Fundacja

Kim jesteśmy

Fundacja Otwarty Dialog (ODF) powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy ukraińskiej studentki i działaczki obywatelskiej Lyudmyly Kozlovskiej (obecnie sprawującej funkcję prezeski Fundacji). Od momentu założenia, cele statutowe Fundacji obejmują ochronę praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postsowieckim. Początkowo Fundacja koncentrowała swoją uwagę przede wszystkim na Kazachstanie, Rosji, Ukrainie oraz – od 2016 r. – Mołdawii, jednak w lipcu 2017 r. obszar ten został rozszerzony ze względu na szybko pogarszającą się sytuację w Polsce i innych państwach członkowskich UE zmagających się z konsekwencjami antyliberalnej polityki prowadzonej przez ich populistyczne rządy.

ODF realizuje swoje cele poprzez organizację misji obserwacyjnych, monitorując w szczególności indywidualne przypadki łamania praw człowieka. Promuje również międzynarodowe prawodawstwo przewidujące stosowanie sankcji wobec rządów i osób odpowiedzialnych za łamanie wartości i standardów europejskich wspierając m.in. tzw. ustawę Magnickiego oraz powiązanie unijnych i międzynarodowych programów pomocy finansowej z respektowaniem praworządności i praw człowieka. Istotnym obszarem działalności Fundacji jest ochrona praw więźniów i uchodźców politycznych (w szczególności w obszarze politycznie motywowanych ekstradycji).

W oparciu o swoją pracę ODF publikuje raporty analityczne wykorzystując je na potrzeby komunikacji z instytucjami UE, OBWE, Rady Europy, ONZ, a także innych organizacji praw człowieka, resortami spraw zagranicznych i parlamentami, a także mediami. Aktywnie współpracuje z parlamentarzystami zaangażowanymi w sprawy zagraniczne, prawa człowieka i oficjalne relacje z monitorowanymi krajami trzecimi.

ODF działa na rzecz reformy Interpolu, a – począwszy od 2018 r. – również Systemu Informacyjnego Schengen (SIS/SIS II), zapobiegając wykorzystywaniu ich mechanizmów przez autorytarne i hybrydowe reżimy (określane także jako ill democracies) do prześladowania swoich oponentów.

W latach 2013-2014 Fundacja zorganizowała misję wsparcia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego walczącego o integrację europejską Ukrainy podczas Rewolucji Godności na kijowskim Majdanie w Kijowie. Po agresji rosyjskiej w 2014 roku program pomocy humanitarnej, rozpoczęty przez ODF w trakcie Majdanu, został rozszerzony o pomoc osobom poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Krymie i Wschodzie Ukrainy. W latach 2014-2016 w Warszawie ODF prowadziła centrum pomocy i integracji migrantów i uchodźców z Ukrainy pod nazwą „Ukraiński Świat”.

Niezależnie od pierwotnych celów statutowych, od lipca 2017 roku Fundacja i jej przedstawiciele zabierali głos na temat sytuacji związanej z kryzysem konstytucyjnym i naruszaniem praworządności w Polsce przez rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość i podporządkowane jej struktury. ODF jest zaniepokojona przede wszystkim ograniczaniem niezależności sądownictwa i zamachem na ustrojową zasadę trójpodziału władzy, co w efekcie osłabia gwarancje ochrony praw obywatelskich. Są to podstawowe wartości, w których obronie występuje Fundacja w na obszarze postsowieckim od początku swego istnienia, stąd stały się one także przedmiotem naturalnego niepokoju również w kraju, w którym została założona. Fundacja posiada swoje stałe przedstawicielstwa w Warszawie, Kijowie i Brukseli.

Zobacz także:

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin