Gorące tematy:

ODF na łamach magazynu wydawanego przez francuską Ligę Praw Człowieka potępia łamanie praw człowieka w Kazachstanie i wzywa do przyjęcia przez Francję globalnej ustawy Magnickiego

W dziale aktualności 28. wydania „Les Droits de l’Homme en Europe Orientale et dans l’Espace post-sovietique”, magazynu francuskiej Ligi Praw Człowieka (LDH), znaleźć można artykuł Fundacji Otwarty Dialog na temat sytuacji praw człowieka w krajach autorytarnych (ze szczególnym naciskiem na sprawę Kazachstanu) oraz roli, jaką odgrywają zachodnie demokracje.

Jak czytamy w artykule, Kazachstan stanowi przykład kraju autorytarnego, który jest zarazem partnerem gospodarczym budzącym żywe zainteresowanie krajów zachodnich – w tym Francji. Jednakże, pomimo bliższych powiązań między gigantem z Azji Środkowej a Zachodem w dziedzinie współpracy gospodarczej i politycznej, w ostatnich latach sytuacja praw człowieka w kraju pogarsza się zamiast poprawiać.

Podstawowe prawa do wolności wypowiedzi, zgromadzeń i zrzeszania się są stale łamane przez rząd, który tłumi wszelkie formy sprzeciwu politycznego. Za dowód takiego stanu rzeczy może posłużyć niedawna delegalizacja pokojowego ruchu opozycyjnego Demokratyczny Wybór Kazachstanu (DWK) oraz brutalne represje wobec wszelkich form protestów organizowanych przez ten ruch na rzecz potępienia przypadków łamania praw człowieka.

W artykule zwrócono uwagę na gwałtowny wzrost skali stosowania niedopuszczalnych środków represji wobec wolności słowa i wypowiedzi. Przykładem takiego stanu rzeczy są liczne przypadki prześladowania osób za zwykłe przeglądanie, publikowanie bądź „lubienie” w mediach społecznościowych postów powiązanych z DWK. Artykuł wspomina również o najpoważniejszych sprawach więźniów politycznych, takich jak Mukhtar DzhakishevMaks Bokayev i Iskander Yerimbetov, a także o sprawach osób poddanych brutalnej praktyce „karnego leczenia psychiatrycznego” – takich jak Ardak Ashim czy Natalia Ulasik.

Fundacja Otwarty Dialog wzywa francuski rząd i ustawodawców do nadania wysokiego priorytetu bezpieczeństwu i ochronie wolności jednostek, do zagwarantowania, że interesy gospodarcze nie będą przeważać nad prawami człowieka, oraz do poważnego rozważenia przyjęcia globalnej ustawy o poszanowaniu prawa i odpowiedzialności im. Siergieja Magnickiego i promowania jej na szczeblu europejskim.