Gorące tematy:

Otwarty apel platformy «Agenda na Rzecz Praw Człowieka» w sprawie braku zezwolenia krymskiego rządu na opuszczenie półwyspu przez dziennikarza RFE/RL w celu podjęcia leczenia

http://humanrightsagenda.org.ua/

Ukraiński dziennikarz Mykoła Semena nie otrzymał zgody na opuszczenie okupowanego Krymu w celu poddania się leczeniu w klinice neurochirurgii i kardiologii. 

W ubiegłym roku Mykoła Semena został skazany na dwa i pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, z trzyletnim okresem próbnym, za „publiczne podżeganie do naruszania integralności terytorialnej Rosji”. Podstawą do wszczęcia dochodzenia karnego była jego zawodowa działalność dziennikarska. W swoich publikacjach Mykoła zaprzeczał prawomocności rosyjskiej okupacji Krymu i odnosił się do zasad prawa międzynarodowego.

Mykoła Semena figuruje obecnie w rejestrze osób objętych nadzorem przez tzw. „wydział kontroli kryminalnej”, który sprawuje stałą kontrolę nad jego działalnością oraz sposobem korzystania z Internetu i sieci komunikacyjnych, a także egzekwuje nałożony na niego zakaz podróżowania. Co więcej, sąd zakazał mu prowadzenia jakiejkolwiek działalności publicznej przez okres dwóch lat, co praktycznie uniemożliwia wykonywanie zawodowej pracy w charakterze dziennikarza.

Mykoła Semena ma 68 lat. Długotrwałe prześladowania polityczne spowodowały znaczne pogorszenie jego stanu zdrowia — zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Rząd krymski otrzymał całą dokumentację medyczną, która potwierdza konieczność jego hospitalizacji oraz poddania leczeniu neurochirurgicznemu i kardiologicznemu w głębi Ukrainy. W związku z powyższym odmowa udzielenia mu zezwolenia na podróż w celu podjęcia leczenia wydaje się być niczym innym jak tylko cyniczną drwiną.

W treści ubiegłorocznej Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie spraw przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny zażądano, aby Rosja oddaliła wszystkie zarzuty przeciwko Semenie, wstrzymała prowadzone wobec niego postępowanie sądowe i nie utrudniła jego podróżowania. Rząd krymski rażąco ignoruje te żądania i kontynuuje prześladowania polityczne dysydentów.

Niniejszym wzywamy Komisarza Praw Człowieka, członków październikowej sesji PACE oraz państwa członkowskie Rady Europy do poruszenia kwestii udzielenia przez Rosję Mykole Semenie zgody na opuszczenie okupowanego Krymu w celu poddania się leczeniu w klinikach neurochirurgii i kardiologii na Ukrainie.

Niniejszym wzywamy przedstawiciela OBWE ds. wolności mediów do podjęcia wszelkich możliwych środków w celu jak najszybszego rozwiązania zaistniałego problemu.

Apelujemy także do organizacji międzynarodowych broniących praw dziennikarzy, aby w sposób publiczny zareagowały na tę haniebną sytuację.

Platforma «Agenda na Rzecz Praw Człowieka» jest nieformalną koalicją organizacji praw człowieka, skoncentrowaną na systemowych problemach ustawodawstwa i praktyk w dziedzinie obrony podstawowych praw człowieka. Uczestnikami platformy są Ukraińska Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Charkowska Grupa Obrony Praw Człowieka, Centrum Wolności Obywatelskich, Amnesty International w Ukrainie, Centrum Informacji o Prawach Człowieka, Centrum Działań na Rzecz Egzekwowania Prawa (CLEAR), Projekt «Bez Granic», Euromaidan SOS. Koordynatorem platformy jest Centrum Wolności Obywatelskich. Zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].

Lista organizacji-sygnatariuszy otwartego apelu:

Centrum Wolności Obywatelskich
Instytut Demokracji im. Pylypa Orlyka
Ukraińska Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Fundacja Otwarty Dialog
Charkowska Grupa Obrony Praw Człowieka
Ługańskie Regionalne Centrum Praw Człowieka «Alternatywa»
Medialna Inicjatywa na rzecz Praw Człowieka
Organizacja pozarządowa «CrimeaSOS»
Przedsiębiorstwo państwowe «Crimean House»
Krymska Grupa Obrony Praw Człowieka
Centrum Informacji o Prawach Człowieka