Gorące tematy:

Jest decyzja Wojewody Mazowieckiego. Lyudmyla Kozlovska bez zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

1 marca 2018 r. Prezes Fundacji Otwarty Dialog wystąpiła do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Polski. Decyzja, którą otrzymała po 7 miesiącach, 15.10.2018 r., w świetle ostatnich wydarzeń, nie jest zaskakująca.

Wojewoda w uzasadnieniu swojej odmowy powołuje się na przepisy mówiące, że cudzoziemcowi odmawia się zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli wymagają tego względy obronności i bezpieczeństwa państwa lub też ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak podaje wojewoda, po zasięgnięciu informacji u komendanta oddziału Straży Granicznej, komentanta wojewódzkiego Policji i Szefa ABW, objętych klauzulą „tajne”, zdecydował, że Lyudmyla Kozlovska nie będzie miała możliwości wglądu do swoich dokumentów.

W dniu 31.07.2018 r. dane Cudzoziemki zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany (…). Ponadto, w toku postępowania administracyjnego ustalono, że dane osobowe pani Lyudmyla KOZLOVSKA zostały umieszczone w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu z terminem obowiązywania wpisu do dnia 31.07.2021 r.” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Również w dniu 15.10.2018 r. pełnomocnik Lyudmyly Kozlovskiej zaskarżył negatywną decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawie wykreślenia jej nazwiska z systemu SIS.

Podpisz petycję:

Czytaj także:

  1. Polska korzysta z systemu SIS, aby powstrzymać Prezes Fundacji Otwarty Dialog przed wjazdem do strefy Schengen
  2. Informacja ws. umieszczenia Lyudmyly Kozlovskiej w systemie SIS przez Polskę
  3. ODF zaskarża postanowienie szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Ponownie wnioskuje o wykreślenie Lyudmyly Kozlovskiej z SIS
  4. Wniosek o usunięcie Lyudmyly Kozlovskiej z SIS złożony do Urzędu ds. Cudzoziemców
  5. Bezprecedensowe ataki na Fundację Otwarty Dialog w Polsce
  6. Informacje na temat bezprecedensowych ataków na organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce