Gorące tematy:

Urząd ds. Cudzoziemców ponownie odmawia wykreślenia Lyudmyly Kozlovskiej z SIS

Dnia 20 listopada 2018 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie w przedmiocie umieszczenia danych Lyudmyly Kozlovskiej  wykazie cudzoziemców niepożądanych SIS II. Organ po raz kolejny powołał się na “względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej” jako właściwą przedmiotowo przesłankę stojącą za umieszczeniem cudzoziemca w wykazie. Doprecyzowano następująco, że w przypadku Lyudmyly Kozlovskiej chodzi o zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Zdaniem organu, “względy bezpieczeństwa państwa”, w myśl zapisów ustawy, w sposób wystarczający uzasadniają odstąpienie od sporządzenia uzasadnienia faktycznego zaskarżonego postanowienia.

Pełnomocniczka Lyudmyly Kozlovskiej przygotowuje skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Przypomnijmy, 13 sierpnia 2018 r. Prezes Fundacji Otwarty Dialog została zatrzymana na belgijskim lotnisku, a następnie deportowana z UE na skutek wniesienia przez polskie władze jej nazwiska do Systemu Informacyjnego Schengen. Jej przebywanie na terytorium poszczególnych państw należących do strefy Schengen jest możliwe dzięki krótkoterminowym wizom krajowym, które dotychczas wydały jej m.in. Belgia i Niemcy, by Lyudmyla Kozlovska mogła uczestniczyć w konferencjach i wysłuchaniach na temat stanu praworządności w Polsce i prześladowań opozycyjnych aktywistów w RP.

Czytaj także: