RODO

Klauzula informacyjna (RODO) dla osób uchodźczych 

Administrator danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Otwarty Dialog – Polska z siedzibą w Warszawie (01-493) przy ul. (dalej: Fundacja lub. Administrator). 

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą̨, Fundacja zapewnia zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Fundacją pod adresem poczty elektronicznej [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Fundacji. 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

Fundacja przetwarza dane osobowe uchodźców w celu w zapewnienia pomocy Ukrainkom i Ukraińcom, w tym zapewnienie zakwaterowania dla osób szukających schronienia na terenie całej Polski, zapewnienie noclegu w trybie pilnym danej nocy, w razie konieczności zapewnienie transportu z granicy i relokacji do innych krajów UE. Dane osobowe uchodźców przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej poprzez aktywne działanie polegające na wypełnieniu formularza kontaktowego lub podaniu danych na infolinii na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

Fundacja nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez osoby, których dane dotyczą lub do czasu ustania celu, w którym dane zostały pozyskane. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne księgowe, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie, prawne, świadczące usługi transportu lub zakwaterowania oraz innym podmiotom samorządu terytorialnego lub organizacjom pożytku publicznego oraz darczyńcom mogącym pomóc uchodźcom. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom celem wykonania ciążących na Fundacji obowiązków. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Dane osobowe będą przetwarzane przez na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych 

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/ 

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 

Klauzula informacyjna (RODO) dla osób
deklarujących wsparcie dla osób uchodźczych 

Administrator danych 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Otwarty Dialog – Polska z siedzibą w Warszawie (01-493) przy ul. (dalej: Fundacja lub. Administrator). 

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą̨, Fundacja zapewnia zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Fundacją pod adresem poczty elektronicznej [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Fundacji. 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

Fundacja przetwarza dane osobowe darczyńców chcących wesprzeć uchodźców, w tym osób deklarujących możliwość przyjęcia / zapewnienia noclegu uchodźcom z Ukrainy w celu zapewnienia pomocy Ukrainkom i Ukraińcom na podstawie zgody darczyńców wyrażonej poprzez aktywne działanie polegające na wypełnieniu formularza kontaktowego lub podaniu danych na infolinii na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

W zależności od formy pomocy dane mogą być równie przetwarzane w celach: 

  • zawarcia i wykonania umowy przekazywania: regularnych darowizn przez polecenie zapłaty lub darowizn jednorazowych lub cykliczne obciążenie karty płatniczej (recurring) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
  • związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na Fundacji obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, jakim jest m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Fundacji, dopasowanie treści usług Fundacji (np. serwisów internetowych) do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji, marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Fundacja nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez osoby, których dane dotyczą lub do czasu ustania celu, w którym dane zostały pozyskane. W przypadku dokonania darowizny zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. dowody wpłat księgowych – 5 lat od końca okresu podatkowego) oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń nie dłużej niż przez okres 6 lat. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, żeby pomóc uchodźcom za pośrednictwem Fundacji. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne księgowe, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie, prawne i 

audytowe, obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji i obsługi darowizn. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w tym US, celem wykonania ciążących na Fundacji obowiązków. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Dane osobowe będą przetwarzane przez na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych 

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/ 

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin