Sprawozdania

Fundacja składa Ministrowi Spraw Zagranicznych sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdania finansowe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego i właściwego urzędu skarbowego.