Gorące tematy:

Oświadczenie organizacji pozarządowych z różnych krajów w sprawie ewentualnego wyboru rosyjskiego przedstawiciela na prezydenta Interpolu

19 listopada 2018 roku ponad 60 organizacji pozarządowych z różnych krajów podpisało oświadczenie wzywające do niedopuszczenia do wyboru przedstawiciela Rosji Aleksandra Prokopchuka na prezydenta Interpolu, co może nastąpić w dniu 21 listopada. Organizacje podkreślają konieczność podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapobieżenia naruszeniom art. 3 Konstytucji Interpolu, w szczególności nadużyciom stosowanym  w celu ścigania osób z umotywowanymi politycznie, sfabrykowanymi oskarżeniami.

Fundacja Otwarty Dialog jest jednym z inicjatorów reformy Interpolu. Od 5 lat prowadzi międzynarodową kampanię wspierającą reformę tej instytucji, udzielała jej również eskpertyzy. W swoim najnowszym raporcie Fundacja dokonuje przeglądu poprawek w prawodawstwie Interpolu, a także proponuje specjalny mechanizm w celu prowadzenia dalszych skutecznych reform.

Jednak obecnie, w przypadku wybrania przedstawiciela Rosji na prezydenta Interpolu, instytucji tej grozi ograniczenie poprzednich pozytywnych inicjatyw. Takie stwierdzenie pada w oświadczeniu organizacji pozarządowych, które zostało podpisane m.in. przez Fundację Otwarty Dialog.

Pełny tekst oświadczenia prezentujemy poniżej.

* * *

W dniu 21 listopada 2018 roku, na 87 sesji Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLu zostanie wybrany nowy prezes INTERPOLu. Według raportu renomowanych środków masowego przekazu największe szanse na objęcie tego stanowiska ma przedstawiciel Federacji Rosyjskiej, generał dywizji, wiceprezydent INTERPOLu Oleksandr Prokopchuk.

Alexander Prokopchuk. Zdjęcie rosyjskiego MSW. Źródło: helsinki.org.ua

Zgodnie z Konstytucją INTERPOLu, Prezes organizacji musi:

a) przewodniczyć posiedzeniom Zgromadzenia i Komitetu Wykonawczego oraz zarządzać dyskusjami;

b) dopilnować aby działalność Organizacji była prowadzona zgodnie z decyzjami Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Wykonawczego;

c) utrzymywać, w największym możliwym stopniu, bezpośrednie i stałe kontakty z Sekretarzem Generalnym Organizacji.

W związku z tym Sekretariat Generalny INTERPOLu i inne organy będą zobowiązane jedynie do wdrażania strategicznych decyzji pod kierownictwem Prezydenta Organizacji. Strategia pracy organizacji będzie kształtowana i określana przez przedstawiciela Rosji, kraju-agresora, którego władze:

– naruszają umowy międzynarodowe, brutalnie naruszają prawo międzynarodowe, okupują Krym i prowadzą otwarte działania wojskowe na terytorium innych państw członkowskich INTERPOLu, a mianowicie Ukrainy i Syrii;

– poprzez propagandę i za pomocą służb wywiadowczych ingerują w politykę wewnętrzną państw demokratycznych;

– według brytyjskich urzędników, zostały ujawnione jako używające broni chemicznej na terytorium Zjednoczonego Królestwa, a także promujące użycie broni chemicznej w Syrii;

– są winne zbrodni przeciwko ludzkości w stosunku do Czeczenów i obecnie prowadzą systematyczne zbrodnie przeciwko Tatarom Krymskim;

– naruszają podstawowe zasady dotyczące praw człowieka i podstawowych wolności, prześladują ludzi za ich przekonania, wnoszą liczne sprawy karne przeciwko przeciwnikom politycznym, przywódcom opozycji, dziennikarzom, obrońcom praw człowieka i zwykłym przedsiębiorcom w celu wywłaszczenia ich mienia na korzyść klanów oligarchicznych bliskich władzom Rosji;

– aktywnie zapewniają finansowe i inne wsparcie dyktatorskim autorytarnym reżimom Korei Północnej, Syrii, Wenezueli i Iranu;

– z pogwałceniem wszystkich międzynarodowych traktatów i konwencji, celowo i metodycznie deklarują możliwość wojny jądrowej i aktywnie przygotowują się do niej.

Obecnie Rosja i jej sojusznicy, a mianowicie: Kazachstan, Tadżykistan, Turkmenistan, Kirgistan, Azerbejdżan, a także Wenezuela i Iran, są liderami nadużywania mechanizmów INTERPOLu, w tym wniosków dotyczących Czerwonego Alertu  i Rozproszenia w celu politycznie umotywowanego ścigania oraz prześladowań krajowych, religijnych, społecznych jak również tych związanych z płcią. Tak więc, pomimo aktywnej pracy mającej na celu zapobieganie takim nadużyciom, można z całą pewnością stwierdzić, że baza danych Organizacji obejmuje kilka tysięcy osób, które ścigane są przez  autorytarne reżimy, w tym Federację Rosyjską, z naruszeniem art. 3 Konstytucji INTERPOLu. Są to mieszkańcy okupowanego Krymu i innych regionów Ukrainy, mieszkańcy Czeczenii i innych republik Północnego Kaukazu, działacze na rzecz praw człowieka, politycy opozycji i przedsiębiorcy.

  • Pobierz grafiki z akcji #InterpolNotForPutin: [1] [2] [3] [4] [5]

Ponadto na liście INTERPOLu znajdują się nazwiska wielu osób, którym przyznano status uchodźcy w stosunku do państwa, które je ściga. Te osoby często pozostają na liście INTERPOLu nawet po wydaniu odmowy ich ekstradycji. Z tego powodu nie mogą przekroczyć granicy lub znaleźć pracy. Od ponad pięciu lat, organizacje praw człowieka, przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej pracują nad tym problemem. Dzięki staraniom społeczności międzynarodowej, w listopadzie 2016 r. INTERPOL rozpoczął proces reform. W szczególności, Organizacja zaczęła stosować (na razie niekonsekwentnie) politykę ochrony osób posiadających status uchodźcy. Procedury stosowane przez Komisję do kontroli plików INTERPOLu stały się bardziej przejrzyste.

W ciągu ostatnich dwóch lat, INTERPOL podjął ważne kroki w celu zwalczania nadużywania swoich mechanizmów i ważne jest kontynuowanie tych reform, poprawiając ustawodawstwo Organizacji. Jednak Organizacja stoi obecnie przed ograniczeniem poprzednich pozytywnych inicjatyw. Zamiast nakładać ograniczenia na państwa naruszające (przewidziane przez prawodawstwo INTERPOLu), teraz na czele INTERPOLu może stanąć przedstawiciel Rosji – jednego z krajów najbardziej łamiących zasady Organizacji.

Jeśli przedstawiciel Federacji Rosyjskiej zostanie wybrany na czołową pozycję w organizacji, liczba umotywowanych politycznie oskarżeń z wykorzystaniem mechanizmów INTERPOLu wzrośnie, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że władze Federacji Rosyjskiej zastosują metody blokowania skarg dotyczących niezgodnej z prawem rejestracji stanu prawnego osób ściganych, których nazwiska zostały umieszczone w bazie danych Organizacji.

Nawet dzisiaj można stwierdzić, że INTERPOL faktycznie popiera zbrodnie przeciwko ludzkości w stosunku do czeczeńskiego ludu, których dopuszczają się rosyjskie władze. Wynika to z faktu, że liczba przedstawicieli niewielkiej czeczeńskiej grupy etnicznej jest znacznie większa w bazie danych Organizacji niż przedstawicieli innych narodów. Ponadto, w przypadku tej grupy etnicznej, strona internetowa Organizacji zawiera specjalne etykiety wskazujące na pochodzenie etniczne osoby ściganej.

Nie można zignorować możliwości, że Rosja ponownie wystosuje prośby o ściganie osób, które wcześniej zostały usunięte z bazy danych INTERPOLu z powodu naruszenia Konstytucji Organizacji. Tym samym osoby te mogą zostać ponownie bezprawne ściganie.

Oprócz tego, że INTERPOL może przekształcić się w organizację zajmującą się prześladowaniem dysydentów pod rządami reżimów dyktatorskich, autorytarnych i totalitarnych, istnieje bezpośrednie zagrożenie, że Organizacja może zostać przeniknięta przez przestępców, a jej mechanizmy będą mogły zostać wykorzystane przez międzynarodowe struktury przestępcze. Obecnie dobrze znany jest  fakt, że przywódcy większości rosyjskich zorganizowanych grup przestępczych (tzw. “Orekhovsky”, “Podolski”, “Solntsevsky”, itp.) zostali okrzyknięci działaczami państwowymi, wręczono im nagrody i przyznano status doradców lub konsultantów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Władze wielu krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii, oskarżają rosyjskich polityków i biznesmenów pozostających w bliskich relacjach z władzą, w tym członków Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, o udział w międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Nie można wykluczyć, że pod przywództwem przedstawiciela Federacji Rosyjskiej, INTERPOL mógłby zmniejszyć nacisk i zamknąć oczy na rosyjskie grupy przestępcze z powodu ich przynależności do władz. Nie można również wykluczyć, że za zgodą i aprobatą kierownictwa Organizacji przedstawiciele świata przestępczego mogliby stać się częścią samej organizacji i zacząć sprawować kontrolę nad jej działalnością.

Jeszcze nie wiadomo, przez kogo, w jaki sposób i w jakim celu byłaby wykorzystywana baza danych Organizacji. Jednak już dobrze znany jest fakt, że system bezpieczeństwa bazy danych zapewnia niesławny Kaspersky Lab – rosyjska firma informatyczna kontrolowana przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Jeśli przedstawiciel Federacji Rosyjskiej zostanie wybrany na czołową pozycję w Organizacji, można uznać, że baza danych organizacji może być wykorzystana w interesie reżimu Putina i jego satelitów.

Nie wolno nam zapominać, że trzech generałów SS: Reinhard Heydrich (1940-1942), Arthur Nebe (1942-1943) i Ernst Kaltenbrunner (1943-1945) zostali mianowani na stanowisko Prezesa INTERPOLu. Bardzo dobrze pamiętamy, jak skończyła się ta historia.

Niniejszym wzywamy delegatów państw uczestniczących w 87 sesji Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLu do uniemożliwienia wyboru przedstawiciela Federacji Rosyjskiej Ołeksandra Prokopczuka na stanowisko Prezesa INTERPOLu i do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniemożliwienia wykorzystania tej renomowanej Organizacji do ścigania osób w ramach sfabrykowanych i umotywowanych politycznie spraw przy jednoczesnym naruszeniu art. 3 Konstytucja INTERPOLu. Ważne jest, aby natychmiast przerwać powiązania INTERPOLu z Rosją i innymi autorytarnymi reżimami. Jeśli sytuacja nie zmieni się teraz, może stać się ona poważnym wyzwaniem dla ludzkości, co pociągnie za sobą znaczną liczbę ofiar.

Lista sygnatariuszy:

Charkowska Grupa Praw Człowieka
Ukraińska Helsińska Unia Praw Człowieka
Fundacja Otwarty Dialog
Centrum Wolności Obywatelskich
Studio Humanitarne “Khvylia”
Centrum Działań Antykorupcyjnych
Inicjatywa Medialna na Rzecz Praw Człowieka
Centrum Strategii Globalnych “Strategia XXI”
Organizacja obywatelska “Korpus sprawiedliwości”
Centrum Informacji o Prawach Człowieka
Centrum Eidos
Centrum studiów politycznych
Vostok-SOS (East-SOS)
Krymska Grupa Praw Człowieka
Instytut Demokracji im. Pylypa Orlyka
Organizacja pozarządowa “Społeczność zakarpacka”

Monitor Demokracji – Azerbejdżan
CENLIBART – CENTRE SOUTIEN LIBERTE ART  ET EXPRESSION DANS LES DICATATURES
Demokracja dla Azerbejdżanu – Francja
Media Center Amsterdam (Turan Canal)
Łotewska Akademia Dziennikarska
Demokratyczny Ruch Azerbejdżanu
Azerbejdżańscy Prawnicy Łotewscy
Gazeta AIM Europa
Gazeta Azadlig – Azerbejdżan
Instytut Pokoju i Demokracji – Azerbejdżan / Holandia
Kijowski Instytut Studiów nad Płcią
Ukraińskie Centrum Niezależnych Badań Politycznych
Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie “Automaidan”
Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Organizacja pozarządowa “Wybór”
Centrum Praw Człowieka Obwodu Ługańskiego  “Alternatywa”
Centrum Praw Człowieka Czerkasy
Organizacja pozarządowa “Fundacja kulturalno-oświatowa” Lybі Lіberati (Doniecczyzna, Kramatorsk)
Centrum Migracji Azerbejdżanu (Niemcy)
Organizacja pozarządowa “Inicjatywa E +”
Działanie na Ukrainie (Francja)
Euroazjatycka Grupa Informacyjna “Dziennikarze Przeciwko Korupcji”
Fundacja charytatywna “Artdacha”
VGO “Forum antykorupcyjne”, obwód lwowski
IPTG (Austria)
Made in Azerbejdżan Page – Mahammad Mirzali, Francja
Organizacja pozarządowa “Ukraina cię potrzebuje”
Organizacja charytatywna “Spokojna przyszłość Ukrainy”
Organizacja pozarządowa “Wolontariusze Czerkaszczyzny”
Centrum reform politycznych i prawnych
Organizacja pozarządowa Ruch “Wyzwolenia”
Centrum Monitorowania Więźniów Politycznych, Azerbejdżan
Unia dla wolności więźniów politycznych, Azerbejdżan
Biblioteka Dydaktyczna Tatarów Krymskich
Komitet obrony praw człowieka Tatarów Krymskich
Tatarskie Centrum Młodzieży Krymskiej
Organizacja pozarządowa “Związek Nauk Politycznych”
Ogólnoukraińskie stowarzyszenie medyków Maidan
Stowarzyszenie Wsparcia Ukrainy (Łotwa)
Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvijā
Europejskie Centrum Koordynacyjne Musavat – Bayern, Niemcy
SAV TV Media Group – Sztokholm, Szwecja
Ogólnoukraińska organizacja pozarządowa “Komitet Wyborców Ukrainy”
Kazachskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Praworządności

PODPISZ OŚWIADCZENIE

Źródło: helsinki.org.ua

Czytaj również: