Fundacja

Statut

Statut Fundacji Otwarty Dialog

 

Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Otwarty Dialog, zwana w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona przez „Fundatorów”, aktem notarialnym nr 3938/2009 sporządzonym w dniu 9 grudnia 2009 roku przez notariusza Krzysztofa Młynarskiego w Kraśniku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem swojej nazwy w innych językach obcych.

§ 4a

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także wchodzić w skład innych krajowych i zagranicznych fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.
2. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych RP.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 7

Celem Fundacji jest obrona praw człowieka oraz wspieranie demokracji i rządów prawa poprzez:

1. działania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich, w szczególności w państwach wchodzących w skład byłego ZSRR, w oparciu o doświadczenia transformacji systemowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości i standardy funkcjonowania życia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2. działania na rzecz budowania partnerstwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a innymi państwami, w szczególności określonymi w pkt 1, a także pomiędzy obywatelami tych państw;
3. działania na rzecz współpracy i integracji inicjatyw, ruchów, społeczeństw obywatelskich i państw, w szczególności określonych w pkt 1, z innymi podmiotami prawa międzynarodowego;
4. działania na rzecz zmian mających na celu zapewnienie obywatelom, w szczególności państw określonych w pkt 1, równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz pełnym korzystaniu z praw obywatelskich, w tym podejmowaniu aktywności politycznej;
5. działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwoju samorządności, oświaty, kultury, ochrony zdrowia oraz podnoszenia dostępności i poprawy standardów funkcjonowania pozostałych usług publicznych.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. badania i analizę przypadków naruszania praw człowieka, zwłaszcza praw obywatelskich i prawa do ochrony przed prześladowaniami, oraz zjawisk społecznych, także w oparciu o dane empiryczne, ich syntetyzowanie i gromadzenie w bazach danych oraz ich przedstawianie w formie analiz, raportów, prezentacji, infografik, multimediów i opracowań innego rodzaju;
2. upowszechnianie, zwłaszcza wśród decydentów politycznych, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji międzynarodowych oraz w środowiskach opiniotwórczych, w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych, w szczególności w formie zdjęć, nagrań i zapisów audycji, filmów, oświadczeń, artykułów i wywiadów, problematyki wymienionej w §7, a także wiedzy zgromadzonej przez Fundację, zwłaszcza w formach wymienionych w pkt 1, oraz dokonań Fundacji w zakresie objętym jej celami statutowymi;
3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji w szczególności dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
4. doradztwo dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
5. organizowanie zgromadzeń publicznych, w tym manifestacji i akcji protestu oraz imprez charytatywnych, licytacji, wystaw, wernisaży, happeningów, akcji promocyjno-reklamowych i koncertów muzycznych oraz innych wydarzeń w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
6. działalność wydawniczą;
7. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, samorządom zawodowym, organizacjom pracodawców, związkom zawodowym, związkom wyznaniowym, ruchom społecznym i ugrupowaniom politycznym oraz organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym, w tym osobom wymagającym pomocy humanitarnej oraz medycznej, w tym także organizowanie szkoleń medycznych i dotyczących pierwszej pomocy, w zakresie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez wykwalifikowane osoby;
7. tworzenie funduszy i programów stypendialnych oraz finansowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży i studentów szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie, dla osób poddanych represjom lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
8. organizowanie misji obserwacyjnych, w tym misji obserwacji wyborczych oraz wizyt studyjnych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
9. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów oraz usług służących do realizacji celów statutowych Fundacji, a także nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom fizycznym i innym podmiotom działającym w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.

§ 9

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z osobami fizycznymi i innymi podmiotami dla osiągania celów statutowych Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia finansowego, w tym częściowego lub całkowitego finansowania danego przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, a także wsparcia informacyjnego, rzeczowego, prawnego i organizacyjnego bądź pozostawania przez Fundację odbiorcą wsparcia w analogicznym zakresie.
2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje pozarządowe i inne podmioty polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.
3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Majątek i dochody Fundacji
§ 10

Majątek Fundacji stanowi:

Fundusz założycielski – wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
Pozostała własność i inne prawa majątkowe, w tym środki finansowe, papiery wartościowe, wartości niematerialne oraz inne środki rzeczowe, w tym nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów, innych nieodpłatnych przysporzeń;
b) papierów wartościowych, lokat kapitałowych;
c) odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
d) dochodów z działalności gospodarczej;
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii oraz innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
f) dochodów z praw majątkowych;
g) udziałów i akcji w spółkach.
2. Dochody wymienione w ust. 1 mogą pochodzić z kraju i z zagranicy.
3. Dochody pochodzące ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt a) mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu, na który mają być użyte przeznaczone środki, a cel ten jest zgodny z celami statutowymi Fundacji.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
6. Fundacja nie przyjmuje dochodów pochodzących ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt a), jeżeli ich przyjęcie byłoby sprzeczne z prowadzoną przez Fundację działalnością.

§ 12

Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie mogą one stanowić źródła zysków dla Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 13

Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

Działalność gospodarcza
§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza może być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych. Fundacja przeznacza 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) 16.24 Z Produkcja opakowań drewnianych
2) 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
3) 17.21.ZProdukcja papieru falistego i tekstury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
4) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
5) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
6) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
7) 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
8) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
9) 58 Działalność wydawnicza
10) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
11) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
12) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
13) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
14) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
15) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
16) 74.20.Z Działalność fotograficzna
17) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
18) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
19) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
20) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
21) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
22) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
23) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
24) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
25) 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
26) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
27) 74.3 Działalność związana z tłumaczeniami
28) 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
29) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
30) 85.6 Działalność wspomagająca edukację
31) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.
3. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

Władze Fundacji
§ 15

Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji
§ 16

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji wytycza ogólne kierunki działalności Fundacji i wykonuje inne czynności przewidziane niniejszym Statutem.
3. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji i członków Rady Fundacji, powoływanych na czas nieoznaczony.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Fundacji, dla ważności podejmowanych przez nią uchwał, łącznie z uchwałami dotyczącymi zmian w Statucie, Rada Fundacji powinna liczyć, co najmniej trzech członków. W przypadku, gdy w Radzie Fundacji pozostaje dwóch lub jeden członek, zostają oni zobowiązani w ciągu trzech miesięcy rozszerzyć skład Rady Fundacji do wymaganej, minimalnej liczby jej członków.

§ 16a

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy co najmniej 1/3 składu jej członków, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Powołanie lub odwołanie członka Rady Fundacji następuje uchwałą Rady Fundacji powziętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego Rady Fundacji. Członek Rady Fundacji nieobecny na posiedzeniu może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu jej członkowi lub wyznaczyć zewnętrznego pełnomocnika.
4. Uchwała o powołaniu i odwołaniu członka Rady Fundacji wymaga dla swojej ważności zgody na jej podjęcie wyrażonej uprzednio na piśmie przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Na zaproszenie Rady Fundacji na jej posiedzeniach w charakterze obserwatorów mogą brać udział członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.

§ 16b

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, zwanego dalej Prezesem Fundacji, określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz zatwierdzanie zakresu ich uprawnień;
b) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium;
c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
d) nadzór nad ogólną działalnością Fundacji;
e) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Tryb powołania i odwołania członków Zarządu
§ 17

1. Rada Fundacji na dwa tygodnie przed posiedzeniem w przedmiocie powołania lub odwołania członka Zarządu informuje daną osobę listem poleconym o woli podjęcia przedmiotowej uchwały.
2. Powołanie i odwołanie członka Zarządu wymaga podjęcia uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji.
3. Uchwała o powołaniu i odwołaniu członka Zarządu wymaga dla swojej ważności zgody na jej podjęcie wyrażonej uprzednio na piśmie przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu bez uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady Fundacji wyrażonej na piśmie uchwałę taką uznaje się za bezwzględnie nieważną i bezskuteczną.

Zarząd Fundacji
§ 18

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji, a w szczególności:
a) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
b) realizuje uchwały Rady Fundacji;
c) ustala wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia;
d) organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji;
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
f) tworzy i likwiduje jednostki oraz struktury organizacyjne Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Fundacji oraz połączenia lub likwidacji Fundacji.

§ 19

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji
§ 20

Oświadczenia składa jednoosobowo Prezes Zarządu, dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź prokurent powołany w drodze uchwały Zarządu.

Przepisy przejściowe i końcowe
§ 21

Rada Fundacji zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Statutu, a także celów działalności Fundacji w nim zawartych. Zmiany wchodzą w życie na drodze uchwały Rady Fundacji większością co najmniej ¾ jej składu.

§ 22

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w sprawie likwidacji Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji decyduje większość ¾ głosów członków Rady Fundacji za zgodą Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną organizację o celach działania zbliżonych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, z 1991 r., poz. 203).

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r

Pobierz statut

 

Uzupełniamy treści

Statut Stowarzyszenia
Obywatelskiego “Fundacja Otwarty Dialog”

 

Artykuł 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE „FUNDACJA OTWARTY DIALOG” „(zwane dalej Stowarzyszeniem”) jest dobrowolną, niezależną organizacją obywatelską typu non-profit, pod względem formy organizacyjno-prawnej utworzona jako stowarzyszenie publiczne, zarejestrowane 27 sierpnia 2014 r., o czym w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych oraz Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Organizacji Publicznych dokonano zapisu nr 1 070 102 0000 055065.

1.2. Stowarzyszenie zostało utworzone, zarejestrowane i działa zgodnie z Konstytucją Ukrainy, Ustawą Ukrainy „O stowarzyszeniach publicznych”, obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem.

1.3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na zasadach dobrowolności, samorządności, wolnego wyboru terenu działalności, równości wobec prawa, braku interesów majątkowych członków (uczestników), przejrzystości, otwartości i jawności.

1.4. Stowarzyszenie ma prawo do zawierania w swoim imieniu dowolnych umów, nie zakazanych przez obowiązujące przepisy Ukrainy, nabywania praw własności majątkowych i niemajątkowych, zaciągania zobowiązań, występować w charakterze powoda i pozwanego w sądzie gospodarczym, w sądzie powszechnym i arbitraż

1.5. Państwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Stowarzyszenia, a Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwa.

1.6. Stowarzyszenie może utrzymywać bezpośrednie relacje i kontakty partnerskie z obywatelami ukraińskimi i innych krajów oraz z osobami prawnymi.

1.7. Stowarzyszenie nabywa prawa i obowiązki osoby prawnej zgodnie z prawem Ukrainy w momencie rejestracji państwowej.

1.8. Stowarzyszenie jest podmiotem prawnym zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, posiada odrębny majątek, niezależny bilans księgowy, rachunki bankowe, w tym walutowe, w instytucjach bankowych.

1.9. Stowarzyszenie posiada okrągłą pieczęć i podłużne stemple zgodnie z ustanowionym wzorem zawierające jego nazwę i symbolikę, a także formularze, emblemat i inne symbole, których wzory zostały zatwierdzone przez Prezesa Stowarzyszenia (zwanego dalej „Prezesem Stowarzyszenia”).

1.10. Działalność Stowarzyszenia obejmuje teren Ukrainy.

1.11. Nazwa Stowarzyszenia:

Pełna nazwa:

w języku ukraińskim – ГРОМАДСЬКА СПIЛКА «ФУНДАЦІЯ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» [STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE „FUNDACJA OTWARTY DIALOG”];

w języku angielskim – PUBLIC ASSOCIATION „OPEN DIALOG FOUNDATION.

Nazwa skrócona:

w języku ukraińskim – ГС «ФУНДАЦІЯ “ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» [OP FUNDACJA OTWARTY DIALOG];

w języku angielskim – ‘OPEN DIALOG FOUNDATION’ PA

  • Siedziba Stowarzyszenia: 01024, Kijów, ul. Bankowa 1/10, 5.
  • Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.

 

Artykuł 2. CEL (CELE) I KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

2.1. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia są:

2.1.1. działania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich, w szczególności w Ukrainie i innych państwach wchodzących w skład byłego ZSRR, w oparciu o doświadczenia transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej, a także wartości i standardów funkcjonowania życia społecznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2.1.2. działania na rzecz budowania partnerstwa między Ukrainą, Rzeczpospolitą Polską i innymi państwami, w szczególności określonymi w punkcie 2.1.1 niniejszego Statutu, a także między obywatelami tych państw;

2.1.3. działania na rzecz współpracy i integracji inicjatyw, ruchów, społeczeństw obywatelskich i państw z innymi podmiotami prawa międzynarodowego;

2.1.4. działania na rzecz zmian mających na celu zapewnienie obywatelom równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym, a także zapewnienie im pełnego korzystania z przysługujących im praw obywatelskich, w tym przy podejmowaniu decyzji politycznych;

2.1.5. działania na rzecz rozwoju edukacji, kultury, samorządności, opieki zdrowotnej, zwiększenia dostępności i poprawy funkcjonowania innych usług publicznych.

2.2. Zadania (kierunki działania) Stowarzyszenia obejmują:

2.2.1. badanie i analiza przypadków łamania praw człowieka, w szczególności praw obywatelskich i prawa do ochrony przed prześladowaniem, a także zjawisk gospodarczych, obywatelskich i politycznych.

w tym na podstawie danych empirycznych, ich syntezy i gromadzenia w bazach danych i poprzez prezentacje w formie badań, raportów, ekspozycji, infografik, multimediów i innych opracowań;

2.2.2. rozpowszechnianie, zwłaszcza wśród osób, które podejmują decyzje polityczne, administracji publicznej, rządu, organizacji międzynarodowych i mediów, które kształtują opinię publiczną, w mass mediach i mediach społecznościowych, w szczególności w postaci fotografii, audycji i nagrań filmów, oświadczeń, artykułów i wywiadów dotyczących tej problematyki, a także wiedzy, zgromadzonej przez Stowarzyszenie, m.in. w formach określonych w pkt 2.1 niniejszego Statutu i realizacji przez Stowarzyszenie jego celów statutowych;

2.2.3. organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów i konferencji, w tym dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, agencji rządowych i organów samorządowych, samorządu studenckiego, samorządu zawodowego, organizacji zrzeszających pracodawców, związków zawodowych, organizacji religijnych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych, a także organizacji pozarządowych w granicach celów statutowych Stowarzyszenia;

2.2.4. świadczenie usług doradczych osobom prywatnym, przedsiębiorstwom, agencjom rządowym i organom samorządowym, samorządowi studenckiemu, samorządowi zawodowemu, organizacjom zrzeszającym pracodawców, związkom zawodowym, organizacjom religijnym, ruchom obywatelskim oraz organizacjom pozarządowym w granicach celów statutowych Stowarzyszenia;

2.2.5. organizacja imprez masowych, w tym demonstracji i akcji protestacyjnych, a także akcji charytatywnych, aukcji, wystaw, wernisaży, akcji promocyjnych, imprez reklamowych i koncertów muzycznych oraz innych imprez w granicach celów statutowych Stowarzyszenia;

2.2.6. działania charytatywne, m.in.zbieranie funduszy lub inne działania w celu zapewnienia pomocy związanej z opieką socjalną;

2.2.7. świadczenia pomocy finansowej, rzeczowej i wsparcia organizacyjnego dla przedsiębiorstw, agencji rządowych i organom samorządowym, samorządowi zawodowemu, organizacjom zrzeszającym pracodawców, związkom zawodowym, organizacjom religijnym, ruchom obywatelskim oraz organizacjom pozarządowym, a także osobom fizycznym, w tym takim, które potrzebują pomocy humanitarnej, medycznej i innej, m.in. poprzez organizację kursów medycznych i kursów z udzielania pierwszej pomocy z udziałem osób wykwalifikowanych, zgodnie z obowiązującym prawem;

2.2.8. utworzenie funduszy i programów stypendialnych, a także finansowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży i studentów, szczególnie uzdolnionych studentów przejawiających aktywne stanowisko obywatelskie, takich, którzy doznali represji lub znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;

2.2.9. organizacja misji obserwacyjnych, w tym misji obserwacyjnych wyborów i wizyt studyjnych w granicach celów statutowych Stowarzyszenia;

2.2.10. zakup sprzętu, maszyn i materiałów, a także usług niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia i ich bezpłatne przekazanie lub oddanie do korzystania osobom fizycznym lub innym podmiotom, działającym w granicach celów statutowych Stowarzyszenia;

2.2.11. wspomaganie zdolności obronnych i gotowości mobilizacyjnej Ukrainy, ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych zarówno w stanie pokoju, jak i wojny.

2.3. Stowarzyszenie ma prawo angażować wolontariuszy do realizacji swoich celów statutowych i zadań, w szczególności, ale nie wyłącznie, w następujących celach:

2.3.1. udzielania pomocy wolontaryjnej w celu wsparcia osób ubogich, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych, osób bezdomnych i tułających się, osób wymagających rehabilitacji społecznej;

2.3.2. opieka nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi, starszymi i innymi osobami, które potrzebują wsparcia i pomocy ze względu na swoje ograniczenia fizyczne, materialne lub inne;

2.3.3. udzielanie pomocy obywatelom, którzy ucierpieli wskutek katastrofy naturalnej lub przemysłowej, działań w okresie szczególnym (mobilizacyjnym), porządku prawnego w  stanie wyjątkowym lub wojennym, prowadzenia operacji antyterrorystycznej, w wyniku konfliktów społecznych, nieszczęśliwych wypadków, a także ofiarom przestępstw, uchodźcom, przesiedleńcom wewnętrznym;

2.3.4. udzielanie pomocy osobom, które poprzez swoje wady fizyczne lub inne w sposób ograniczony korzystają ze swoich praw i zasadnych interesów;

2.3.5. prowadzenie działań, związanych z ochroną środowiska naturalnego, ochroną dziedzictwa kulturowego, środowiska historycznego i kulturowego, zabytków historycznych i kulturalnych, miejsc pochówku;

2.3.6. pomoc w realizacji działań o znaczeniu krajowym i międzynarodowym związanych z organizacją masowych wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz innych wydarzeń widowiskowych oraz obywatelskich;

2.3.7. zapewnienie pomocy wolontaryjnej w celu wyeliminowania skutków katastrof naturalnych i przemysłowych;

2.3.8. udzielanie pomocy wolontaryjnej Siłom Zbrojnym Ukrainy i innym formacjom wojskowym, organom ścigania, organom władzy publicznej w okresie szczególnym, w czasie obowiązywania porządku prawnego w stanie wyjątkowym lub wojennym oraz w czasie prowadzenia operacji antyterrorystycznej;

2.3.9. zaangażowanie wolontariuszy w przeprowadzenie publicznej zbiórki datków na cele charytatywne w celu zapewnienia pomocy charytatywnej;

2.3.10. udzielanie pomocy wolontaryjnej innych obszarach, które nie są zakazane przez prawo.

2.4. W celu osiągnięcia celu (celów) statutowych oraz wykonania zadań statutowych, Stowarzyszenie, w trybie ustanowionym przez prawo, jest uprawnione do:

2.4.1. swobodnego rozpowszechniania informacji o swojej działalności, promowania swojego celu (celów);

2.4.2. zwracania się w trybie przewidzianym przez prawo, do organów władz państwowych, organów samorządowych, ich urzędników i pracowników z sugestiami (komentarzami) wnioskami (petycjami), skargami;

2.4.3. uzyskiwania w trybie przewidzianym prawem, informacji publicznych które są w posiadaniu podmiotów władzy i innych administratorów informacji publicznych;

2.4.4. uczestnictwa, zgodnie z prawem, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej, organy samorządowe, dotyczących dziedzin działalności Stowarzyszenia oraz istotnych zagadnień sfery państwowej i społecznej;

2.4.5. organizacji pokojowych zgromadzeń;

2.4.6. tworzenia środków masowego przekazu i agencji informacyjnych;

2.4.7. prowadzenia działalności charytatywnej zgodnie z prawem Ukrainy;

2.4.8. przygotowywania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów informacyjnych i publikacji;

2.4.9. organizowania publicznych zbiórek datków w celu świadczenia pomocy charytatywnej uczestnikom działań militarnych, ofiarom działań militarnych, osobom wewnętrznie przesiedlonym (przesiedleńcom i uchodźcom) oraz innym osobom potrzebującym pomocy;

2.4.10. utrzymywania bezpośrednich kontaktów międzynarodowych i nawiązywania współpracy z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi;

2.4.11. występowania w charakterze uczestnika stosunków cywilnoprawnych, nabywania majątkowych i niemajątkowych praw własności;

2.4.12. uczestnictwa w realizacji państwowej polityki regulacyjnej zgodnie z Ustawą Ukrainy „O zasadach państwowej polityki regulacyjnej w dziedzinie działalności gospodarczej”;

2.4.13. wysyłania przedstawicieli Stowarzyszenia w celu nauki, uczestnictwa w wymianach, a także w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów lub w innym celu w ramach realizacji zadań Stowarzyszenia;

2.4.14. prowadzenia śledztw obywatelskich w przypadkach łamania praw i podstawowych swobód człowieka;

2.4.15. ideologicznego, organizacyjnego i materialnego wspierania organizacji i instytucji non-profit i niepolitycznych, udzielania pomocy w ich tworzeniu;

2.4.16. zakładania w trybie przewidzianym przez prawo, osób prawnych (towarzystw, przedsiębiorstw), których działalność będzie odpowiadać realizacji celu (celów) organizacji i wspierać ich realizację;

2.4.17. realizacji innych praw, nie zakazanych przez prawo.

2.5. Stowarzyszenie zobowiązane jest do corocznego publikowania sprawozdania ze swojej działalności.

2.6. Stowarzyszenie nie popiera w żadnej formie żadnej partii politycznej ani bloku politycznego, żadnej frakcji ani ugrupowania w Radzie Najwyższej Ukrainy ani w organach samorządowych Ukrainy.

 

Artykuł 3. GŁÓWNE ZASADY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

3.1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na zasadach:

3.3.1. poszanowania osobistej opinii i godności każdego członka Stowarzyszenia;

3.3.2. zespołowego charakteru pracy Stowarzyszenia oraz jego organów w połączeniu z osobistą odpowiedzialnością każdego członka za wykonanie swoich obowiązków i wyznaczonych zadań;

3.3.3. zasady wybierania członków wszystkich organów Stowarzyszenia;

3.3.3. okresowej sprawozdawczości wybieralnych organów wobec członków Stowarzyszenia i organów wyższego szczebla;

3.3.4. otwartości, jawności, przejrzystości;

3.3.5. wolności dyskusji w połączeniu ze ścisłą dyscypliną ustawową i podporządkowaniem mniejszości podjętym decyzjom;

3.3.6. obowiązkowego charakteru wykonania decyzji organów wyższego szczebla przez organy niższego szczebla.

3.2. Działalność Stowarzyszenia jest realizowana na podstawie Planu (programu) Stowarzyszenia, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na okres jednego roku. Informacje na temat postępów w realizacji Planu (programu) pracy i wyników dzialności Stowarzyszenia są w razie potrzeby relacjonowane w środkach masowego przekazu.

 

Artykuł 4. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW I USTANIA CZŁONKOSTWA,

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

4.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu może mieć charakter indywidualny i zbiorowy. Indywidualnymi członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne prawa prywatnego, w tym stowarzyszenia obywatelskie o statusie osoby prawnej oraz osoby fizyczne (obywatele Ukrainy, cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa, którzy mają ukończone 18 lat i nie zostali uznani przez sąd za niezdolnych do wykonywania czynności prawnych), którzy przestrzegają wymogów Statutu Stowarzyszenia i uczestniczą w jego działaniach.

4.2. Decyzja o przyznaniu statusu członka Stowarzyszenia jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na następnym zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie osobistego oświadczenia złożonego na piśmie przez obywatela, skierowanego do Prezesa Stowarzyszenia, w sprawie chęci zostania członkiem Stowarzyszenia, lub na podstawie oświadczenia osoby prawnej należycie podpisanej przez osobę uprawnioną.

4.3. Ewidencję członków prowadzi Prezes Stowarzyszenia.

4.4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

4.4.1. wybierania i bycia wybranymi w poczet organów zarządzających Stowarzyszenia;

4.4.2. uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w kwestiach rozpatrywanych na posiedzeniach organów zarządzających, do których zostali oni wybranі;

4.4.3. składania wniosków do organów zarządzających wszystkich szczebli i obrony swojego punktu widzenia aż do momentu podjęcia decyzji większością głosów;

4.4.4. uczestnictwa w spotkaniach i posiedzeniach organów zarządzających;

4.4.5. otrzymywania informacji odnośnie działalności Stowarzyszenia;

4.4.6. swobodnej obrony i promowania pomysłów i propozycji dotyczących zagadnień, omawianych w Stowarzyszeniu do momentu podjęcia decyzji w tych kwestiach;

4.4.7. wyrażania swojej opinii na temat składu personalnego kandydatur zaproponowanych do wyborów do organów zarządzających Stowarzyszenia;

4.4.8. uczestnictwa we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie;

4.4.9. swobodnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu na podstawie osobistego oświadczenia w formie pisemnej.

4.5. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

4.5.1. przestrzegania wymogów niniejszego Statutu;

4.5.2. aktywnego uczestnictwa w wykonywaniu decyzji organów kierowniczych Stowarzyszenia, przeprowadzaniu działań, których celem jest propagowanie działalności Stowarzyszenia, przyczyniania się wszelkimi sposobami do wzmocnienia jego autorytetu;

4.5.3. opłacania składek członkowskich.

4.6. Członkostwo w Stowarzyszeniu wyklucza podejmowanie działań, których celem jest podważenie autorytetu, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa państwowego Ukrainy, łamanie praw człowieka, promowaniem wojny, przemocy, waśni na tle etnicznym, rasowym czy religijnym.

4.7. Za działania, nie dające się pogodzić z członkostwem w Stowarzyszeniu: rażące naruszenie wymogów Statutu, niegodne zachowanie, które kompromituje tytuł członka Stowarzyszenia, członek Stowarzyszenia podlega karom: ostrzeżenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia. Decyzję o karze w postaci ostrzeżenia podejmuje Prezes Stowarzyszenia. Decyzja o usunięciu ze Stowarzyszenia podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie członków

4.8. W przypadku jednorazowego rażącego naruszenia postanowienia punktu 4.6 niniejszego Statutu lub systematycznego naruszania przez członka Stowarzyszenia wymogów niniejszego Statutu, członek taki może podlegać karze w postaci wykluczenia ze Stowarzyszenia. We wszystkich innych przypadkach naruszenie Statutu przez członka Stowarzyszenia podlega karze w postaci ostrzeżenia.

4.9. Członkostwo w Stowarzyszeniu, z wyjątkiem powodów określonych w punkcie6 niniejszego Statutu, ustaje:

4.9.1. na wniosek samego członka Stowarzyszenia, poprzez złożenie wniosku o usunięcie z listy członków Stowarzyszenia w ciągu miesiąca od daty złożenia wspomnianego wniosku;

4.9.2. w przypadku śmierci członka Stowarzyszenia – osoby fizycznej;

4.9.3. w przypadku państwowej rejestracji likwidacji członka Stowarzyszenia w przypadku osoby prawnej w wyniku jej likwidacji, połączenia, podziału, przyłączenia lub przekształcenia.

4.10. Ustanie członkostwa dowolnego członka lub założyciela Stowarzyszenia do prowadzi do automatycznego ustania działalności Stowarzyszenia jako osoby prawnej.

4.11. Zakończenie działalności Stowarzyszenia nie powoduje likwidacji osób prawnych – członków tego stowarzyszenia.

4.12. Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują żadnych dochodów (zysków) z działalności Stowarzyszenia.

4.13. Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują kredytów ani pożyczek z działalności Stowarzyszenia.

4.14. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich członków.

Artykuł 5. ORGANY ZARZĄDCZE STOWARZYSZENIA

5.1. Organami zarządczymi Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem) oraz Prezes Stowarzyszenia.

5.2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem zarządczym Stowarzyszenia, zwoływane przez Prezesa Stowarzyszenia co najmniej raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane na wniosek 10% członków Stowarzyszenia lub na wniosek Prezesa Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia powiadamia członków Stowarzyszenia o czasie i miejscu Zgromadzenia co najmniej 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed ich

5.3. Walne Zgromadzenie są uważane za prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia. Decyzje na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów, a decyzje w sprawie reorganizacji lub samorozwiązania Stowarzyszenia, zwolnienia z funkcji Prezesa Związku podejmowane są, jeżeli zagłosowało za nią co najmniej 3/4 członków Stowarzyszenia obecnych na Zgromadzeniu.

5.4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

5.4.1. zatwierdzanie, wprowadzanie zmian i uzupełnień do Statutu Stowarzyszenia;

5.4.2. zatwierdzanie programów i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

5.4.3. wysłuchiwanie sprawozdań organów zarządczych Stowarzyszenia;

5.4.4. uchwalanie decyzji o zakończeniu działalności Stowarzyszenia;

5.4.5. rozporządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;

5.4.6. wyznaczanie komisji likwidacyjnej i jej przewodniczącego;

5.4.7. wybieranie Prezesa Stowarzyszenia;

5.4.8. rozpatrywanie zażaleń w sprawie decyzji, działań lub zaniechań organów zarządczych iosób zajmujących wysokie stanowiska w Stowarzyszeniu oraz udzielanie odpowiedzi w terminie jednego miesiąca od momentu rozstrzygnięcia zażalenia;

5.4.9. podejmowanie działań w celu przywrócenia naruszonych praw członków Stowarzyszenia przez osoby zajmujące wysokie stanowiska w Stowarzyszeniu

5.4.10. zatwierdzanie zawarcia transakcji przez Stowarzyszenie, jeżeli kwota takich transakcji przewyższa równowartość 10.000 (dziesięć tysięcy) euro w dowolnej walucie.

5.5. Prezes Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.

5.6. Prezes Stowarzyszenia:

5.6.1. sprawuje ogólne zarządzanie Stowarzyszeniem, zatrudnia i zwalnia pracowników, podejmuje decyzje o zaangażowaniu wolontariuszy;

5.6.2. bez pełnomocnictwa reprezentuje Stowarzyszenie w stosunkach zewnętrznych, reprezentuje Stowarzyszenie w oficjalnych stosunkach z organami państwowymi, stowarzyszeniami publicznymi i innymi podmiotami prawnymi, składa oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia, które nie są sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia, obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, ogólnie przyjętymi zasadami i normami prawa międzynarodowego;

5.6.3. podpisuje umowy i inne dokumenty o charakterze finansowym i ekonomicznym;

5.6.4. zawiera transakcje w imieniu Stowarzyszenia bez zgody Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia, jeżeli kwota takich transakcji nie przekracza równowartości 10.000 (dziesięć tysięcy) euro w dowolnej walucie;

5.6.5. przedkłada do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie kandydatury Wiceprezesów Stowarzyszenia;

5.6.6. ma prawo do zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym nadzwyczajnych:

5.6.7. Wykonuje inne obowiązki, powierzone mu przez Walne Zgromadzenie.

5.7. W przypadku, jeżeli Prezes Stowarzyszenia czasowo nie może pełnić swoich obowiązków, jego obowiązki pełni jeden z członków Stowarzyszenia na mocy decyzji Prezesa Stowarzyszenia.

5.8. Wybory Prezesa Stowarzyszenia odbywają się na Walnym Zgromadzeniu nie później niż w ostatnim miesiącu ostatniego roku obejmowania stanowiska Prezesa Stowarzyszenia (przy czym okres kaadencji liczy się od dnia jego wyboru na Walnym Zgromadzeniu). Wybór nowego prezesa Stowarzyszenia możliwy jest również na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że kwestia ta została wprowadzona do porządku obrad z inicjatywy nie mniej niż 2/3 członków

5.9. Posiedzenie organów zarządczych Stowarzyszenia może być przeprowadzone zarówno przy bezpośrednim udziale członków, jak i za pomocą połączenia internetowego przy użyciu oprogramowania audiowizualnych konferencji internetowych. Decyzję co do formy przeprowadzenia takiego posiedzenia podejmowana jest przez Prezesa Stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Unii, o którym członkowie Stowarzyszenia są zawiadamiani co najmniej 15 dni przed wyznaczonej daty Każde posiedzenie organów zarządczych Stowarzyszenia jest formalnie rejestrowane poprzez sporządzenie protokołu, w którym obligatoryjnie wskazuje się formę przeprowadzenia posiedzenia. Jeżeli posiedzenie odbyło się za pośrednictwem połączenia internetowego, w protokole obligatoryjnie wpisuje się informację o tym, który program komputerowy był wykorzystany do przeprowadzenia posiedzenia.

5.10. Prezes Stowarzyszenia corocznie składa raport członkom Stowarzyszenia z przeprowadzonej pracy oraz stanu finansowego i majątkowego na Walnym Zgromadzeniu (sprawozdawczym) Stowarzyszenia.

5.11. Wszystkie organy zarządcze Stowarzyszenia (istniejące i te, które zostaną utworzone w przyszłości) mają 15-dniowy termin na udzielenie odpowiedzi na zapytania członków Stowarzyszenia dotyczące działalności organów zarządczym Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.12. Organy zarządcze Stowarzyszenia zobowiązane są do zapewnienia członkom Stowarzyszenia swobodnego dostępu do informacji na temat ich działalności, w tym na temat podejmowanych decyzji i wykonania zadań statutowych.

5.13. Tryb odwoływania się od decyzji, działań lub zaniechań organów zarządczych Stowarzyszenia i rozpatrywania skarg:

5.13.1. decyzje, działania lub zaniechania Prezesa Stowarzyszenia mogą być zaskarżane na piśmie przez każdego członka Stowarzyszenia lub przez osobę, która poprzez takie decyzje, działania lub zaniechania poniosła (ponosi) szkodę; wspomniana pisemna skarga jest przedkładana do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które na swoim posiedzeniu ustanawia tryb rozpatrywania tej skargi i bezpośrednio ją rozpatruje. Skargi są rozpatrywane i decyzje w ich sprawie są wydawane w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od daty ich otrzymania, a te, które nie wymagają dodatkowej analizy – niezwłocznie, lecz nie później niż piętnaście dni od daty ich otrzymania. Wyniki rozpatrzenia skargi zostaną przekazane skarżącemu na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania decyzji w sprawie skargi członka Stowarzyszenia. W przypadku, jeżeli skarżący nie zgadza się z podjętą decyzją, ma on prawo do zaskarżenia jej zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo;

5.13.2. decyzje, działania lub zaniechania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia mogą być zaskarżone przez każdego członka Stowarzyszenia lub osobę, która poprzez takie decyzje, działania lub zaniechania poniosła (ponosi) szkodę, poprzez skierowanie pisemnej skargi do Stowarzyszenia. Po otrzymaniu pisemnego zażalenia, Prezes Stowarzyszenia wprowadza daną kwestię do rozpatrzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia lub podejmuje decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w celu rozpatrzenia otrzymanej skargi. Skargi są rozpatrywane i decyzje w ich sprawie są podejmowane w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od daty ich otrzymania. Jednocześnie skarżący zostaje poinformowany na piśmie o podjętej decyzji. W przypadku, jeżeli skarżący nie zgadza się z podjętą decyzją, ma on prawo do zaskarżenia jej zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo;

 

Artykuł 6. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA I TRYB WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH I INNEGO MAJĄTKU

6.1. Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia są tworzone z:

6.1.1. Środków finansowych lub innego majątku, które są otrzymywane bezpłatnie lub w formie bezzwrotnej pomocy finansowej;

6.1.2. pomoc humanitarna i techniczna, dobrowolne darowizny, dotacje, datki charytatywne i sponsoringowe obywateli, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, w tym zagranicznych;

6.1.3. środków finansowych lub innego majątku, które zgodnie z prawem są przekazywane Stowarzyszeniu przez jej członków (uczestników) lub przez państwo;

6.1.4. opłat członkowskich;

6.1.5. dochodu pasywnego;

6.1.6. majątku nabytego z własnych środków finansowych lub przeznaczonego do użytku tymczasowego (innego, niż majątku oddanego do rozdysponowania) lub na innej podstawie, nie zakazanej przez prawo;

6.1.7. dotacji lub subwencji uzyskanych z budżetu państwa lub budżetów lokalnych, państwowych funduszy celowych lub w ramach pomocy technicznej lub charytatywnej, w tym pomocy humanitarnej, za wyjątkiem dotacji na regulowanie cen usług płatnych.

6.4. Zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego budżetu i kosztorysu wydatków Stowarzyszenia jest wykonywane przez Walne Zgromadzenie.

6.5. Dochody Stowarzyszenia są wykorzystywane wyłącznie do finansowania wydatków na utrzymanie Stowarzyszenia, realizacji celu (celów, zadań) i kierunków działalności, określonych w niniejszym Statucie.

6.6. Stowarzyszenie może posiadać na własność budynki, zasoby mieszkaniowe, wyposażenie, inwentarz, majątek kulturalny i rekreacyjny, środki finansowe, papiery wartościowe i inne mienie niezbędne do materialnego zapewnienia działalności przewidzianej w Statucie. Do majątku Stowarzyszenia mogą również należeć wydawnictwa, inne przedsiębiorstwa, utworzone zarówno z środków własnych Stowarzyszenia, jak i poprzez uczestnictwo Stowarzyszenia w udziałach, zgodnie z kierunkami działalności i celami statutowymi.

6.7. W celu wykonania zadań i celów statutowych Stowarzyszenie może, zgodnie z prawem, prowadzić działalność gospodarczą poprzez ustanowione w trybie przewidzianym przez prawo, osoby prawne (spółki, przedsiębiorstwa), jeżeli działania takie są zgodne z celem (celami) Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji.

6.8. Stowarzyszenie ma prawo do majątku i środków finansowych pozyskanych w wyniku działalności ustanowionych osób prawnych (spółek, przedsiębiorstw).

6.9. Zakazany jest podział dochodu uzyskanego przez Stowarzyszenie lub jego części pomiędzy założycieli (uczestników), członków Stowarzyszenia, pracowników (z wyjątkiem wynagrodzenia za ich pracę, naliczenia jednorazowej składki na ubezpieczenie społeczne), członków organów zarządzających i innych powiązanych z nimi osób.

6.10. Stowarzyszenie ma prawo do wsparcia finansowego z budżetu państwowego Ukrainy i budżetów lokalnych zgodnie z prawem.

6.11. W przypadku uzyskania wsparcia finansowego z budżetu państwowego Ukrainy, budżetów lokalnych, Stowarzyszenie jest zobowiązane do przedkładania i publikowania sprawozdań na temat celowego wykorzystania tych środków finansowych zgodnie z prawem.

6.12. Stowarzyszenie planuje otrzymywać środki finansowe od obywateli, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń przedsiębiorców, państwa, organizacji międzynarodowych i instytucji itp.

6.13. Dochody Stowarzyszenia są wykorzystywane wyłącznie do finansowania wydatków na jego utrzymanie oraz realizacji celu, celów, zadań i kierunków działalności określonych w niniejszym Statucie.

6.14. Stowarzyszenie prowadzi działalność operacyjną, statystyczną i księgową; jest zarejestrowane przez organ kontrolny do Rejestru instytucji i organizacji non-profit i składa sprawozdania zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo.

 

Artykuł 7. PROCEDURA TWORZENIA, DZIAŁALNOŚCI I ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI ODRĘBNYCH PODODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIA

7.1. Stowarzyszenie może posiadać odrębne pododdziały, które są tworzone na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

7.2. Odrębne pododdziały Stowarzyszenia nie są osobami prawnymi.

7.3. Szef odrębnego pododdziału jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Szef odrębnego pododdziału musi być członkiem Stowarzyszenia.

7.4. Odrębne pododdziały mają następujące uprawnienia:

7.4.1. realizują cel statutowy (cele) i zadania Stowarzyszenia w określonej miejscowości lub jednostce administracyjno-terytorialnej;

7.4.2. prowadzą prace nad pozyskiwaniem nowych członków za pomocą środków nie zakazanych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy;

7.4.3. reprezentują Stowarzyszenie na terytorium określonej jednostki administracyjno-terytorialnej.

7.5. Szef odrębnego pododdziału ma prawo:

do używania nazwy i symboliki Stowarzyszenia do realizacji zadań statutowych (kierunków działalności) Stowarzyszenia;

7.5.1. uzyskiwania pomocy w realizacji zadań Stowarzyszenia od władz i osób zajmujących wysokie stanowiska w Stowarzyszeniu;

7.5.2. do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia;

7.5.3. zwracania się z prośbami do organów Stowarzyszenia;

7.5.4. do ochrony ich zasadnych praw i interesów;

7.5.5. do pełnego poparcia organów zarządzających Stowarzyszenia.

7.6.1. Szef odrębnego pododdziału jest zobowiązany do:

7.6.2. spełniania wymogów Statutu Stowarzyszenia;

7.6.3. aktywnego wykonywania decyzji organów zarządzających Stowarzyszenia (podejmowanych w zgodzie ze Statutem Stowarzyszenia i obowiązującego ustawodawstwa);

7.6.4. zapobiegać działaniom mającym na celu naruszenie honoru i godności członków Stowarzyszenia.

7.7. Działalność odrębnego pododdziału Stowarzyszenia może zostać zakończona poprzez jego zamknięcie decyzją Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, jak również na drodze sądowej.

7.8. W przypadku zakończenia działalności odrębnego pododdziału Stowarzyszenia majątek i środki finansowe, przypisane temu odrębnemu pododdziałowi są przekazywane bezpośrednio kierownictwu Stowarzyszenia w celu podjęcia decyzji w sprawie podziału majątku i środków finansowych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z punktem 6.13 niniejszego Statutu..

 

Artykuł 8. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

8.1. Zakończenie działalności Stowarzyszenia możliwe jest:

na podstawie decyzji Stowarzyszenia, przyjętej przez Walne Zgromadzenie, w trybie określonym w Statucie, poprzez samorozwiązanie lub reorganizację;

na podstawie decyzji sądu w sprawie zakazu działalności (przymusowego rozwiązania) Stowarzyszenia.

8.2. Walne Zgromadzenie ustanawia komisję likwidacyjną lub powierza Prezesowi Stowarzyszenia uprawnienia komisji likwidacyjnej w celu likwidacji Stowarzyszenia jako osoby prawnej, a także podejmuje decyzje w sprawie wykorzystania środków finansowych i majątku Stowarzyszenia po jego likwidacji.

8.3. Stowarzyszenie składa (wysyła) decyzję o samorozwiązaniu Stowarzyszenia do organu rejestracyjnego.

8.4. Od dnia wniesienia do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Organizacji Publicznych zapisu o decyzji Stowarzyszenia o jego likwidacji, rozpoczyna się likwidacja Stowarzyszenia jako osoby prawnej, a komisja likwidacyjna przejmuje uprawnienia. Odmowa uznania decyzji o samorozwiązaniu Stowarzyszenia skutkuje nieważnością tej decyzji.

8.5. Reorganizacja Stowarzyszenia jest przeprowadzana poprzez przyłączenie się do innego stowarzyszenia obywatelskiego o tym samym statusie. Reorganizacja przeprowadzana jest na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia o zakończeniu działalności z jednoczesnym przyłączeniem do innego stowarzyszenia i decyzji stowarzyszenia obywatelskiego, do którego to Stowarzyszenie jest przyłączane, o wyrażeniu zgody na takie przyłączenie. O decyzji w sprawie reorganizacji Stowarzyszenia poprzez przyłączenie Stowarzyszenie powiadamia kompetentny organ rejestracyjny.

8.6. Podczas reorganizacji Stowarzyszenia jego majątek, środki finansowe i zobowiązania są przenoszone na jej następców prawnych.

8.7. Od dnia wprowadzenia do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Organizacji Publicznych zapisu o decyzji o reorganizacji Stowarzyszenia i wprowadzenia danych dotyczących reorganizacji Stowarzyszenia do Rejestru Organizacji Publicznych, rozpoczyna się likwidacja Stowarzyszenia. Od tego czasu Prezes Stowarzyszenia posiada wyłącznie uprawnienia komisji ds. reorganizacji, jeśli takie uprawnienia zostały mu nadane przez Zgromadzenie. Odmowa uznania decyzji o reorganizacji Stowarzyszenia skutkuje nieważnością tej decyzji i kontynuacją samodzielnej działalności Stowarzyszenia.

8.8. Zakończenie działalności Stowarzyszenia rozpoczyna się w dniu, w którym dokonuje się wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Organizacji Publicznych odnośnie decyzji Organizacji o samorozwiązaniu lub reorganizacji, lub od daty uprawomocnienia decyzji sądowej zabraniającej dalszej działalności Stowarzyszenia. W tym samym dniu ustaje członkostwo w Stowarzyszeniu.

8.9. Zakończenie działalności wewnętrznej i organizacyjnej Stowarzyszenia, w tym przekazanie do odpowiednich instytucji archiwalnych dokumentacji Stowarzyszenia, dokonuje się w ciągu 60 dni od daty określonej w pkt 9.7 Statutu Stowarzyszenia. W ustalonym okresie Prezes Stowarzyszenia zajmuje się zarządzaniem bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, mającymi na celu zakończenie jego działalności. Po zakończeniu tych czynności, działalność Prezesa Stowarzyszenia zostaje zakończona (z wyjątkiem nadanych mu uprawnień komisji likwidacyjnej lub komisji ds. reorganizacji).

8.10. Jeżeli wartość majątku Stowarzyszenia jest niewystarczający do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, komisja likwidacyjna ma obowiązek zwrócić się do sądu gospodarczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego.

8.11. Majątek i środki finansowe Stowarzyszenia nie podlegają podziałowi między członków Stowarzyszenia i nie mogą być wykorzystywane dla zysku poszczególnych członków Stowarzyszenia.

8.12. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia (w wyniku jego likwidacji, połączenia, podziału, przyłączenia lub przekształcenia) jego aktywa muszą zostać przeniesione do jednej lub więcej organizacji typu non-profit odpowiedniego typu lub zaliczone do dochodów budżetowych.

8.13. Organizacja jest uznana za zlikwidowaną od momentu wniesienia odpowiedniego wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców.

Artykuł 9. WPROWADZANIE ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ DO STATUTU

9.1. Zmiany i uzupełnienia do Statutu są zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie.

9.2. Decyzja Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia dotycząca zmian i uzupełnień do Statutu jest uchwalana, jeżeli zagłosowało na nią ponad 3/4 członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

9.3. Zmiany i poprawki do niniejszego statutu podlegają rejestracji państwowej zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

Artykuł 10. DOKUMENTACJA

10.1. Dokumentacja w Organizacji jest prowadzona w języku ukraińskim.

Test