Fundacja

Statut

Statut Fundacji Otwarty Dialog

Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Otwarty Dialog, zwana w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona przez „Fundatorów”, aktem notarialnym nr 3938/2009 sporządzonym w dniu 9 grudnia 2009 roku przez notariusza Krzysztofa Młynarskiego w Kraśniku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem swojej nazwy w innych językach obcych.

§ 4a

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także wchodzić w skład innych krajowych i zagranicznych fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.
2. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych RP.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 7

Celem Fundacji jest obrona praw człowieka oraz wspieranie demokracji i rządów prawa poprzez:

1. działania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich, w szczególności w państwach wchodzących w skład byłego ZSRR, w oparciu o doświadczenia transformacji systemowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości i standardy funkcjonowania życia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2. działania na rzecz budowania partnerstwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a innymi państwami, w szczególności określonymi w pkt 1, a także pomiędzy obywatelami tych państw;
3. działania na rzecz współpracy i integracji inicjatyw, ruchów, społeczeństw obywatelskich i państw, w szczególności określonych w pkt 1, z innymi podmiotami prawa międzynarodowego;
4. działania na rzecz zmian mających na celu zapewnienie obywatelom, w szczególności państw określonych w pkt 1, równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz pełnym korzystaniu z praw obywatelskich, w tym podejmowaniu aktywności politycznej;
5. działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwoju samorządności, oświaty, kultury, ochrony zdrowia oraz podnoszenia dostępności i poprawy standardów funkcjonowania pozostałych usług publicznych.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. badania i analizę przypadków naruszania praw człowieka, zwłaszcza praw obywatelskich i prawa do ochrony przed prześladowaniami, oraz zjawisk społecznych, także w oparciu o dane empiryczne, ich syntetyzowanie i gromadzenie w bazach danych oraz ich przedstawianie w formie analiz, raportów, prezentacji, infografik, multimediów i opracowań innego rodzaju;
2. upowszechnianie, zwłaszcza wśród decydentów politycznych, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji międzynarodowych oraz w środowiskach opiniotwórczych, w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych, w szczególności w formie zdjęć, nagrań i zapisów audycji, filmów, oświadczeń, artykułów i wywiadów, problematyki wymienionej w §7, a także wiedzy zgromadzonej przez Fundację, zwłaszcza w formach wymienionych w pkt 1, oraz dokonań Fundacji w zakresie objętym jej celami statutowymi;
3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji w szczególności dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
4. doradztwo dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
5. organizowanie zgromadzeń publicznych, w tym manifestacji i akcji protestu oraz imprez charytatywnych, licytacji, wystaw, wernisaży, happeningów, akcji promocyjno-reklamowych i koncertów muzycznych oraz innych wydarzeń w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
6. działalność wydawniczą;
7. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, samorządom zawodowym, organizacjom pracodawców, związkom zawodowym, związkom wyznaniowym, ruchom społecznym i ugrupowaniom politycznym oraz organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym, w tym osobom wymagającym pomocy humanitarnej oraz medycznej, w tym także organizowanie szkoleń medycznych i dotyczących pierwszej pomocy, w zakresie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez wykwalifikowane osoby;
7. tworzenie funduszy i programów stypendialnych oraz finansowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży i studentów szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie, dla osób poddanych represjom lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
8. organizowanie misji obserwacyjnych, w tym misji obserwacji wyborczych oraz wizyt studyjnych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
9. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów oraz usług służących do realizacji celów statutowych Fundacji, a także nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom fizycznym i innym podmiotom działającym w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.

§ 9

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z osobami fizycznymi i innymi podmiotami dla osiągania celów statutowych Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia finansowego, w tym częściowego lub całkowitego finansowania danego przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, a także wsparcia informacyjnego, rzeczowego, prawnego i organizacyjnego bądź pozostawania przez Fundację odbiorcą wsparcia w analogicznym zakresie.
2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje pozarządowe i inne podmioty polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.
3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Majątek i dochody Fundacji
§ 10

Majątek Fundacji stanowi:

Fundusz założycielski – wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
Pozostała własność i inne prawa majątkowe, w tym środki finansowe, papiery wartościowe, wartości niematerialne oraz inne środki rzeczowe, w tym nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów, innych nieodpłatnych przysporzeń;
b) papierów wartościowych, lokat kapitałowych;
c) odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
d) dochodów z działalności gospodarczej;
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii oraz innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
f) dochodów z praw majątkowych;
g) udziałów i akcji w spółkach.
2. Dochody wymienione w ust. 1 mogą pochodzić z kraju i z zagranicy.
3. Dochody pochodzące ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt a) mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu, na który mają być użyte przeznaczone środki, a cel ten jest zgodny z celami statutowymi Fundacji.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
6. Fundacja nie przyjmuje dochodów pochodzących ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt a), jeżeli ich przyjęcie byłoby sprzeczne z prowadzoną przez Fundację działalnością.

§ 12

Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie mogą one stanowić źródła zysków dla Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 13

Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

Działalność gospodarcza
§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza może być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych. Fundacja przeznacza 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) 16.24 Z Produkcja opakowań drewnianych
2) 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
3) 17.21.ZProdukcja papieru falistego i tekstury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
4) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
5) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
6) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
7) 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
8) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
9) 58 Działalność wydawnicza
10) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
11) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
12) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
13) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
14) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
15) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
16) 74.20.Z Działalność fotograficzna
17) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
18) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
19) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
20) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
21) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
22) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
23) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
24) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
25) 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
26) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
27) 74.3 Działalność związana z tłumaczeniami
28) 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
29) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
30) 85.6 Działalność wspomagająca edukację
31) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.
3. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

Władze Fundacji
§ 15

Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji
§ 16

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji wytycza ogólne kierunki działalności Fundacji i wykonuje inne czynności przewidziane niniejszym Statutem.
3. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji i członków Rady Fundacji, powoływanych na czas nieoznaczony.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Fundacji, dla ważności podejmowanych przez nią uchwał, łącznie z uchwałami dotyczącymi zmian w Statucie, Rada Fundacji powinna liczyć, co najmniej trzech członków. W przypadku, gdy w Radzie Fundacji pozostaje dwóch lub jeden członek, zostają oni zobowiązani w ciągu trzech miesięcy rozszerzyć skład Rady Fundacji do wymaganej, minimalnej liczby jej członków.

§ 16a

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy co najmniej 1/3 składu jej członków, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Powołanie lub odwołanie członka Rady Fundacji następuje uchwałą Rady Fundacji powziętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego Rady Fundacji. Członek Rady Fundacji nieobecny na posiedzeniu może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu jej członkowi lub wyznaczyć zewnętrznego pełnomocnika.
4. Uchwała o powołaniu i odwołaniu członka Rady Fundacji wymaga dla swojej ważności zgody na jej podjęcie wyrażonej uprzednio na piśmie przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Na zaproszenie Rady Fundacji na jej posiedzeniach w charakterze obserwatorów mogą brać udział członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.

§ 16b

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, zwanego dalej Prezesem Fundacji, określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz zatwierdzanie zakresu ich uprawnień;
b) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium;
c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
d) nadzór nad ogólną działalnością Fundacji;
e) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Tryb powołania i odwołania członków Zarządu
§ 17

1. Rada Fundacji na dwa tygodnie przed posiedzeniem w przedmiocie powołania lub odwołania członka Zarządu informuje daną osobę listem poleconym o woli podjęcia przedmiotowej uchwały.
2. Powołanie i odwołanie członka Zarządu wymaga podjęcia uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji.
3. Uchwała o powołaniu i odwołaniu członka Zarządu wymaga dla swojej ważności zgody na jej podjęcie wyrażonej uprzednio na piśmie przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu bez uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady Fundacji wyrażonej na piśmie uchwałę taką uznaje się za bezwzględnie nieważną i bezskuteczną.

Zarząd Fundacji
§ 18

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji, a w szczególności:
a) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
b) realizuje uchwały Rady Fundacji;
c) ustala wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia;
d) organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji;
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
f) tworzy i likwiduje jednostki oraz struktury organizacyjne Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Fundacji oraz połączenia lub likwidacji Fundacji.

§ 19

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji
§ 20

Oświadczenia składa jednoosobowo Prezes Zarządu, dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź prokurent powołany w drodze uchwały Zarządu.

Przepisy przejściowe i końcowe
§ 21

Rada Fundacji zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Statutu, a także celów działalności Fundacji w nim zawartych. Zmiany wchodzą w życie na drodze uchwały Rady Fundacji większością co najmniej ¾ jej składu.

§ 22

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w sprawie likwidacji Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji decyduje większość ¾ głosów członków Rady Fundacji za zgodą Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną organizację o celach działania zbliżonych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, z 1991 r., poz. 203).

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r

Pobierz statut

Statut Fundacja Otwarty Dialog – Polska

Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Otwarty Dialog – Polska, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Lyudmylę Kozlovską, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym nr 4366/2012 sporządzonym przez notariusza Monikę Strus-Siodłowską w kancelarii notarialnej w Warszawie w dniu 24 października 2012 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także wchodzić w skład innych krajowych i zagranicznych fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.
 2. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych RP.

 

Cele, misja i zasady działania Fundacji
§ 8

Celem statutowym Fundacji (“Cele Statutowe”) jest wspieranie rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów, ich obywateli, społeczeństw i instytucji demokratycznych w ramach:

 1. działalności kulturalnej;
 2. działalności oświatowej, w tym również polegająca na kształceniu studentów;
 3. działalności naukowej;
 4. działalności naukowo-technicznej;
 5. działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 6. działalności w zakresie ochrony środowiska;
 7. działalności w zakresie dobroczynności;
 8. działalności w zakresie ochrony zdrowia;
 9. działalności w zakresie pomocy społecznej;
 10. działalności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz
 11. działalności w zakresie kultu religijnego.

§ 9

W ramach realizacji Celów Statutowych wskazanych w § 8 Statutu, Fundacja zmierza do wypełniania swojej misji („Misja”) dotyczącej obrony praw człowieka oraz wspierania demokracji i rządów prawa poprzez:

 1. działania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach wchodzących w skład byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w oparciu o doświadczenia transformacji systemowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości i standardy funkcjonowania życia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 2. działania na rzecz budowania oraz rozwoju partnerstwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a innymi państwami, w szczególności określonymi w ust. 1 powyżej, a także pomiędzy obywatelami tych państw;
 3. działania na rzecz promocji i wspierania współpracy oraz integracji inicjatyw, ruchów, społeczeństw obywatelskich i państw, w szczególności określonych w ust. 1 powyżej, z innymi podmiotami prawa międzynarodowego;
 4. działania na rzecz zmian mających na celu zapewnienie obywatelom, w szczególności państw określonych w ust. 1 powyżej, równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz w możliwości pełnego korzystania z praw obywatelskich, w tym możliwości podejmowania i wykonywania aktywności politycznej;
 5. działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, wspomagania rozwoju samorządności, oświaty, kultury, ochrony zdrowia oraz podnoszenia dostępności i poprawy standardów funkcjonowania pozostałych usług publicznych.

§ 10

Fundacja realizuje swoje Cele Statutowe oraz Misję w szczególności poprzez:

 1. badania i analizę przypadków naruszania praw człowieka, zwłaszcza praw obywatelskich i prawa do ochrony przed prześladowaniami oraz zjawisk społecznych, także w oparciu o dane empiryczne, ich syntetyzowanie i gromadzenie w bazach danych oraz ich przedstawianie w formie analiz, raportów, prezentacji, infografik, multimediów i opracowań innego rodzaju;
 2. upowszechnianie, zwłaszcza wśród decydentów politycznych, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji międzynarodowych oraz w środowiskach opiniotwórczych, w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych, w szczególności w formie zdjęć, nagrań i zapisów audycji, filmów, oświadczeń, artykułów i wywiadów, problematyki wymienionej w §7, a także wiedzy zgromadzonej przez Fundację, zwłaszcza w formach wymienionych w pkt 1, oraz dokonań Fundacji w zakresie objętym jej celami statutowymi;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji w szczególności dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych, ugrupowań politycznych, redakcji prasowych, wydawnictw telewizyjnych, radiowych i internetowych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 4. doradztwo dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych, ugrupowań politycznych, redakcji prasowych, wydawnictw telewizyjnych, radiowych i internetowych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 5. organizowanie zgromadzeń publicznych, w tym manifestacji i akcji protestu oraz imprez charytatywnych, licytacji, wystaw, wernisaży, happeningów, akcji promocyjno-reklamowych i koncertów muzycznych oraz innych wydarzeń w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 6. działalność wydawniczą;
 7. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, samorządom zawodowym, organizacjom pracodawców, związkom zawodowym, związkom wyznaniowym, ruchom społecznym, ugrupowaniom politycznym, redakcjom prasowym, wydawnictwom telewizyjnym, radiowym i internetowym, organizacjom pozarządowym oraz innym osobom fizycznym i prawnym, w tym osobom wymagającym pomocy humanitarnej oraz medycznej, w tym także organizowanie szkoleń medycznych i dotyczących pierwszej pomocy, w zakresie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez wykwalifikowane osoby;
 8. tworzenie funduszy i programów stypendialnych oraz finansowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży i studentów szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie, dla osób poddanych represjom lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 9. organizowanie misji obserwacyjnych, w tym misji obserwacji wyborczych oraz wizyt studyjnych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 10. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów oraz usług służących do realizacji celów statutowych Fundacji, a także nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom fizycznym i innym podmiotom działającym w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.

§ 11

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z osobami fizycznymi i innymi podmiotami dla osiągania celów statutowych Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia finansowego, w tym częściowego lub całkowitego finansowania danego przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, a także wsparcia informacyjnego, rzeczowego, prawnego i organizacyjnego, bądź pozostawania przez Fundację odbiorcą wsparcia w analogicznym zakresie.
 2. Fundacja realizuje Cele Statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje pozarządowe i inne podmioty polskie i/lub zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

Majątek i dochody Fundacji
§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 2. Pozostała własność i inne prawa majątkowe, w tym środki finansowe, papiery wartościowe, wartości niematerialne oraz inne środki rzeczowe, w tym nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów, innych nieodpłatnych przysporzeń;
  2. papierów wartościowych, lokat kapitałowych;
  3. odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
  4. dochodów z działalności gospodarczej;
  5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii oraz innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
  6. dochodów z praw majątkowych;
  7. udziałów i akcji w spółkach.
 2. Dochody wymienione w ust. 1 mogą pochodzić z kraju i z zagranicy.
 3. Dochody pochodzące ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt a) mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu, na który mają być użyte przeznaczone środki, a cel ten jest zgodny z celami statutowymi Fundacji.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 6. Fundacja nie przyjmuje dochodów pochodzących ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt a), jeżeli ich przyjęcie byłoby sprzeczne z prowadzoną przez Fundację działalnością.

§ 14

Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie mogą one stanowić źródła zysków dla Fundatora, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów statutowych oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 15

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

 

Działalność gospodarcza
§ 16

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza może być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  • 24 Z Produkcja opakowań drewnianych;
  • 12.Z Produkcja papieru i tektury;
  • 21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
  • 12.Z Pozostałe drukowanie;
  • 13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • 20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
  • 80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;
  • 40.Z Produkcja gier i zabawek;
  • 58 Działalność wydawnicza;
  • 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • 01 Z Działalność związana z oprogramowaniem;
  • 09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  • 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
  • 20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
  • 20.Z Działalność fotograficzna;
  • 19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
  • 2 Doradztwo związane z zarządzaniem;
  • 21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  • 22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  • 18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
  • 19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
  • 44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
  • 48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;
  • 9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
  • 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
  • 3 Działalność związana z tłumaczeniami;
  • 3 Działalność związana z organizacją towarów, wystaw i kongresów;
  • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 6 Działalność wspomagająca edukację;
  • 00 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.
 3. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, podejmowana będzie przez Fundację dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień.

 

Zarząd Fundacji
§ 17

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2. ustalanie podstawowych kierunków działania Fundacji i bieżące realizowanie jej celów;
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  5. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;
  6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  7. tworzenie i likwidowanie jednostek oraz struktury organizacyjnej Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji liczy od jednej do pięciu osób.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje na czas nieoznaczony Fundator pisemnym postanowieniem, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Na mocy niniejszego Statutu pierwszy Zarząd jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi Fundator — Lyudmyla Kozlovska, która zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania członka Zarządu albo śmierci członka Zarządu.

§ 20

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, przy obecności co najmniej jednego członka jego składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Forma powiadomienia członków Zarządu o posiedzeniu jest dowolna.

Sposób reprezentacji
§ 21

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu.

 

Zmiana celów lub Statutu Fundacji
§ 22

 1. W sprawach zmiany celów Fundacji lub zmiany Statutu właściwy jest Fundator.
 2. Zmiany Statutu nie mogą zawężać celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, Fundator podejmuje w formie postanowienia.

 

Postanowienia końcowe
§ 23

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji.
 4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie.

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.).

Pobierz statut

Statut Fundacji Otwarty Dialog
[Open Dialogue Foundation, Inc.]

ORGANIZACJI NON-PROFIT
UTWORZONEJ ZGODNIE Z PRAWEM STANU FLORYDA

STATUT FUNDACJI OTWARTY DIALOG
[Open Dialogue Foundation, Inc.]  

ARTYKUŁ I – SIEDZIBA  

Siedziba główna organizacji mieści się w stanie FLORYDA.  

Organizacja może również posiadać siedziby w innych miejscach w tym stanie lub poza nim,  zgodnie z doraźnymi decyzjami Zarządu lub bieżącymi potrzebami prowadzonej działalności.  

ARTYKUŁ II – PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

Cele, dla których organizacja została utworzona są określone w Akcie założycielskim  [Certificate of Incorporation] i można je zmieniać w razie potrzeby.  

Organizacja została utworzona wyłącznie w celach charytatywnych, religijnych, edukacyjnych  i naukowych, w tym aby w ramach tych celów, dokonywać wypłat dla organizacji, które  kwalifikują się jako zwolnione na mocy ustępu 501(c)(3) [amerykańskiej] ordynacji  podatkowej [Internal Revenue Code], lub odpowiedniego ustępu przyszłych federalnych  przepisów podatkowych.  

Żadna część przychodów netto organizacji nie może przynosić korzyści ani być wypłacana jej  członkom, powiernikom, przedstawicielom władz lub innym osobom prywatnym, z wyjątkiem  tego, że organizacja jest upoważniona i umocowana do wypłacania rozsądnego  wynagrodzenia za świadczone usługi oraz do dokonywania wypłat i darowizn w celu realizacji  celów określonych w klauzuli na temat przedmiotu działalności. Żadna istotna część  działalności organizacji nie będzie polegała na prowadzeniu propagandy lub innych próbach  wpływania na ustawodawstwo, a organizacja nie będzie uczestniczyć ani zabierać głosu  (włączając w to publikacje lub wygłaszanie oświadczeń) w żadnej kampanii politycznej w  imieniu lub w opozycji do jakiegokolwiek kandydata na urząd publiczny. Niezależnie od  innych postanowień niniejszego statutu, organizacja nie będzie prowadziła żadnej innej  działalności, która jest niedozwolona (a) dla organizacji zwolnionej z federalnego podatku  dochodowego na mocy ustępu 501(c)(3) [amerykańskiej] ordynacji podatkowej, lub  odpowiedniego ustępu przyszłych federalnych przepisów podatkowych, lub (b) dla  organizacji, której składki podlegają odliczeniu zgodnie z ustępem 170(c)(2) [amerykańskiej]  ordynacji podatkowej lub odpowiedniego ustępu przyszłych federalnych przepisów  podatkowych.

Po rozwiązaniu organizacji aktywa zostaną przeznaczone na jeden lub więcej celów  zwolnionych z podatku w rozumieniu ustępu 501(c)(3) [amerykańskiej] ordynacji  podatkowej lub odpowiedniego ustępu przyszłych federalnych przepisów podatkowych, lub  zostaną przekazane rządowi federalnemu, rządowi stanowemu lub samorządowi lokalnemu  na cele publiczne. Wszelkie aktywa, które nie zostaną rozdysponowane w ten sposób, zostaną  rozdysponowane przez sąd właściwy dla okręgu, w którym znajdować się będzie wówczas  siedziba główna organizacji, wyłącznie na takie cele lub na rzecz organizacji, które wskaże  sąd, a które powstały i działają wyłącznie, aby realizować te cele.  

ARTYKUŁ III – ZARZĄD  

 1. ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Organizacją kieruje przez Zarząd złożony z co najmniej trzech członków. Członkowie Zarządu  muszą mieć ukończone co najmniej osiemnaście lat.  

 1. WYBÓR I KADENCJA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Na każdym corocznym posiedzeniu członków [organizacji], wybierani są członkowie  Zarządu, którzy będą pełnić funkcje do następnego corocznego posiedzenia. Każdy członek  Zarządu pełni swoją funkcję do czasu wygaśnięcia kadencji, na którą został wybrany, oraz do  czasu wyboru i zakwalifikowania się jego następcy lub do czasu wcześniejszej rezygnacji lub  odwołania.  

 1. PODWYŻSZENIE LUB OBNIŻENIE LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Liczba członków Zarządu może zostać podwyższona lub obniżona w głosowaniu większością  głosów wszystkich członków Zarządu. Obniżenie liczby członków Zarządu nie może  spowodować skrócenia kadencji któregokolwiek z urzędujących członków Zarządu.  

 1. NOWI CZŁONKOWIE ZARZĄDU I WAKATY

Nowo utworzone stanowiska członków Zarządu wynikające z podwyższenia ich liczby oraz  wakaty powstałe w Zarządzie z dowolnej przyczyny, z wyjątkiem odwołania członka Zarządu  bez podania przyczyny, mogą zostać obsadzone w drodze głosowania większością głosów  urzędujących członków Zarządu, nawet pomimo braku kworum, chyba że akt założycielski  stanowi inaczej. Wakaty powstałe w wyniku odwołania członków Zarządu bez podania  przyczyny zostaną obsadzone w wyniku głosowania pozostałych członków Zarządu. Członek  Zarządu wybrany w celu wypełnienia wakatu spowodowanego rezygnacją, śmiercią lub  odwołaniem, pełni funkcję przez niewykorzystany czas kadencji swojego poprzednika.  

 1. ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Każdy lub wszyscy członkowie Zarządu mogą zostać odwołani decyzją Zarządu z podaniem  przyczyny. Członka Zarządu można odwołać większością głosów członków Zarządu z powodu niewypełnienia obowiązków oczekiwanych przez Zarząd, niewłaściwego postępowania,  kradzieży i niewłaściwego reprezentowania organizacji.  

 1. REZYGNACJA

Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w dowolnym momencie poprzez  pisemne zawiadomienie Zarządu, prezesa lub sekretarza organizacji. O ile w zawiadomieniu  nie określono inaczej, rezygnacja staje się skuteczna w momencie otrzymania jej przez  Zarząd, prezesa lub sekretarza, a przyjęcie rezygnacji nie jest konieczne dla jej skuteczności.  

 1. KWORUM

O ile akt założycielski nie stanowi inaczej, większość całego Zarządu stanowi kworum  wymagane do prowadzenia działalności lub podejmowania decyzji w konkretnych sprawach.  

 1. DZIAŁANIA ZARZĄDU

Jeżeli prawo nie wymaga inaczej, głos większości członków Zarządu obecnych w czasie  głosowania, jeżeli w tym czasie jest obecne kworum, stanowi działanie Zarządu. Każdy obecny  członek Zarządu ma jeden głos.  

 1. MIEJSCE I CZAS POSIEDZEŃ ZARZĄDU

Zarząd może odbywać posiedzenia w siedzibie organizacji lub w innych miejscach, na terenie  lub poza granicami stanu, które może od czasu do czasu określić.  

 1. ZWYCZAJNE COROCZNE POSIEDZENIA

Zarząd odbywa zwyczajne coroczne posiedzenia.  

 1. ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH ZARZĄDU, ODROCZENIE POSIEDZENIA

Zwyczajne posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zawiadomienia w czasie i miejscu  wyznaczonym przez Zarząd. Nadzwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się po uprzednim  powiadomieniu członków Zarządu i mogą być zwoływane przez prezesa po uprzednim  powiadomieniu każdego z członków Zarządu z trzydniowym wyprzedzeniem, osobiście lub za  pośrednictwem poczty lub telegramu; nadzwyczajne posiedzenia są zwoływane przez prezesa  lub sekretarza w podobny sposób na pisemny wniosek dwóch członków Zarządu.  Zawiadomienia o posiedzeniach nie muszą być przekazywane członkom Zarządu, który złożyli  rezygnację z zawiadomień przed lub po posiedzeniu lub którzy uczestniczą w posiedzeniu, nie  zgłaszając przed nim lub na jego początku sprzeciwu wobec braku zawiadomienia.  

Większość obecnych członków Zarządu, niezależnie od tego, czy obecne jest kworum, może  odroczyć każde posiedzenie na inny czas i miejsce. Zawiadomienie o odroczeniu należy  przekazać wszystkim członkom Zarządu, którzy byli nieobecni w czasie odroczenia oraz, o ile  taki czas i miejsce nie zostały ogłoszone na posiedzeniu, pozostałym członkom Zarządu. 

 1. PRZEWODNICZĄCY

Wszystkim posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w razie jego nieobecności  przewodniczący wybrany przez Zarząd.  

 1. KOMITET WYKONAWCZY I INNE KOMITETY

Zarząd, na mocy uchwały podjętej większością głosów całego Zarządu, może wyznaczyć  spośród swoich członków komitet wykonawczy i inne komitety, każdy składający się z trzech  lub więcej członków Zarządu. Każdy taki komitet działa z woli Zarządu.  

ARTYKUŁ IV – WŁADZE  

 1. WŁADZE, WYBÓR, KADENCJA

O ile akt założycielski nie stanowi inaczej, Zarząd może wybrać lub mianować prezesa,  jednego lub więcej wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz innych przedstawicieli władz,  wedle uznania, którzy będą mieli takie obowiązki, uprawnienia i funkcje, jak przewidziano  poniżej. Wszyscy przedstawiciele władz są wybierani lub mianowani na stanowiska do czasu  posiedzenia Zarządu. Każdy przedstawiciel władz sprawuje swój urząd przez okres, na który  został wybrany lub mianowany, oraz do czasu, gdy jego następca zostanie wybrany lub  mianowany i zakwalifikowany.  

 1. ODWOŁANIE LUB REZYGNACJA

Każdy przedstawiciel władz wybrany lub mianowany przez Zarząd może zostać odwołany  przez Zarząd z podaniem przyczyny lub bez. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania  przedstawiciela władz, Zarząd może według własnego uznania wybrać lub wyznaczyć  następcę, który dokończy kadencję. Jedna osoba może pełnić dwie lub więcej funkcji, z  wyjątkiem funkcji prezesa, skarbnika i sekretarza.  

 1. PREZES

Prezes jest dyrektorem wykonawczym organizacji; przewodniczy wszystkim posiedzeniom  członków organizacji i Zarządu; sprawuje ogólne kierownictwo nad sprawami organizacji i  czuwa nad wykonaniem wszystkich zarządzeń i uchwał Zarządu.  

 1. WICEPREZESI

Podczas nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków prezesa, wszystkie jego  uprawnienia i funkcje przejmuje wiceprezes lub – jeśli jest ich więcej, wiceprezes  wykonawczy. Każdy z wiceprezesów wykonuje inne obowiązki wyznaczone przez Zarząd.  

 1. SKARBNIK

Skarbnik sprawuje pieczę i nadzór nad wszystkimi funduszami i papierami wartościowymi  organizacji i deponuje te fundusze w imieniu organizacji w banku lub firmie powierniczej  wybranej przez członków Zarządu; skarbnik, po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia od Zarządu, podpisuje i realizuje wszystkie umowy w imieniu organizacji, po uzyskaniu  kontrasygnaty od prezesa; skarbnik również podpisuje wszystkie czeki, przekazy, weksle i  polecenia wypłaty, należycie autoryzowane przez Zarząd i kontrasygnowane przez prezesa;  skarbnik w rozsądnym czasie okazuje księgi i rachunki każdemu członkowi Zarządu lub  członkowi organizacji na jego prośbę złożoną w biurze organizacji w zwykłych godzinach  pracy. Na koniec każdego roku obrotowego, skarbnik zleca przeprowadzenie audytu  rachunków organizacji przez komisję wyznaczoną przez prezesa i przedstawia wyniki takiego  audytu na piśmie na dorocznym posiedzeniu Zarządu, na którym skarbnik składa również  roczne sprawozdanie przedstawiające pełną sytuację finansową organizacji.  

 1. ZASTĘPCA SKARBNIKA

W czasie nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków skarbnika, wszystkie jego  uprawnienia i funkcje przejmuje jego zastępca, a jeśli jest ich więcej – ten, który został  wyznaczony przez sekretarza lub Zarząd.  

 1. SEKRETARZ

Sekretarz prowadzi protokoły [z posiedzeń] zarządu, a także członków. Sekretarz przechowuje  pieczęć organizacji oraz umieszcza ją i poświadcza na dokumentach, gdy zostanie do tego  odpowiednio upoważniony przez Zarząd. Sekretarz zajmuje się udzielaniem i doręczaniem  wszelkich zawiadomień organizacji, a także odpowiada za księgi i dokumenty, które może  powierzyć mu Zarząd; sekretarz zajmuje się powierzoną mu korespondencją oraz wykonuje  wszystkie obowiązki związane z funkcją sekretarza. Sekretarz prowadzi listę wszystkich  członków organizacji zawierającą nazwiska w porządku alfabetycznym, z podaniem ich  miejsca zamieszkania i czasu, kiedy zostali członkami.  

 1. ZASTĘPCY SEKRETARZA

W czasie nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków sekretarza, wszystkie jego  uprawnienia i funkcje przejmuje jego zastępca, a jeżeli jest ich więcej – ten, który został  wyznaczony przez sekretarza lub zarząd.  

 1. ZABEZPIECZENIA I GWARANCJE

W przypadku, gdy Zarząd tego zażąda, każdy członek władz lub przedstawiciel organizacji  zobowiązany jest do złożenia na rzecz organizacji zabezpieczenia w takiej wysokości i z takim  poręczeniem lub poręczeniami, jakie zaleci Zarząd, jako gwarancji należytego wypełniania  obowiązków członka władz organizacji z uwzględnieniem odpowiedzialności za zaniedbania  oraz odpowiedzialności za wszelkie mienie, fundusze lub papiery wartościowe organizacji,  które mogą znaleźć się w posiadaniu przedstawiciela władz.  

ARTYKUŁ V – WYKŁADNIA  

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami aktu założycielskiego i  niniejszego Statutu, obowiązują postanowienia aktu założycielskiego. 

ARTYKUŁ VI – ZMIANY  

Statut może zostać przyjęty, zmieniony lub uchylony przez Zarząd w czasie, gdy odbywa się  głosowanie nad wyborem członków Zarządu. Statut może być również przyjęty, zmieniony lub  uchylony przez Zarząd, przy czym każdy Statut przyjęty, zmieniony lub uchylony przez Zarząd  może być zmieniony przez członków Zarządu uprawnionych do głosowania w tej sprawie,  zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami.  

Jeżeli jakikolwiek Statut regulujący zbliżające się wybory członków Zarządu, zostanie przyjęty  zmieniony lub uchylony przez Zarząd, w zawiadomieniu o kolejnym posiedzeniu wszystkich  członków Zarządu poświęconym wyborom członków Zarządu należy podać tak przyjęty,  zmieniony lub uchylony Statut wraz ze zwięzłym opisem wprowadzonych zmian.  

ARTYKUŁ VII – STANDARDY POSTĘPOWANIA  

Ze względu na silne przywiązanie do wysokich standardów moralnych opartych na  tradycyjnych wartościach, organizacja zastrzega sobie prawo do oczekiwania od wszystkich  swoich przedstawicieli władz i członków Zarządu zachowania wysokich standardów  moralnych i wartości społecznych, które nie stoją w sprzeczności z tradycyjną moralnością  duchową.  

ARTYKUŁ VIII – ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Organizacja zabezpieczy swoich członków Zarządu, członków władz i pracowników w  następujący sposób:  

Każdy członek Zarządu, przedstawiciel władz lub pracownik organizacji zostanie zwolniony  przez organizację z odpowiedzialności za wszelkie wydatki i zobowiązania, w tym koszty  obsługi prawnej, zasadnie poniesione przez niego lub nałożone na niego w związku z  jakimkolwiek postępowaniem, którego może być stroną lub w którym może uczestniczyć z  powodu bycia – obecnie lub w przeszłości – członkiem zarządu, przedstawicielem władz,  pracownikiem, lub przedstawicielem organizacji, lub też jeżeli dana osoba pełni lub pełniła na  zlecenie organizacji funkcję członka zarządu, przedstawiciela władz, pracownika lub  przedstawiciela organizacji, niezależnie od tego, czy w chwili poniesienia takich kosztów jest,  czy nie jest członkiem zarządu, członkiem władz, pracownikiem lub przedstawicielem, z  wyjątkiem przypadków, w których członek zarządu, członek władz, pracownik lub  przedstawiciel został uznany za winnego umyślnego wykroczenia lub niewłaściwego  wykonywania swoich obowiązków.  

Organizacja zapewni każdej osobie, która jest członkiem Zarządu, członkiem władz,  pracownikiem lub przedstawicielem organizacji lub która działała na polecenie członka  Zarządu, członka władz, pracownika lub przedstawiciela organizacji, odszkodowanie z tytułu  kosztów procesu, sporu sądowego lub innego postępowania, które jest dopuszczalne na mocy  obowiązującego prawa. 

OŚWIADCZENIE SEKRETARZA  

Ja, Helen Pushkarskaya, oświadczam, że jestem aktualnie wybranym i pełniącym obowiązki  Sekretarzem Fundacji Otwarty Dialog, Inc., a powyższy statut jest statutem tej organizacji  przyjętym przez Zarząd w dniu 16 maja 2022 r., oraz że nie został on zmieniony ani  zmodyfikowany od tego czasu.  

SPORZĄDZONO w dniu 16 maja 2022 r. w stanie FLORYDA
Helen Pushkarskaya, należycie wybrany Sekretarz 

Pobierz statut

Statut Fundacji “Open Dialogue Fondation privée”

Kopia do publikacji jako załącznik do belgijskiego Dziennika Urzędowego [Monniteur belge] po złożeniu aktu w kancelarii sądu

Obszar przeznaczony dla belgijskiego Dziennika Urzędowego: *18330675*
[nadruk pieczęci] Złożono w Kancelarii Sądu dn. 2 października 2018 r.

Numer podmiotu: 0707619354
Pełna nazwa: Open Dialogue Foundation (Fundacja Otwarty Dialog)
Nazwa skrócona: [brak wpisu]
Forma prawna: Fundacja prywatna
Siedziba (pełny adres): Rue de la Loi 155
1040 Bruxelles [Bruksela]
Przedmiot aktu: Ustanowienie

Z aktu przyjętego przed Davidem INDEKEU, notariuszem w Brukseli, dn. 27 września 2018 r.:
XXXXX
STAWIŁA SIĘ:
Fundacja prawa polskiego “Fundacja Otwarty Dialog“, zarejestrowana pod numerem 0705.828.616, z siedzibą przy Alei Szucha 11a, lok. 21, 00-580 Warszawa, Polska, reprezentowana przez panią Ludmiłę Kozłowską [w dokumencie źródłowym: KOZLOVSKA Lyudmyla] z adresem do doręczeń w siedzibie ww. fundacji.
Stawająca zwróciła się do nas o sporządzenie, statutu FUNDACJI PRYWATNEJ, którą niniejszym ustanawia na następujących zasadach:

TYTUŁ I. FORMA – NAZWA – SIEDZIBA – CZAS TRWANIA
Artykuł 1. Forma i nazwa
Fundacja ma formę fundacji prywatnej, podlegającej przepisom tytułu II belgijskiej ustawy z dnia 27 czerwca 1921 r. w sprawie stowarzyszeń nienastawionych na zysk, fundacji, europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (“ustawa”). Fundacja funkcjonuje pod nazwą “Open Dialogue Foundation” [Fundacja Otwarty Dialog], w skrócie “ODF“.
Nazwy te mogą być używane razem lub osobno.
Fundacja prywatna zastrzega sobie prawo do używania tłumaczeń swojej nazwy, tam gdzie to stosowne.
Wszystkie akty, faktury, ogłoszenia, publikacje i inne dokumenty wydane przez fundację muszą zawierać jej nazwę w bezpośrednim sąsiedztwie określenia “fundacja prywatna” oraz adresu jej siedziby.
Artykuł 2: Siedziba
Siedziba fundacji mieści się pod adresem 1040 Bruxelles, rue de la Loi 155 [Bruksela]. Siedziba fundacji może, na mocy decyzji Zarządu, zostać przeniesiona w dowolne inne miejsce w Belgii, z uwzględnieniem przepisów dotyczących używania języków.
Każde przeniesienie siedziby fundacji musi być opublikowane przez członków Zarządu w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego.
Artykuł 3: Czas trwania
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

TYTUŁ II. CELE – PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Artykuł 4. Cele – przedmiot działalności
Celem Fundacji jest obrona praw człowieka oraz wspieranie demokracji i rządów prawa poprzez:
– działania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich, w szczególności w państwach wchodzących w skład byłego ZSRR, w oparciu o doświadczenia transformacji systemowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości i standardy funkcjonowania życia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
– działania mające na celu obronę demokracji, praworządności i wartości europejskich w państwach członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem państw byłego bloku wschodniego;
– działania mające na celu stworzenie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, jej wartości i osiągnięć w państwach członkowskich UE, z naciskiem na korzyści dla obywateli państw członkowskich z byłego bloku wschodniego;
– działania mające na celu budowanie partnerstwa między UE, Polską i innymi państwami oraz między obywatelami tych państw;
– działania na rzecz współpracy i integracji inicjatyw, ruchów, społeczeństw obywatelskich i państw z innymi podmiotami prawa międzynarodowego;
– działania na rzecz zmian mających na celu zapewnienie obywatelom równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz pełnym korzystaniu z praw obywatelskich, w tym podejmowaniu aktywności politycznej;
– działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwoju samorządności, oświaty, kultury, ochrony zdrowia orz podnoszenia dostępności i poprawy standardów funkcjonowania pozostałych usług publicznych.
Powyższa lista obszarów działania nie jest wyczerpująca i może ulec zmianie w przyszłości.
Fundacja może prowadzić także wszelkie inne działania bezpośrednio lub pośrednio związane z jej celem. W szczególności fundacja może współpracować lub uczestniczyć w każdej działalności odpowiadającej jej celowi.
Fundacja nie może przyznawać żadnych korzyści materialnych fundatorowi, członkom Zarządu ani żadnej innej osobie, o ile nie jest to zgodne z celem fundacji.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– badania i analizę przypadków naruszania praw człowieka, zwłaszcza praw obywatelskich i prawa do ochrony przed prześladowaniami, oraz zjawisk społecznych, także w oparciu o dane empiryczne, ich syntetyzowanie i gromadzenie w bazach danych oraz ich przedstawianie w formie analiz, raportów, prezentacji, infografik, multimediów i opracowań innego rodzaju;
– upowszechnianie, zwłaszcza wśród decydentów politycznych, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji międzynarodowych oraz w środowiskach opiniotwórczych, w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych, w szczególności w formie zdjęć, nagrań, zapisów lub audycji, filmów, oświadczeń, artykułów i wywiadów, problematyki wymienionej powyżej, a także wiedzy zgromadzonej przez Fundację oraz osiągnięć Fundacji w ramach jej celów statutowych;
– organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji w szczególności dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
– organizowanie zgromadzeń publicznych, w tym manifestacji i akcji protestu oraz imprez charytatywnych, licytacji, wystaw, wernisaży, happeningów, akcji promocyjno-reklamowych i koncertów muzycznych oraz innych wydarzeń w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji
– działalność wydawniczą;
– udziela pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, samorządom zawodowym, organizacjom pracodawców, związkom zawodowym, związkom wyznaniowym, ruchom społecznym i ugrupowaniom politycznym oraz organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym, w tym osobom wymagającym pomocy humanitarnej oraz medycznej, w tym także organizowanie szkoleń medycznych i dotyczących pierwszej pomocy, w zakresie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez wykwalifikowane osoby;
– tworzenie funduszy i programów stypendialnych oraz finansowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży i studentów szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie, dla osób poddanych represjom lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
– organizowanie misji obserwacyjnych, w tym misji obserwacji wyborczych oraz wizyt studyjnych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z osobami fizycznymi i innymi podmiotami dla osiągania celów statutowych Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia finansowego, w tym częściowego lub całkowitego finansowania danego przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, a także wsparcia informacyjnego, rzeczowego, prawnego i organizacyjnego bądź pozostawania przez Fundację odbiorcą wsparcia w analogicznym zakresie.
Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach.
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do toczących się postępowań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

ZARZĄD
Artykuł 5 – Fundator
Fundatorem jest “Fundacja Otwarty Dialog”, Aleja Szucha 11a, biuro (00580) Warszawa, Polska
Artykuł 6 – Skład Zarządu
Fundacją kieruje Zarząd, składający się z co najmniej trzech (3) członków, osób fizycznych lub prawnych.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu.
Artykuł 7 – Powołanie, wygaśnięcie mandatu i odwołanie członków Zarządu
Z wyjątkiem członków Zarządu powołanych przez fundatora przy zakładaniu fundacji, członkowie Zarządu są powoływani przez Zarząd. Powołuje się ich na kadencję, której czas trwania jest określany w momencie powołania. Wszyscy członkowie Zarządu mogą podlegać reelekcji.
Kadencja członka Zarządu kończy się:
– poprzez dobrowolną rezygnację;
– po wygaśnięciu kadencji;
– wraz ze śmiercią, rozwiązaniem lub likwidacją, upadłością, zawieszeniem płatności, stwierdzeniem nieważności, objęciem kuratelą, nieobecnością lub inną przyczyną lub okolicznością, która uniemożliwia członkowi Zarządu sprawowanie funkcji;
– decyzją o odwołaniu przez Zarząd;
– postanowieniem sądu pierwszej instancji w okręgu, w którym fundacja ma swoją siedzibę, zgodnie z przepisami prawa.
Jeżeli po wygaśnięciu mandatu członka Zarządu fundacja liczy mniej niż trzech członków Zarządu, pozostali członkowie Zarządu mogą wypełnić wakat.
Artykuł 8 – Odpowiedzialność
Fundacja ponosi odpowiedzialność za błędy, które można przypisać jej przedstawicielom lub osobom prawnym, za pośrednictwem których działa.
Za zobowiązania zaciągnięte przez fundację nie odpowiadają osobiści członkowie Zarządu oraz osoby, którym powierzono bieżący zarząd fundacją. Odpowiadają oni jedynie za wypełnienie swoich obowiązków oraz za przestępstwa popełnione w trakcie pełnienia obowiązków.
Artykuł 9 – Posiedzenia Zarządu
Zarząd zwoływany jest w każdym przypadku, gdy któryś z członków Zarządu uzna to za konieczne lub zasadne z punktu widzenia interesów fundacji, a przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
Każdy członek Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu.
Zawiadomienia o posiedzeniach są wysyłane do członków Zarządu co najmniej osiem (8) dni przed posiedzeniem Zarządu, z wyjątkiem przypadków pilnych, które muszą być uzasadnione w protokole z posiedzenia. Zawiadomienia wskazują porządek obrad, datę, miejsce i godzinę posiedzenia i są wysyłane listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub w innej formie pisemnej.
Zawiadomienia uważa się za dokonane w momencie ich wysłania.
Nie trzeba przedstawiać dowodu zawiadomienia, jeśli wszyscy członkowie Zarządu są obecni lub należycie reprezentowani.
Posiedzenia odbywają się w siedzibie Fundacji lub w miejscu wskazanym w zawiadomieniach, na terenie Belgii.
Zarząd może prawomocnie odbywać posiedzenia w formie telekonferencji.
Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie niemożności uczestniczenia lub braku Prezesa – najstarszy członek Zarządu.
Artykuł 10 – Podejmowanie decyzji – Reprezentowanie nieobecnych członków Zarządu
a. Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, Zarząd może obradować i podejmować decyzje jedynie wtedy, gdy przynajmniej większość jego członków jest obecna lub należycie reprezentowana.
Jeśli kworum nie zostanie osiągnięte, może zostać zwołane nowe posiedzenie Zarządu  z tym samym porządkiem obrad, które może obradować w sposób ważny i podejmować decyzje, jeśli co najmniej dwóch (2) członków Zarządu jest obecnych lub należycie reprezentowanych.
Członek Zarządu może poczt, faksem, pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny pisemny sposób udzielić innemu członkowi Zarządu pełnomocnictwa do reprezentowania go na posiedzeniu Zarządu i głosowania w jego imieniu.
Członek Zarządu może reprezentować więcej niż jednego ze swoich współpracowników i może wykonywać, oprócz własnego głosu, tyle praw głosu, ile pełnomocnictw otrzymał. W każdym przypadku jednak fizycznie obecnych musi być co najmniej dwóch (2) członków Zarządu.
b. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
c. W wyjątkowych okolicznościach, gdy wymaga tego pilna potrzeba i interes fundacji, decyzje Zarządu mogą być podejmowane w drodze jednomyślnej pisemnej decyzji wszystkich członków Zarządu. Datą podjęcia decyzji jest dzień, w którym ostatni członek Zarządu podpisał odpowiedni dokument.
Artykuł 11 – Konflikt interesów
Jeżeli członek Zarządu ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty, który stoi w sprzeczności z decyzją lub działaniem, do którego upoważniony jest Zarząd, powinien on poinformować o tym pozostałych członków Zarządu przed podjęciem decyzji. Jego oświadczenie wyjaśniające konflikt interesów powinno być wzmiankowane w protokole z posiedzenia Zarządu, na którym ma być podjęta decyzja. Dany członek Zarządu powinien poinformować o konflikcie interesów również biegłego rewidenta, jeśli został on wyznaczony. Zainteresowany członek Zarządu może uczestniczyć w obradach i głosować nad tą decyzją.
Artykuł 12 – Zarządzanie wewnętrzne
a. Zasady ogólne
Zarząd jest odpowiedzialny, w granicach określonych przez prawo, za cele fundacji i przestrzeganie statutu, i ma prawo czynić wszystko, co możliwe, dla promowania celów fundacji.
Członkowie Zarządu są upoważnieni do podziału zadań między siebie. Na taki podział fundacja nie może się powoływać wobec osób trzecich, nawet jeśli jest on opublikowany.
b. Rada Doradcza
Stowarzyszenie ma możliwość powołania Rady Doradczej, która może wydać opinię doradczą na tematy, nad którymi pracuje stowarzyszenie.
Zarząd nie jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Rady Doradczej.
Rada Doradcza powoływana jest decyzją fundatora, który powołuje i odwołuje jej członków.
Zarząd zwołuje Radę Doradczą w razie potrzeby i powiadamia o tym jej członków drogą elektroniczną co najmniej miesiąc przed posiedzeniem.
c. Bieżący zarząd
Bieżący zarząd fundacją może zostać powierzony jednej lub kilku osobom, które mogą, ale nie muszą być członkami Zarządu. Działają one indywidualnie, wspólnie i kolektywnie z decyzją Zarządu.
Zarząd może ograniczyć uprawnienia do reprezentacji osób, którym powierzono bieżący zarząd.
Na takie ograniczenia nie można się powoływać wobec osób trzecich, nawet jeśli są one opublikowane.
Osoba, której powierzono bieżący zarząd określana jest jako “Dyrektor Generalny” lub, jeśli jest jednocześnie członkiem Zarządu, “Dyrektor Zarządzający”.
d. Przekazanie uprawnień
Zarząd i osoby, którym powierzono bieżące zarządzanie, mogą, każdy w zakresie swoich uprawnień, udzielać pełnomocnictw do realizacji specjalnych i konkretnych zadań jednej lub kilku osobom.
1. Pełnomocnicy tacy mogą reprezentować Fundację w granicach udzielonych pełnomocnictw.
Artykuł 13 – Reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich
Zarząd, jako ciało kolegialne, jest podstawą wszystkich transakcji.
Bez uszczerbku dla ogólnego uprawnienia Zarządu jako organu kolegialnego do reprezentowania fundacji, może ona być również skutecznie reprezentowana wobec osób trzecich przez dwóch (2) członków Zarządu działających wspólnie lub przez Dyrektora Zarządzającego wyznaczonego przez Zarząd.
W ramach bieżącego zarządu fundację może reprezentować również osoba upoważniona do bieżącego zarządu.
Przedstawiciele ci nie muszą przedstawiać dowodu na wcześniejszą decyzję Zarządu.
Ponadto Fundacja jest również reprezentowana w sposób ważny przez pełnomocników specjalnych w ramach ich pełnomocnictw.
Artykuł 14 – Protokoły
Decyzje Zarządu są dokumentowane w protokole podpisanym przez większość obecnych członków Zarządu. Protokół przechowywany jest w specjalnym rejestrze.
Dołącza się również pełnomocnictwa i inne umocowania lub dokumenty.

TYTUŁ IV – KONTROLA
Artykuł 15 – Biegły rewident – powołanie
Jeżeli fundacja jest do tego prawnie zobowiązana, kontrolę i audyt sytuacji finansowej fundacji, rocznych sprawozdań finansowych oraz prawidłowości transakcji ujętych w rocznych sprawozdaniach finansowych w odniesieniu do statutu i przepisów prawa powierza jednemu lub kilku biegłym rewidentom. Muszą oni być powołani przez Zarząd spośród członków, osób fizycznych lub prawnych, Instytutu Audytorów Spółek [Institut de réviseurs d’entreprises].
Biegli rewidenci są powoływani na odnawialną kadencję trzech (3) lat. Mogą być odwoływani przez Zarząd w trakcie kadencji tylko z uzasadnionych przyczyn, pod karą odszkodowania.
Artykuł 16 – Wynagrodzenie
Wynagrodzenie biegłego rewidenta składa się ze stałej kwoty, ustalonej przez Zarząd na początku kadencji biegłego rewidenta. Kwota może być zmieniona tylko wtedy, gdy wszystkie zainteresowane strony wyrażą na to zgodę.

TYTUŁ V – ROK OBROTOWY – ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Rok obrotowy rozpoczyna się dnia 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku.
Każdego roku i w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty zamknięcia ksiąg rachunkowych, Zarząd przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zgodnie z przepisami prawa, jak również budżet na następny rok obrotowy.
Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

TYTUŁ VI – ZMIANY STATUTU
Artykuł 18 – Zmiany statutu
Statut może zostać zmieniony uchwałą Zarządu, podjętą przewagą dwóch trzecich głosów obecnych lub reprezentowanych członków Zarządu.
Zmiana statutu dotycząca następujących obszarów musi zostać zarejestrowana przed notariuszem (zgodnie z art. 28 ust. 3 i art. 28 ust. 5-8 ustawy):
– cele i działania, jakie fundacja zamierza realizować;
– powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu członków Zarządu, osób upoważnionych do reprezentowania fundacji oraz osób upoważnionych do sprawowania bieżącego zarządu, zakres ich uprawnień i sposób ich wykonywania;
– przeznaczenie pozostałego kapitału oraz prawo fundatora lub jego beneficjenta do odebrania kwoty równej wartości majątku lub samego majątku wniesionego przez fundatora, który wniósł on dla realizacji celu;
– warunki na jakich może być dokonana zmiana statutu, oraz
– zasady dotyczące konfliktu interesów.

TYTUŁ VII – ROZWIĄZANIE – LIKWIDACJA
Artykuł 19 – Postanowienia ogólne
Sąd pierwszej instancji w okręgu, w którym Fundacja ma swoją siedzibę, może na wniosek osób wymienionych w ustawie nakazać rozwiązanie fundacji z przyczyn wymienionych w ustawie. Sąd może zarządzić natychmiastowe zamknięcie likwidacji lub określić tryb likwidacji i wyznaczyć jednego lub więcej likwidatorów.
Artykuł 20 – Podział majątku
W przypadku likwidacji majątek fundacji zostanie przeznaczony na cele dobroczynne związane z pomocą rozwojową.
Po zrealizowaniu dobroczynnego celu fundacji, fundatorowi lub jego następcom prawnym przysługuje kwota równa wartości majątku, który fundator przekazał na realizację tego celu.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Kapitał początkowy
Aby Fundacja mogła niezwłocznie rozpocząć swoją działalność, fundator wnosi kwotę 5.000 euro, która zostanie niezwłocznie wpłacona na rachunek bankowy otwarty w imieniu Fundacji.
Osobowość prawna – przepisy przejściowe
Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu dzisiejszym i kończy 31 grudnia 2019 r.
Powołanie członków Zarządu
Fundator powołuje na członków Zarządu na czas nieokreślony:
– panią Ludmiłę Kozłowską [w dokumencie źródłowym: Lyudmyla Kozlovska];
– pana Bartosza Kramka;
– pana Marcina Mycielskiego.
Za sprawowanie funkcji członków Zarządu nie otrzymują oni wynagrodzenia.
Powołanie Prezesa Zarządu
Tak ustanowiony Zarząd powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu panią Ludmiłę Kozłowską.
Pełnomocnictwo specjalne
Fundator udziela pełnomocnictwa Kancelarii Notarialnej Davida Indekeu do podjęcia niezbędnych kroków w celu uzyskania przez Fundację osobowości prawnej  i publikacji statutu w belgijskim Dzienniku Urzędowym.
Złożono jednocześnie odpis aktu notarialnego z dnia 27 września 2018 r.
Niniejszy wyciąg jest wydawany zgodnie z art. 2 ust. 4 Kodeksu Spółek, wyłącznie w celu złożenia w kancelarii Sądu Handlowego i uzyskania osobowości prawnej przez nową spółkę.

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU SKRÓCONEGO.
David INDEKEU, Notariusz.

Pobierz statut

Statut Stowarzyszenia
Obywatelskiego “Fundacja Otwarty Dialog”

 

Artykuł 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE „FUNDACJA OTWARTY DIALOG” „(zwane dalej Stowarzyszeniem”) jest dobrowolną, niezależną organizacją obywatelską typu non-profit, pod względem formy organizacyjno-prawnej utworzona jako stowarzyszenie publiczne, zarejestrowane 27 sierpnia 2014 r., o czym w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych oraz Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Organizacji Publicznych dokonano zapisu nr 1 070 102 0000 055065.

1.2. Stowarzyszenie zostało utworzone, zarejestrowane i działa zgodnie z Konstytucją Ukrainy, Ustawą Ukrainy „O stowarzyszeniach publicznych”, obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem.

1.3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na zasadach dobrowolności, samorządności, wolnego wyboru terenu działalności, równości wobec prawa, braku interesów majątkowych członków (uczestników), przejrzystości, otwartości i jawności.

1.4. Stowarzyszenie ma prawo do zawierania w swoim imieniu dowolnych umów, nie zakazanych przez obowiązujące przepisy Ukrainy, nabywania praw własności majątkowych i niemajątkowych, zaciągania zobowiązań, występować w charakterze powoda i pozwanego w sądzie gospodarczym, w sądzie powszechnym i arbitraż

1.5. Państwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Stowarzyszenia, a Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwa.

1.6. Stowarzyszenie może utrzymywać bezpośrednie relacje i kontakty partnerskie z obywatelami ukraińskimi i innych krajów oraz z osobami prawnymi.

1.7. Stowarzyszenie nabywa prawa i obowiązki osoby prawnej zgodnie z prawem Ukrainy w momencie rejestracji państwowej.

1.8. Stowarzyszenie jest podmiotem prawnym zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, posiada odrębny majątek, niezależny bilans księgowy, rachunki bankowe, w tym walutowe, w instytucjach bankowych.

1.9. Stowarzyszenie posiada okrągłą pieczęć i podłużne stemple zgodnie z ustanowionym wzorem zawierające jego nazwę i symbolikę, a także formularze, emblemat i inne symbole, których wzory zostały zatwierdzone przez Prezesa Stowarzyszenia (zwanego dalej „Prezesem Stowarzyszenia”).

1.10. Działalność Stowarzyszenia obejmuje teren Ukrainy.

1.11. Nazwa Stowarzyszenia:

Pełna nazwa:

w języku ukraińskim – ГРОМАДСЬКА СПIЛКА «ФУНДАЦІЯ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» [STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE „FUNDACJA OTWARTY DIALOG”];

w języku angielskim – PUBLIC ASSOCIATION „OPEN DIALOG FOUNDATION.

Nazwa skrócona:

w języku ukraińskim – ГС «ФУНДАЦІЯ “ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» [OP FUNDACJA OTWARTY DIALOG];

w języku angielskim – ‘OPEN DIALOG FOUNDATION’ PA

 • Siedziba Stowarzyszenia: 01024, Kijów, ul. Bankowa 1/10, 5.
 • Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.

 

Artykuł 2. CEL (CELE) I KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

2.1. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia są:

2.1.1. działania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich, w szczególności w Ukrainie i innych państwach wchodzących w skład byłego ZSRR, w oparciu o doświadczenia transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej, a także wartości i standardów funkcjonowania życia społecznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2.1.2. działania na rzecz budowania partnerstwa między Ukrainą, Rzeczpospolitą Polską i innymi państwami, w szczególności określonymi w punkcie 2.1.1 niniejszego Statutu, a także między obywatelami tych państw;

2.1.3. działania na rzecz współpracy i integracji inicjatyw, ruchów, społeczeństw obywatelskich i państw z innymi podmiotami prawa międzynarodowego;

2.1.4. działania na rzecz zmian mających na celu zapewnienie obywatelom równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym, a także zapewnienie im pełnego korzystania z przysługujących im praw obywatelskich, w tym przy podejmowaniu decyzji politycznych;

2.1.5. działania na rzecz rozwoju edukacji, kultury, samorządności, opieki zdrowotnej, zwiększenia dostępności i poprawy funkcjonowania innych usług publicznych.

2.2. Zadania (kierunki działania) Stowarzyszenia obejmują:

2.2.1. badanie i analiza przypadków łamania praw człowieka, w szczególności praw obywatelskich i prawa do ochrony przed prześladowaniem, a także zjawisk gospodarczych, obywatelskich i politycznych.

w tym na podstawie danych empirycznych, ich syntezy i gromadzenia w bazach danych i poprzez prezentacje w formie badań, raportów, ekspozycji, infografik, multimediów i innych opracowań;

2.2.2. rozpowszechnianie, zwłaszcza wśród osób, które podejmują decyzje polityczne, administracji publicznej, rządu, organizacji międzynarodowych i mediów, które kształtują opinię publiczną, w mass mediach i mediach społecznościowych, w szczególności w postaci fotografii, audycji i nagrań filmów, oświadczeń, artykułów i wywiadów dotyczących tej problematyki, a także wiedzy, zgromadzonej przez Stowarzyszenie, m.in. w formach określonych w pkt 2.1 niniejszego Statutu i realizacji przez Stowarzyszenie jego celów statutowych;

2.2.3. organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów i konferencji, w tym dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, agencji rządowych i organów samorządowych, samorządu studenckiego, samorządu zawodowego, organizacji zrzeszających pracodawców, związków zawodowych, organizacji religijnych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych, a także organizacji pozarządowych w granicach celów statutowych Stowarzyszenia;

2.2.4. świadczenie usług doradczych osobom prywatnym, przedsiębiorstwom, agencjom rządowym i organom samorządowym, samorządowi studenckiemu, samorządowi zawodowemu, organizacjom zrzeszającym pracodawców, związkom zawodowym, organizacjom religijnym, ruchom obywatelskim oraz organizacjom pozarządowym w granicach celów statutowych Stowarzyszenia;

2.2.5. organizacja imprez masowych, w tym demonstracji i akcji protestacyjnych, a także akcji charytatywnych, aukcji, wystaw, wernisaży, akcji promocyjnych, imprez reklamowych i koncertów muzycznych oraz innych imprez w granicach celów statutowych Stowarzyszenia;

2.2.6. działania charytatywne, m.in.zbieranie funduszy lub inne działania w celu zapewnienia pomocy związanej z opieką socjalną;

2.2.7. świadczenia pomocy finansowej, rzeczowej i wsparcia organizacyjnego dla przedsiębiorstw, agencji rządowych i organom samorządowym, samorządowi zawodowemu, organizacjom zrzeszającym pracodawców, związkom zawodowym, organizacjom religijnym, ruchom obywatelskim oraz organizacjom pozarządowym, a także osobom fizycznym, w tym takim, które potrzebują pomocy humanitarnej, medycznej i innej, m.in. poprzez organizację kursów medycznych i kursów z udzielania pierwszej pomocy z udziałem osób wykwalifikowanych, zgodnie z obowiązującym prawem;

2.2.8. utworzenie funduszy i programów stypendialnych, a także finansowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży i studentów, szczególnie uzdolnionych studentów przejawiających aktywne stanowisko obywatelskie, takich, którzy doznali represji lub znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;

2.2.9. organizacja misji obserwacyjnych, w tym misji obserwacyjnych wyborów i wizyt studyjnych w granicach celów statutowych Stowarzyszenia;

2.2.10. zakup sprzętu, maszyn i materiałów, a także usług niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia i ich bezpłatne przekazanie lub oddanie do korzystania osobom fizycznym lub innym podmiotom, działającym w granicach celów statutowych Stowarzyszenia;

2.2.11. wspomaganie zdolności obronnych i gotowości mobilizacyjnej Ukrainy, ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych zarówno w stanie pokoju, jak i wojny.

2.3. Stowarzyszenie ma prawo angażować wolontariuszy do realizacji swoich celów statutowych i zadań, w szczególności, ale nie wyłącznie, w następujących celach:

2.3.1. udzielania pomocy wolontaryjnej w celu wsparcia osób ubogich, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych, osób bezdomnych i tułających się, osób wymagających rehabilitacji społecznej;

2.3.2. opieka nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi, starszymi i innymi osobami, które potrzebują wsparcia i pomocy ze względu na swoje ograniczenia fizyczne, materialne lub inne;

2.3.3. udzielanie pomocy obywatelom, którzy ucierpieli wskutek katastrofy naturalnej lub przemysłowej, działań w okresie szczególnym (mobilizacyjnym), porządku prawnego w  stanie wyjątkowym lub wojennym, prowadzenia operacji antyterrorystycznej, w wyniku konfliktów społecznych, nieszczęśliwych wypadków, a także ofiarom przestępstw, uchodźcom, przesiedleńcom wewnętrznym;

2.3.4. udzielanie pomocy osobom, które poprzez swoje wady fizyczne lub inne w sposób ograniczony korzystają ze swoich praw i zasadnych interesów;

2.3.5. prowadzenie działań, związanych z ochroną środowiska naturalnego, ochroną dziedzictwa kulturowego, środowiska historycznego i kulturowego, zabytków historycznych i kulturalnych, miejsc pochówku;

2.3.6. pomoc w realizacji działań o znaczeniu krajowym i międzynarodowym związanych z organizacją masowych wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz innych wydarzeń widowiskowych oraz obywatelskich;

2.3.7. zapewnienie pomocy wolontaryjnej w celu wyeliminowania skutków katastrof naturalnych i przemysłowych;

2.3.8. udzielanie pomocy wolontaryjnej Siłom Zbrojnym Ukrainy i innym formacjom wojskowym, organom ścigania, organom władzy publicznej w okresie szczególnym, w czasie obowiązywania porządku prawnego w stanie wyjątkowym lub wojennym oraz w czasie prowadzenia operacji antyterrorystycznej;

2.3.9. zaangażowanie wolontariuszy w przeprowadzenie publicznej zbiórki datków na cele charytatywne w celu zapewnienia pomocy charytatywnej;

2.3.10. udzielanie pomocy wolontaryjnej innych obszarach, które nie są zakazane przez prawo.

2.4. W celu osiągnięcia celu (celów) statutowych oraz wykonania zadań statutowych, Stowarzyszenie, w trybie ustanowionym przez prawo, jest uprawnione do:

2.4.1. swobodnego rozpowszechniania informacji o swojej działalności, promowania swojego celu (celów);

2.4.2. zwracania się w trybie przewidzianym przez prawo, do organów władz państwowych, organów samorządowych, ich urzędników i pracowników z sugestiami (komentarzami) wnioskami (petycjami), skargami;

2.4.3. uzyskiwania w trybie przewidzianym prawem, informacji publicznych które są w posiadaniu podmiotów władzy i innych administratorów informacji publicznych;

2.4.4. uczestnictwa, zgodnie z prawem, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej, organy samorządowe, dotyczących dziedzin działalności Stowarzyszenia oraz istotnych zagadnień sfery państwowej i społecznej;

2.4.5. organizacji pokojowych zgromadzeń;

2.4.6. tworzenia środków masowego przekazu i agencji informacyjnych;

2.4.7. prowadzenia działalności charytatywnej zgodnie z prawem Ukrainy;

2.4.8. przygotowywania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów informacyjnych i publikacji;

2.4.9. organizowania publicznych zbiórek datków w celu świadczenia pomocy charytatywnej uczestnikom działań militarnych, ofiarom działań militarnych, osobom wewnętrznie przesiedlonym (przesiedleńcom i uchodźcom) oraz innym osobom potrzebującym pomocy;

2.4.10. utrzymywania bezpośrednich kontaktów międzynarodowych i nawiązywania współpracy z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi;

2.4.11. występowania w charakterze uczestnika stosunków cywilnoprawnych, nabywania majątkowych i niemajątkowych praw własności;

2.4.12. uczestnictwa w realizacji państwowej polityki regulacyjnej zgodnie z Ustawą Ukrainy „O zasadach państwowej polityki regulacyjnej w dziedzinie działalności gospodarczej”;

2.4.13. wysyłania przedstawicieli Stowarzyszenia w celu nauki, uczestnictwa w wymianach, a także w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów lub w innym celu w ramach realizacji zadań Stowarzyszenia;

2.4.14. prowadzenia śledztw obywatelskich w przypadkach łamania praw i podstawowych swobód człowieka;

2.4.15. ideologicznego, organizacyjnego i materialnego wspierania organizacji i instytucji non-profit i niepolitycznych, udzielania pomocy w ich tworzeniu;

2.4.16. zakładania w trybie przewidzianym przez prawo, osób prawnych (towarzystw, przedsiębiorstw), których działalność będzie odpowiadać realizacji celu (celów) organizacji i wspierać ich realizację;

2.4.17. realizacji innych praw, nie zakazanych przez prawo.

2.5. Stowarzyszenie zobowiązane jest do corocznego publikowania sprawozdania ze swojej działalności.

2.6. Stowarzyszenie nie popiera w żadnej formie żadnej partii politycznej ani bloku politycznego, żadnej frakcji ani ugrupowania w Radzie Najwyższej Ukrainy ani w organach samorządowych Ukrainy.

 

Artykuł 3. GŁÓWNE ZASADY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

3.1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na zasadach:

3.3.1. poszanowania osobistej opinii i godności każdego członka Stowarzyszenia;

3.3.2. zespołowego charakteru pracy Stowarzyszenia oraz jego organów w połączeniu z osobistą odpowiedzialnością każdego członka za wykonanie swoich obowiązków i wyznaczonych zadań;

3.3.3. zasady wybierania członków wszystkich organów Stowarzyszenia;

3.3.3. okresowej sprawozdawczości wybieralnych organów wobec członków Stowarzyszenia i organów wyższego szczebla;

3.3.4. otwartości, jawności, przejrzystości;

3.3.5. wolności dyskusji w połączeniu ze ścisłą dyscypliną ustawową i podporządkowaniem mniejszości podjętym decyzjom;

3.3.6. obowiązkowego charakteru wykonania decyzji organów wyższego szczebla przez organy niższego szczebla.

3.2. Działalność Stowarzyszenia jest realizowana na podstawie Planu (programu) Stowarzyszenia, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na okres jednego roku. Informacje na temat postępów w realizacji Planu (programu) pracy i wyników dzialności Stowarzyszenia są w razie potrzeby relacjonowane w środkach masowego przekazu.

 

Artykuł 4. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW I USTANIA CZŁONKOSTWA,

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

4.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu może mieć charakter indywidualny i zbiorowy. Indywidualnymi członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne prawa prywatnego, w tym stowarzyszenia obywatelskie o statusie osoby prawnej oraz osoby fizyczne (obywatele Ukrainy, cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa, którzy mają ukończone 18 lat i nie zostali uznani przez sąd za niezdolnych do wykonywania czynności prawnych), którzy przestrzegają wymogów Statutu Stowarzyszenia i uczestniczą w jego działaniach.

4.2. Decyzja o przyznaniu statusu członka Stowarzyszenia jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na następnym zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie osobistego oświadczenia złożonego na piśmie przez obywatela, skierowanego do Prezesa Stowarzyszenia, w sprawie chęci zostania członkiem Stowarzyszenia, lub na podstawie oświadczenia osoby prawnej należycie podpisanej przez osobę uprawnioną.

4.3. Ewidencję członków prowadzi Prezes Stowarzyszenia.

4.4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

4.4.1. wybierania i bycia wybranymi w poczet organów zarządzających Stowarzyszenia;

4.4.2. uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w kwestiach rozpatrywanych na posiedzeniach organów zarządzających, do których zostali oni wybranі;

4.4.3. składania wniosków do organów zarządzających wszystkich szczebli i obrony swojego punktu widzenia aż do momentu podjęcia decyzji większością głosów;

4.4.4. uczestnictwa w spotkaniach i posiedzeniach organów zarządzających;

4.4.5. otrzymywania informacji odnośnie działalności Stowarzyszenia;

4.4.6. swobodnej obrony i promowania pomysłów i propozycji dotyczących zagadnień, omawianych w Stowarzyszeniu do momentu podjęcia decyzji w tych kwestiach;

4.4.7. wyrażania swojej opinii na temat składu personalnego kandydatur zaproponowanych do wyborów do organów zarządzających Stowarzyszenia;

4.4.8. uczestnictwa we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie;

4.4.9. swobodnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu na podstawie osobistego oświadczenia w formie pisemnej.

4.5. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

4.5.1. przestrzegania wymogów niniejszego Statutu;

4.5.2. aktywnego uczestnictwa w wykonywaniu decyzji organów kierowniczych Stowarzyszenia, przeprowadzaniu działań, których celem jest propagowanie działalności Stowarzyszenia, przyczyniania się wszelkimi sposobami do wzmocnienia jego autorytetu;

4.5.3. opłacania składek członkowskich.

4.6. Członkostwo w Stowarzyszeniu wyklucza podejmowanie działań, których celem jest podważenie autorytetu, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa państwowego Ukrainy, łamanie praw człowieka, promowaniem wojny, przemocy, waśni na tle etnicznym, rasowym czy religijnym.

4.7. Za działania, nie dające się pogodzić z członkostwem w Stowarzyszeniu: rażące naruszenie wymogów Statutu, niegodne zachowanie, które kompromituje tytuł członka Stowarzyszenia, członek Stowarzyszenia podlega karom: ostrzeżenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia. Decyzję o karze w postaci ostrzeżenia podejmuje Prezes Stowarzyszenia. Decyzja o usunięciu ze Stowarzyszenia podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie członków

4.8. W przypadku jednorazowego rażącego naruszenia postanowienia punktu 4.6 niniejszego Statutu lub systematycznego naruszania przez członka Stowarzyszenia wymogów niniejszego Statutu, członek taki może podlegać karze w postaci wykluczenia ze Stowarzyszenia. We wszystkich innych przypadkach naruszenie Statutu przez członka Stowarzyszenia podlega karze w postaci ostrzeżenia.

4.9. Członkostwo w Stowarzyszeniu, z wyjątkiem powodów określonych w punkcie6 niniejszego Statutu, ustaje:

4.9.1. na wniosek samego członka Stowarzyszenia, poprzez złożenie wniosku o usunięcie z listy członków Stowarzyszenia w ciągu miesiąca od daty złożenia wspomnianego wniosku;

4.9.2. w przypadku śmierci członka Stowarzyszenia – osoby fizycznej;

4.9.3. w przypadku państwowej rejestracji likwidacji członka Stowarzyszenia w przypadku osoby prawnej w wyniku jej likwidacji, połączenia, podziału, przyłączenia lub przekształcenia.

4.10. Ustanie członkostwa dowolnego członka lub założyciela Stowarzyszenia do prowadzi do automatycznego ustania działalności Stowarzyszenia jako osoby prawnej.

4.11. Zakończenie działalności Stowarzyszenia nie powoduje likwidacji osób prawnych – członków tego stowarzyszenia.

4.12. Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują żadnych dochodów (zysków) z działalności Stowarzyszenia.

4.13. Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują kredytów ani pożyczek z działalności Stowarzyszenia.

4.14. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich członków.

Artykuł 5. ORGANY ZARZĄDCZE STOWARZYSZENIA

5.1. Organami zarządczymi Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem) oraz Prezes Stowarzyszenia.

5.2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem zarządczym Stowarzyszenia, zwoływane przez Prezesa Stowarzyszenia co najmniej raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane na wniosek 10% członków Stowarzyszenia lub na wniosek Prezesa Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia powiadamia członków Stowarzyszenia o czasie i miejscu Zgromadzenia co najmniej 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed ich

5.3. Walne Zgromadzenie są uważane za prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia. Decyzje na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów, a decyzje w sprawie reorganizacji lub samorozwiązania Stowarzyszenia, zwolnienia z funkcji Prezesa Związku podejmowane są, jeżeli zagłosowało za nią co najmniej 3/4 członków Stowarzyszenia obecnych na Zgromadzeniu.

5.4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

5.4.1. zatwierdzanie, wprowadzanie zmian i uzupełnień do Statutu Stowarzyszenia;

5.4.2. zatwierdzanie programów i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

5.4.3. wysłuchiwanie sprawozdań organów zarządczych Stowarzyszenia;

5.4.4. uchwalanie decyzji o zakończeniu działalności Stowarzyszenia;

5.4.5. rozporządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;

5.4.6. wyznaczanie komisji likwidacyjnej i jej przewodniczącego;

5.4.7. wybieranie Prezesa Stowarzyszenia;

5.4.8. rozpatrywanie zażaleń w sprawie decyzji, działań lub zaniechań organów zarządczych iosób zajmujących wysokie stanowiska w Stowarzyszeniu oraz udzielanie odpowiedzi w terminie jednego miesiąca od momentu rozstrzygnięcia zażalenia;

5.4.9. podejmowanie działań w celu przywrócenia naruszonych praw członków Stowarzyszenia przez osoby zajmujące wysokie stanowiska w Stowarzyszeniu

5.4.10. zatwierdzanie zawarcia transakcji przez Stowarzyszenie, jeżeli kwota takich transakcji przewyższa równowartość 10.000 (dziesięć tysięcy) euro w dowolnej walucie.

5.5. Prezes Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.

5.6. Prezes Stowarzyszenia:

5.6.1. sprawuje ogólne zarządzanie Stowarzyszeniem, zatrudnia i zwalnia pracowników, podejmuje decyzje o zaangażowaniu wolontariuszy;

5.6.2. bez pełnomocnictwa reprezentuje Stowarzyszenie w stosunkach zewnętrznych, reprezentuje Stowarzyszenie w oficjalnych stosunkach z organami państwowymi, stowarzyszeniami publicznymi i innymi podmiotami prawnymi, składa oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia, które nie są sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia, obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, ogólnie przyjętymi zasadami i normami prawa międzynarodowego;

5.6.3. podpisuje umowy i inne dokumenty o charakterze finansowym i ekonomicznym;

5.6.4. zawiera transakcje w imieniu Stowarzyszenia bez zgody Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia, jeżeli kwota takich transakcji nie przekracza równowartości 10.000 (dziesięć tysięcy) euro w dowolnej walucie;

5.6.5. przedkłada do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie kandydatury Wiceprezesów Stowarzyszenia;

5.6.6. ma prawo do zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym nadzwyczajnych:

5.6.7. Wykonuje inne obowiązki, powierzone mu przez Walne Zgromadzenie.

5.7. W przypadku, jeżeli Prezes Stowarzyszenia czasowo nie może pełnić swoich obowiązków, jego obowiązki pełni jeden z członków Stowarzyszenia na mocy decyzji Prezesa Stowarzyszenia.

5.8. Wybory Prezesa Stowarzyszenia odbywają się na Walnym Zgromadzeniu nie później niż w ostatnim miesiącu ostatniego roku obejmowania stanowiska Prezesa Stowarzyszenia (przy czym okres kaadencji liczy się od dnia jego wyboru na Walnym Zgromadzeniu). Wybór nowego prezesa Stowarzyszenia możliwy jest również na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że kwestia ta została wprowadzona do porządku obrad z inicjatywy nie mniej niż 2/3 członków

5.9. Posiedzenie organów zarządczych Stowarzyszenia może być przeprowadzone zarówno przy bezpośrednim udziale członków, jak i za pomocą połączenia internetowego przy użyciu oprogramowania audiowizualnych konferencji internetowych. Decyzję co do formy przeprowadzenia takiego posiedzenia podejmowana jest przez Prezesa Stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Unii, o którym członkowie Stowarzyszenia są zawiadamiani co najmniej 15 dni przed wyznaczonej daty Każde posiedzenie organów zarządczych Stowarzyszenia jest formalnie rejestrowane poprzez sporządzenie protokołu, w którym obligatoryjnie wskazuje się formę przeprowadzenia posiedzenia. Jeżeli posiedzenie odbyło się za pośrednictwem połączenia internetowego, w protokole obligatoryjnie wpisuje się informację o tym, który program komputerowy był wykorzystany do przeprowadzenia posiedzenia.

5.10. Prezes Stowarzyszenia corocznie składa raport członkom Stowarzyszenia z przeprowadzonej pracy oraz stanu finansowego i majątkowego na Walnym Zgromadzeniu (sprawozdawczym) Stowarzyszenia.

5.11. Wszystkie organy zarządcze Stowarzyszenia (istniejące i te, które zostaną utworzone w przyszłości) mają 15-dniowy termin na udzielenie odpowiedzi na zapytania członków Stowarzyszenia dotyczące działalności organów zarządczym Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.12. Organy zarządcze Stowarzyszenia zobowiązane są do zapewnienia członkom Stowarzyszenia swobodnego dostępu do informacji na temat ich działalności, w tym na temat podejmowanych decyzji i wykonania zadań statutowych.

5.13. Tryb odwoływania się od decyzji, działań lub zaniechań organów zarządczych Stowarzyszenia i rozpatrywania skarg:

5.13.1. decyzje, działania lub zaniechania Prezesa Stowarzyszenia mogą być zaskarżane na piśmie przez każdego członka Stowarzyszenia lub przez osobę, która poprzez takie decyzje, działania lub zaniechania poniosła (ponosi) szkodę; wspomniana pisemna skarga jest przedkładana do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które na swoim posiedzeniu ustanawia tryb rozpatrywania tej skargi i bezpośrednio ją rozpatruje. Skargi są rozpatrywane i decyzje w ich sprawie są wydawane w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od daty ich otrzymania, a te, które nie wymagają dodatkowej analizy – niezwłocznie, lecz nie później niż piętnaście dni od daty ich otrzymania. Wyniki rozpatrzenia skargi zostaną przekazane skarżącemu na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania decyzji w sprawie skargi członka Stowarzyszenia. W przypadku, jeżeli skarżący nie zgadza się z podjętą decyzją, ma on prawo do zaskarżenia jej zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo;

5.13.2. decyzje, działania lub zaniechania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia mogą być zaskarżone przez każdego członka Stowarzyszenia lub osobę, która poprzez takie decyzje, działania lub zaniechania poniosła (ponosi) szkodę, poprzez skierowanie pisemnej skargi do Stowarzyszenia. Po otrzymaniu pisemnego zażalenia, Prezes Stowarzyszenia wprowadza daną kwestię do rozpatrzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia lub podejmuje decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w celu rozpatrzenia otrzymanej skargi. Skargi są rozpatrywane i decyzje w ich sprawie są podejmowane w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od daty ich otrzymania. Jednocześnie skarżący zostaje poinformowany na piśmie o podjętej decyzji. W przypadku, jeżeli skarżący nie zgadza się z podjętą decyzją, ma on prawo do zaskarżenia jej zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo;

 

Artykuł 6. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA I TRYB WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH I INNEGO MAJĄTKU

6.1. Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia są tworzone z:

6.1.1. Środków finansowych lub innego majątku, które są otrzymywane bezpłatnie lub w formie bezzwrotnej pomocy finansowej;

6.1.2. pomoc humanitarna i techniczna, dobrowolne darowizny, dotacje, datki charytatywne i sponsoringowe obywateli, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, w tym zagranicznych;

6.1.3. środków finansowych lub innego majątku, które zgodnie z prawem są przekazywane Stowarzyszeniu przez jej członków (uczestników) lub przez państwo;

6.1.4. opłat członkowskich;

6.1.5. dochodu pasywnego;

6.1.6. majątku nabytego z własnych środków finansowych lub przeznaczonego do użytku tymczasowego (innego, niż majątku oddanego do rozdysponowania) lub na innej podstawie, nie zakazanej przez prawo;

6.1.7. dotacji lub subwencji uzyskanych z budżetu państwa lub budżetów lokalnych, państwowych funduszy celowych lub w ramach pomocy technicznej lub charytatywnej, w tym pomocy humanitarnej, za wyjątkiem dotacji na regulowanie cen usług płatnych.

6.4. Zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego budżetu i kosztorysu wydatków Stowarzyszenia jest wykonywane przez Walne Zgromadzenie.

6.5. Dochody Stowarzyszenia są wykorzystywane wyłącznie do finansowania wydatków na utrzymanie Stowarzyszenia, realizacji celu (celów, zadań) i kierunków działalności, określonych w niniejszym Statucie.

6.6. Stowarzyszenie może posiadać na własność budynki, zasoby mieszkaniowe, wyposażenie, inwentarz, majątek kulturalny i rekreacyjny, środki finansowe, papiery wartościowe i inne mienie niezbędne do materialnego zapewnienia działalności przewidzianej w Statucie. Do majątku Stowarzyszenia mogą również należeć wydawnictwa, inne przedsiębiorstwa, utworzone zarówno z środków własnych Stowarzyszenia, jak i poprzez uczestnictwo Stowarzyszenia w udziałach, zgodnie z kierunkami działalności i celami statutowymi.

6.7. W celu wykonania zadań i celów statutowych Stowarzyszenie może, zgodnie z prawem, prowadzić działalność gospodarczą poprzez ustanowione w trybie przewidzianym przez prawo, osoby prawne (spółki, przedsiębiorstwa), jeżeli działania takie są zgodne z celem (celami) Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji.

6.8. Stowarzyszenie ma prawo do majątku i środków finansowych pozyskanych w wyniku działalności ustanowionych osób prawnych (spółek, przedsiębiorstw).

6.9. Zakazany jest podział dochodu uzyskanego przez Stowarzyszenie lub jego części pomiędzy założycieli (uczestników), członków Stowarzyszenia, pracowników (z wyjątkiem wynagrodzenia za ich pracę, naliczenia jednorazowej składki na ubezpieczenie społeczne), członków organów zarządzających i innych powiązanych z nimi osób.

6.10. Stowarzyszenie ma prawo do wsparcia finansowego z budżetu państwowego Ukrainy i budżetów lokalnych zgodnie z prawem.

6.11. W przypadku uzyskania wsparcia finansowego z budżetu państwowego Ukrainy, budżetów lokalnych, Stowarzyszenie jest zobowiązane do przedkładania i publikowania sprawozdań na temat celowego wykorzystania tych środków finansowych zgodnie z prawem.

6.12. Stowarzyszenie planuje otrzymywać środki finansowe od obywateli, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń przedsiębiorców, państwa, organizacji międzynarodowych i instytucji itp.

6.13. Dochody Stowarzyszenia są wykorzystywane wyłącznie do finansowania wydatków na jego utrzymanie oraz realizacji celu, celów, zadań i kierunków działalności określonych w niniejszym Statucie.

6.14. Stowarzyszenie prowadzi działalność operacyjną, statystyczną i księgową; jest zarejestrowane przez organ kontrolny do Rejestru instytucji i organizacji non-profit i składa sprawozdania zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo.

 

Artykuł 7. PROCEDURA TWORZENIA, DZIAŁALNOŚCI I ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI ODRĘBNYCH PODODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIA

7.1. Stowarzyszenie może posiadać odrębne pododdziały, które są tworzone na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

7.2. Odrębne pododdziały Stowarzyszenia nie są osobami prawnymi.

7.3. Szef odrębnego pododdziału jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Szef odrębnego pododdziału musi być członkiem Stowarzyszenia.

7.4. Odrębne pododdziały mają następujące uprawnienia:

7.4.1. realizują cel statutowy (cele) i zadania Stowarzyszenia w określonej miejscowości lub jednostce administracyjno-terytorialnej;

7.4.2. prowadzą prace nad pozyskiwaniem nowych członków za pomocą środków nie zakazanych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy;

7.4.3. reprezentują Stowarzyszenie na terytorium określonej jednostki administracyjno-terytorialnej.

7.5. Szef odrębnego pododdziału ma prawo:

do używania nazwy i symboliki Stowarzyszenia do realizacji zadań statutowych (kierunków działalności) Stowarzyszenia;

7.5.1. uzyskiwania pomocy w realizacji zadań Stowarzyszenia od władz i osób zajmujących wysokie stanowiska w Stowarzyszeniu;

7.5.2. do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia;

7.5.3. zwracania się z prośbami do organów Stowarzyszenia;

7.5.4. do ochrony ich zasadnych praw i interesów;

7.5.5. do pełnego poparcia organów zarządzających Stowarzyszenia.

7.6.1. Szef odrębnego pododdziału jest zobowiązany do:

7.6.2. spełniania wymogów Statutu Stowarzyszenia;

7.6.3. aktywnego wykonywania decyzji organów zarządzających Stowarzyszenia (podejmowanych w zgodzie ze Statutem Stowarzyszenia i obowiązującego ustawodawstwa);

7.6.4. zapobiegać działaniom mającym na celu naruszenie honoru i godności członków Stowarzyszenia.

7.7. Działalność odrębnego pododdziału Stowarzyszenia może zostać zakończona poprzez jego zamknięcie decyzją Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, jak również na drodze sądowej.

7.8. W przypadku zakończenia działalności odrębnego pododdziału Stowarzyszenia majątek i środki finansowe, przypisane temu odrębnemu pododdziałowi są przekazywane bezpośrednio kierownictwu Stowarzyszenia w celu podjęcia decyzji w sprawie podziału majątku i środków finansowych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z punktem 6.13 niniejszego Statutu..

 

Artykuł 8. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

8.1. Zakończenie działalności Stowarzyszenia możliwe jest:

na podstawie decyzji Stowarzyszenia, przyjętej przez Walne Zgromadzenie, w trybie określonym w Statucie, poprzez samorozwiązanie lub reorganizację;

na podstawie decyzji sądu w sprawie zakazu działalności (przymusowego rozwiązania) Stowarzyszenia.

8.2. Walne Zgromadzenie ustanawia komisję likwidacyjną lub powierza Prezesowi Stowarzyszenia uprawnienia komisji likwidacyjnej w celu likwidacji Stowarzyszenia jako osoby prawnej, a także podejmuje decyzje w sprawie wykorzystania środków finansowych i majątku Stowarzyszenia po jego likwidacji.

8.3. Stowarzyszenie składa (wysyła) decyzję o samorozwiązaniu Stowarzyszenia do organu rejestracyjnego.

8.4. Od dnia wniesienia do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Organizacji Publicznych zapisu o decyzji Stowarzyszenia o jego likwidacji, rozpoczyna się likwidacja Stowarzyszenia jako osoby prawnej, a komisja likwidacyjna przejmuje uprawnienia. Odmowa uznania decyzji o samorozwiązaniu Stowarzyszenia skutkuje nieważnością tej decyzji.

8.5. Reorganizacja Stowarzyszenia jest przeprowadzana poprzez przyłączenie się do innego stowarzyszenia obywatelskiego o tym samym statusie. Reorganizacja przeprowadzana jest na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia o zakończeniu działalności z jednoczesnym przyłączeniem do innego stowarzyszenia i decyzji stowarzyszenia obywatelskiego, do którego to Stowarzyszenie jest przyłączane, o wyrażeniu zgody na takie przyłączenie. O decyzji w sprawie reorganizacji Stowarzyszenia poprzez przyłączenie Stowarzyszenie powiadamia kompetentny organ rejestracyjny.

8.6. Podczas reorganizacji Stowarzyszenia jego majątek, środki finansowe i zobowiązania są przenoszone na jej następców prawnych.

8.7. Od dnia wprowadzenia do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Organizacji Publicznych zapisu o decyzji o reorganizacji Stowarzyszenia i wprowadzenia danych dotyczących reorganizacji Stowarzyszenia do Rejestru Organizacji Publicznych, rozpoczyna się likwidacja Stowarzyszenia. Od tego czasu Prezes Stowarzyszenia posiada wyłącznie uprawnienia komisji ds. reorganizacji, jeśli takie uprawnienia zostały mu nadane przez Zgromadzenie. Odmowa uznania decyzji o reorganizacji Stowarzyszenia skutkuje nieważnością tej decyzji i kontynuacją samodzielnej działalności Stowarzyszenia.

8.8. Zakończenie działalności Stowarzyszenia rozpoczyna się w dniu, w którym dokonuje się wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Organizacji Publicznych odnośnie decyzji Organizacji o samorozwiązaniu lub reorganizacji, lub od daty uprawomocnienia decyzji sądowej zabraniającej dalszej działalności Stowarzyszenia. W tym samym dniu ustaje członkostwo w Stowarzyszeniu.

8.9. Zakończenie działalności wewnętrznej i organizacyjnej Stowarzyszenia, w tym przekazanie do odpowiednich instytucji archiwalnych dokumentacji Stowarzyszenia, dokonuje się w ciągu 60 dni od daty określonej w pkt 9.7 Statutu Stowarzyszenia. W ustalonym okresie Prezes Stowarzyszenia zajmuje się zarządzaniem bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, mającymi na celu zakończenie jego działalności. Po zakończeniu tych czynności, działalność Prezesa Stowarzyszenia zostaje zakończona (z wyjątkiem nadanych mu uprawnień komisji likwidacyjnej lub komisji ds. reorganizacji).

8.10. Jeżeli wartość majątku Stowarzyszenia jest niewystarczający do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, komisja likwidacyjna ma obowiązek zwrócić się do sądu gospodarczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego.

8.11. Majątek i środki finansowe Stowarzyszenia nie podlegają podziałowi między członków Stowarzyszenia i nie mogą być wykorzystywane dla zysku poszczególnych członków Stowarzyszenia.

8.12. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia (w wyniku jego likwidacji, połączenia, podziału, przyłączenia lub przekształcenia) jego aktywa muszą zostać przeniesione do jednej lub więcej organizacji typu non-profit odpowiedniego typu lub zaliczone do dochodów budżetowych.

8.13. Organizacja jest uznana za zlikwidowaną od momentu wniesienia odpowiedniego wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców.

Artykuł 9. WPROWADZANIE ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ DO STATUTU

9.1. Zmiany i uzupełnienia do Statutu są zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie.

9.2. Decyzja Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia dotycząca zmian i uzupełnień do Statutu jest uchwalana, jeżeli zagłosowało na nią ponad 3/4 członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

9.3. Zmiany i poprawki do niniejszego statutu podlegają rejestracji państwowej zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

Artykuł 10. DOKUMENTACJA

10.1. Dokumentacja w Organizacji jest prowadzona w języku ukraińskim.

Pobierz statut

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin