Gorące tematy:

Oświadczenie w sprawie prześladowania prawników na Krymie

Oświadczenie platformy Agenda Praw Człowieka w sprawie prześladowania prawników zajmujących się umotywowanymi politycznie sprawami na okupowanym Krymie.

W dniu 6 listopada 2018 roku, prokurator i trzej pracownicy Generalnej Administracji ds. Zwalczania Ekstremizmu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, których twarze przesłaniały maski, weszli do biura prawnika na okupowanym Krymie. Szukali Emila Kurbedinova – znanego krymskiego prawnika, zdobywcy nagrody Front Line Defenders 2017, aby zdyscyplinować go w sprawie nienaruszalności przepisów dotyczących ekstremizmu i terroryzmu.

Wcześniej, 27 października 2018 roku, podobne ostrzeżenie zostało udzielone prawnikom Edemowi Semedliayevowi i Lili Gemedzhi, a także Dilyaverowi Memetovowi (koordynatorowi organizacji pozarządowej “Solidarność Krymska”) podczas jednego z regularnych spotkań rodzin Tatarów krymskich, którzy stali się więźniami politycznymi. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że istnieją informacje wywiadowcze, jakoby prawnicy byli wśród możliwych organizatorów jednoosobowych protestów wspierających osoby zaangażowane w sprawę Hizb ut-Tahrir. Jednak ani prawnicy, ani rada adwokacka, nie zostali poinformowani o jakichkolwiek tajnych działaniach dochodzeniowych.

Należy zauważyć, że Emil Kurbedinov i jego koledzy należą do wąskiej grupy lokalnych prawników, którzy konsekwentnie pracują nad sprawami o podłożu politycznym. Powyższe działania rządu okupacyjnego są zatem niczym innym, jak presją na działaczy na rzecz praw człowieka, mającą na celu powstrzymanie ich działalności zawodowej. Co więcej, mają one służyć jako bezpośrednie przesłanie do wszystkich członków rady adwokackiej na całym zajętym półwyspie, aby nikt nie bronił ludzi prześladowanych z powodów politycznych.

Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że status prawnika jest określony przez prawo międzynarodowe, dlatego adwokaci nie powinni być identyfikowani z klientami lub sprawami, nad którymi pracują w ramach swojej działalności zawodowej.

Twierdzimy, że ta polityka rządu okupacyjnego rażąco narusza gwarancje rzecznictwa ustanowione w Podstawowych Zasadach Dotyczących Roli Prawników (ósmy kongres Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zapobiegania Przestępczości, sierpień-wrzesień 1990 r.) i narusza jego obowiązki jako okupanta (to znaczy, że państwo, które zajęło część terytorium innego państwa, musi pozwolić prawnikom na prowadzenie działalności zawodowej bez utrudniania, zastraszania lub nieuzasadnionej ingerencji w ich pracę).

Ponadto art. 12 Deklaracji ONZ w Sprawie Prawa i Odpowiedzialności Osób, Grup i Organów Społeczeństwa w Celu Promowania i Ochrony Powszechnie Uznawanych Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zobowiązuje państwa do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony obrońców praw człowieka “przed jakąkolwiek przemocą, zagrożeniami , odwetem, dyskryminacją de facto lub de iure, presją lub innymi arbitralnymi działaniami” związanymi z ich działalnością mającą na celu promowanie i ochronę praw człowieka i podstawowych wolności.

Chcemy podkreślić, że nie jest to pierwszy raz, gdy Emil Kurbedinov jest prześladowany za swoją działalność zawodową jako prawnik. W styczniu 2017, został zatrzymany przez pracowników Generalnej Administracji ds. Zwalczania Ekstremizmu, gdy był w drodze do udzielenia pomocy prawnej rodzinie Saliyeva – działacza społecznego, którego mieszkanie było przeszukiwane przez funkcjonariuszy organów ścigania. Na podstawie Artykułu 20.3 Kodeksu Administracyjnego Rosji, Kurbedinov został oskarżony o rozpowszechnianie materiałów ekstremistycznych za pomocą wpisu, który opublikował w mediach społecznościowych w 2013 roku, przed aneksją Krymu. Później, sąd okupacyjny skazał go na 10 dni więzienia.

Niniejszym zwracamy się do międzynarodowych pozarządowych organizacji praw człowieka, takich jak Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch, Front Line Defenders, Human Rights House Network i innych, o publiczne oświadczenie, że prześladowanie prawników na okupowanym Krymie jest niedopuszczalne.

Wzywamy międzynarodowe organizacje międzyrządowe – Organizację Narodów Zjednoczonych, Radę Europy, OBWE – do potępienia prześladowań prawników i działaczy na rzecz praw człowieka oraz do zajęcia się rosyjskim rządem, żądając zaprzestania prześladowań.

Zgodnie z zaleceniami Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2085 (2016) i nr 2121 (2018), wzywamy państwa członkowskie Rady Europy do zintensyfikowania ich działań w zakresie opracowywania i przyjmowania Konwencji o Zawodzie Adwokata i rozszerzenia jej w celu włączenia do niej podstawowych zasad dotyczących mechanizmów prewencyjnych w przypadkach prześladowania prawników.

Wzywamy również krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia adwokackie do wyrażenia solidarności i publicznego wypowiedzenia się w imieniu kolegów pracujących na okupowanym Krymie, a także do włączenia tej sprawy w porządek obrad ich organizacji.

Platforma na Rzecz Praw Człowieka jest nieformalną koalicją organizacji praw człowieka, która zajmuje się rozwiązywaniem systemowych problemów prawodawstwa i znalezieniem strategii ochrony podstawowych zasad praw człowieka i podstawowych wolności. Uczestnikami platformy są Ukraińska Helsińska Unia Praw Człowieka, Charkowska Grupa Ochrony Praw Człowieka, Centrum Wolności Obywatelskich, ukraiński Amnesty International, Centrum Informacji o Prawach Człowieka, Centrum Badań nad Egzekwowaniem Prawa, Projekt “Bez Granic”, Euromajdan SOS itp. Centrum Wolności Obywatelskich koordynuje działania platformy. Kontakt: [email protected].

Centrum Wolności Obywatelskich
Krymska Grupa Praw Człowieka
Ukraińska Helsińska Unia Praw Człowieka
Regionalne Centrum Praw Człowieka w Ługańsku “Alternatywa”
Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Fundacja Otwarty Dialog
Organizacja pozarządowa “CrimeaSOS”
Centrum Informacji o Prawach Człowieka
Regionalne Centrum Praw Człowieka

Źródło: ccl.org.ua