Gorące tematy:

Statut Fundacji

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI OTWARTY DIALOG

Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Otwarty Dialog, zwana w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona przez „Fundatorów”, aktem notarialnym nr 3938/2009 sporządzonym w dniu 9 grudnia 2009 roku przez notariusza Krzysztofa Młynarskiego w Kraśniku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem swojej nazwy w innych językach obcych.

§ 4a

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także wchodzić w skład innych krajowych i zagranicznych fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.
2. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych RP.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 7

Celem Fundacji jest obrona praw człowieka oraz wspieranie demokracji i rządów prawa poprzez:

 1. działania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich, w szczególności w państwach wchodzących w skład byłego ZSRR, w oparciu o doświadczenia transformacji systemowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości i standardy funkcjonowania życia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 
 2. działania na rzecz budowania partnerstwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a innymi państwami, w szczególności określonymi w pkt 1, a także pomiędzy obywatelami tych państw; 
 3. działania na rzecz współpracy i integracji inicjatyw, ruchów, społeczeństw obywatelskich i państw, w szczególności określonych w pkt 1, z innymi podmiotami prawa międzynarodowego;
 4. działania na rzecz zmian mających na celu zapewnienie obywatelom, w szczególności państw określonych w pkt 1, równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz pełnym korzystaniu z praw obywatelskich, w tym podejmowaniu aktywności politycznej;
 5. działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwoju samorządności, oświaty, kultury, ochrony zdrowia oraz podnoszenia dostępności i poprawy standardów funkcjonowania pozostałych usług publicznych.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. badania i analizę przypadków naruszania praw człowieka, zwłaszcza praw obywatelskich i prawa do ochrony przed prześladowaniami, oraz zjawisk społecznych, także w oparciu o dane empiryczne, ich syntetyzowanie i gromadzenie w bazach danych oraz ich przedstawianie w formie analiz, raportów, prezentacji, infografik, multimediów i opracowań innego rodzaju;
 2. upowszechnianie, zwłaszcza wśród decydentów politycznych, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji międzynarodowych oraz w środowiskach opiniotwórczych, w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych, w szczególności w formie zdjęć, nagrań i zapisów audycji, filmów, oświadczeń, artykułów i wywiadów, problematyki wymienionej w §7, a także wiedzy zgromadzonej przez Fundację, zwłaszcza w formach wymienionych w pkt 1, oraz dokonań Fundacji w zakresie objętym jej celami statutowymi;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji w szczególności dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 4. doradztwo dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 5. organizowanie zgromadzeń publicznych, w tym manifestacji i akcji protestu oraz imprez charytatywnych, licytacji, wystaw, wernisaży, happeningów, akcji promocyjno-reklamowych i koncertów muzycznych oraz innych wydarzeń w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 6. działalność wydawniczą;
 7. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, samorządom zawodowym, organizacjom pracodawców, związkom zawodowym, związkom wyznaniowym, ruchom społecznym i ugrupowaniom politycznym oraz organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym, w tym osobom wymagającym pomocy humanitarnej oraz medycznej, w tym także organizowanie szkoleń medycznych i dotyczących pierwszej pomocy, w zakresie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez wykwalifikowane osoby;
 8. tworzenie funduszy i programów stypendialnych oraz finansowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży i studentów szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie, dla osób poddanych represjom lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 9. organizowanie misji obserwacyjnych, w tym misji obserwacji wyborczych oraz wizyt studyjnych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 10. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów oraz usług służących do realizacji celów statutowych Fundacji, a także nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom fizycznym i innym podmiotom działającym w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.

§ 9

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z osobami fizycznymi i innymi podmiotami dla osiągania celów statutowych Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia finansowego, w tym częściowego lub całkowitego finansowania danego przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, a także wsparcia informacyjnego, rzeczowego, prawnego i organizacyjnego bądź pozostawania przez Fundację odbiorcą wsparcia w analogicznym zakresie.
2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje pozarządowe i inne podmioty polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.
3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Majątek i dochody Fundacji
§ 10

Majątek Fundacji stanowi:

 1. Fundusz założycielski – wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
 2. Pozostała własność i inne prawa majątkowe, w tym środki finansowe, papiery wartościowe, wartości niematerialne oraz inne środki rzeczowe, w tym nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów, innych nieodpłatnych przysporzeń;
b) papierów wartościowych, lokat kapitałowych;
c) odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
d) dochodów z działalności gospodarczej;
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii oraz innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
f) dochodów z praw majątkowych;
g) udziałów i akcji w spółkach.
2. Dochody wymienione w ust. 1 mogą pochodzić z kraju i z zagranicy.
3. Dochody pochodzące ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt a) mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu, na który mają być użyte przeznaczone środki, a cel ten jest zgodny z celami statutowymi Fundacji.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
6. Fundacja nie przyjmuje dochodów pochodzących ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt a), jeżeli ich przyjęcie byłoby sprzeczne z prowadzoną przez Fundację działalnością.

§ 12

Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie mogą one stanowić źródła zysków dla Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 13

Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

Działalność gospodarcza
§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza może być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych. Fundacja przeznacza 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) 16.24 Z Produkcja opakowań drewnianych
2) 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
3) 17.21.ZProdukcja papieru falistego i tekstury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
4) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
5) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
6) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
7) 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
8) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
9) 58 Działalność wydawnicza
10) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
11) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
12) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
13) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
14) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
15) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
16) 74.20.Z Działalność fotograficzna
17) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
18) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
19) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
20) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
21) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
22) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
23) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
24) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
25) 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
26) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
27) 74.3 Działalność związana z tłumaczeniami
28) 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
29) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
30) 85.6 Działalność wspomagająca edukację
31) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.
3. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

Władze Fundacji
§ 15

Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji
§ 16

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji wytycza ogólne kierunki działalności Fundacji i wykonuje inne czynności przewidziane niniejszym Statutem.
3. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji i członków Rady Fundacji, powoływanych na czas nieoznaczony.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Fundacji, dla ważności podejmowanych przez nią uchwał, łącznie z uchwałami dotyczącymi zmian w Statucie, Rada Fundacji powinna liczyć, co najmniej trzech członków. W przypadku, gdy w Radzie Fundacji pozostaje dwóch lub jeden członek, zostają oni zobowiązani w ciągu trzech miesięcy rozszerzyć skład Rady Fundacji do wymaganej, minimalnej liczby jej członków.

§ 16a

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy co najmniej 1/3 składu jej członków, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Powołanie lub odwołanie członka Rady Fundacji następuje uchwałą Rady Fundacji powziętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego Rady Fundacji. Członek Rady Fundacji nieobecny na posiedzeniu może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu jej członkowi lub wyznaczyć zewnętrznego pełnomocnika.
4. Uchwała o powołaniu i odwołaniu członka Rady Fundacji wymaga dla swojej ważności zgody na jej podjęcie wyrażonej uprzednio na piśmie przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Na zaproszenie Rady Fundacji na jej posiedzeniach w charakterze obserwatorów mogą brać udział członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.

§ 16b

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, zwanego dalej Prezesem Fundacji, określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz zatwierdzanie zakresu ich uprawnień;
b) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium;
c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
d) nadzór nad ogólną działalnością Fundacji;
e) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Tryb powołania i odwołania członków Zarządu
§ 17

1. Rada Fundacji na dwa tygodnie przed posiedzeniem w przedmiocie powołania lub odwołania członka Zarządu informuje daną osobę listem poleconym o woli podjęcia przedmiotowej uchwały.
2. Powołanie i odwołanie członka Zarządu wymaga podjęcia uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji.
3. Uchwała o powołaniu i odwołaniu członka Zarządu wymaga dla swojej ważności zgody na jej podjęcie wyrażonej uprzednio na piśmie przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu bez uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady Fundacji wyrażonej na piśmie uchwałę taką uznaje się za bezwzględnie nieważną i bezskuteczną.

Zarząd Fundacji
§ 18

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji, a w szczególności:
a) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
b) realizuje uchwały Rady Fundacji;
c) ustala wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia;
d) organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji;
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
f) tworzy i likwiduje jednostki oraz struktury organizacyjne Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Fundacji oraz połączenia lub likwidacji Fundacji.

§ 19

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji
§ 20

Oświadczenia składa jednoosobowo Prezes Zarządu, dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź prokurent powołany w drodze uchwały Zarządu.

Przepisy przejściowe i końcowe
§ 21

Rada Fundacji zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Statutu, a także celów działalności Fundacji w nim zawartych. Zmiany wchodzą w życie na drodze uchwały Rady Fundacji większością co najmniej ¾ jej składu.

§ 22

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w sprawie likwidacji Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji decyduje większość ¾ głosów członków Rady Fundacji za zgodą Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną organizację o celach działania zbliżonych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, z 1991 r., poz. 203).

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r.