Gorące tematy:

Skarga na umieszczenie danych Lyudmyly Kozlovskiej w SIS złożona do WSA

Skarga na postanowienie Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z dnia 20 listopada 2018 r., który utrzymał w mocy zaskarżone wcześniej postanowienie w przedmiocie umieszczenia danych Lyudmyly Kozlovskiej w wykazie cudzoziemców niepożądanych SIS II, została złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dn. 27 grudnia 2018 r. 

Postanowieniu zarzucono szereg naruszeń prawa krajowego i europejskiego m. in. Karty Praw Podstawowych UE, rozporządzenia SIS II, ustawy o cudzoziemcach, kodeksu postępowania administracyjnego, a także Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 roku. Pełnomocnik Lyudmyly Kozlovskiej wskazał przy tym m. in. na nieprawidłowe sporządzenie uzasadnienia prawnego postanowienia, brak wyczerpującego zebrania i należytej oceny materiału dowodowego i uniemożliwienie wypowiedzenia się w tej sprawie Skarżącej, naruszenie zasady proporcjonalności poprzez umieszczenie danych Skarżącej w SIS II w świetle braku odpowiednich przesłanek oraz umieszczenie danych Lyudmyly Kozlovskiej w SIS II w oparciu o czynność materialno-techniczną, a nie w oparciu o indywidualną decyzję administracyjną; niepoinformowanie Skarżącej o tym, że jej dane znalazły się w SIS II, pozbawienie Skarżącej skutecznego środka prawnego przed Sądem oraz sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy w zakresie, w jakim umieszczenie danych Skarżącej w wykazie nastąpiło w oparciu o czynność materialno-techniczną, a nie decyzję administracyjną; odstąpienie od sporządzenia uzasadnienia postanowienia dotyczących okoliczności faktycznych wydanej decyzji, co uniemożliwia wniesienie skutecznie środka odwoławczego i prawidłową międzyinstancyjną kontrolę zaskarżonego orzeczenia; nieuprawnionej ingerencji w prawo do życia rodzinnego i prywatnego Skarżącej.

Pełnomocnik Lyudmyly przedstawił także kontekst polityczny związany ze sprawą, w tym historię działalności kierowanej przez nią Fundacji Otwarty Dialog i jej męża Bartosza Kramka oraz stanowiącego odpowiedź na nie prób nacisku wywieranego przez polityków obozu rządzącego i podporządkowane im organy państwa polskiego. Wniósł także o rozważenie przez Sąd zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie pytania prejudycjalnego: czy pojęcie „decyzji”, o której mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia SIS II, należy rozumieć wyłącznie jako indywidualny akt administracyjny wydany względem cudzoziemca czy też prawo unijne dopuszcza ustanowienie w prawie krajowym regulacji pozwalającej na działanie organu władzy publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej wobec jednostki, bez wydania aktu administracyjnego i bez formalnej notyfikacji osobie, której dotyczy.

Wszystkie decyzje dotyczące sprawy Lyudmyly Kozlovskiej podejmowały dotąd organy administracji rządowej – Wojewoda Mazowiecki oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, podlegający bezpośrednio ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. Rozpatrzenie  szeregu skarg złożonych do Warszawskiego Sądu Administracyjnego przez Skarżącą może zająć lata.

UPDATE: Sąd uznaje zakaz wjazdu dla Lyudmyly Kozlovskiej za nieuzasadniony

Podpisz petycję:

Czytaj także:

  1. Polska korzysta z systemu SIS, aby powstrzymać Prezes Fundacji Otwarty Dialog przed wjazdem do strefy Schengen
  2. Informacja ws. umieszczenia Lyudmyly Kozlovskiej w systemie SIS przez Polskę
  3. Wniosek o usunięcie Lyudmyly Kozlovskiej z SIS złożony do Urzędu ds. Cudzoziemców
  4. Jest decyzja Wojewody Mazowieckiego. Lyudmyla Kozlovska bez zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  5. Postanowienie szefa Urzędu ds. Cudzoziemców zaskarżone. Ponowny wniosek Lyudmyly Kozlovskiej o wykreślenie z systemu SIS
  6. Urząd ds. Cudzoziemców ponownie odmawia wykreślenia Lyudmyly Kozlovskiej z SIS
  7. Bezprecedensowe ataki na Fundację Otwarty Dialog w Polsce
  8. Informacje na temat bezprecedensowych ataków na organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce