Gorące tematy:

Wydarzenie w PE: „Prześladowanie prawników: wybrane przypadki z Mołdawii, Azerbejdżanu, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu”

Fundacja Otwarty Dialog ma przyjemność zaprosić na spotkanie poświęcone prześladowaniu i obronie prawników, które odbędzie się we wtorek, 20 lutego 2018 r., w godzinach 15:30 do 17:00, sala: A5G305; w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Współgospodarzem wydarzenia są posłowie do PE pani Julie Ward (Wlk. Brytania; S&D) i pan Jaromír Štětina (Republika Czeska; EPP), współdziałając z Fundacją Otwarty Dialog.

W wielu krajach Europy Wschodniej, praca prawnika oznacza wiele zagrożeń: morderstwa i próby zamachów, prześladowanie na tle karnym, pobicia, pogróżki, naciski na krewnych, nielegalne przeszukania, śledzenie, próby wstrzymywania adwokatom uprawnień do wykonywania zawodu i oczerniające kampanie medialne. Niedostatki legislacyjne w zakresie zawodowej działalności prawników, nieskuteczne organy ścigania oraz ogólna trudna sytuacja w zakresie praw człowieka – wszystko to naraża prawników na niebezpieczeństwo.

Nasilającym się tendencjom w kierunku reżimów autorytarnych w niektórych krajach wschodnich towarzyszy zwiększanie się liczby przypadków represji politycznych. Prawnicy zajmujący się sprawami o podłożu politycznym stają się z kolei ofiarami prześladowań i nacisków.

Liczne są przykłady, które chcemy omawiać, aby pokazać znaczenie takiej inicjatywy. Można wskazać szereg przypadków prawników prześladowanych w Rosji, Mołdawii, Azerbejdżanie i na Ukrainie, jak również przypadki prześladowania na terytorium krajów europejskich (w Belgii czy Republice Czeskiej) ze strony pozaeuropejskich reżimów autorytarnych (Kazachstan).

Podczas swojej ostatniej sesji, w styczniu 2018 r., Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy opowiedziało się za opracowaniem projektu Europejskiej konwencji o zawodzie prawnika, w dążeniu do zapewnienia większej ochrony prawnikom, którzy są w stanie stałego zagrożenia z racji zaangażowania w obronę swoich klientów.

Podobnie, Unia Europejska musi dać przykład i promować poszanowanie i ochronę trudnego wielokroć i napotykającego na przeszkody zawodu prawnika.

Wydarzenie to ma w założeniu być spotkaniem posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz izb adwokackich z różnych krajów, prawników na wygnaniu i obrońców praw człowieka.

Korzystamy z tej sposobności, aby debatować nad możliwymi działaniami, z udziałem zaproszonych gości, którymi są:

  • Julie Ward (Wlk. Brytania; S&D), posłanka do Parlamentu Europejskiego
  • Jaromír Štětina (Republika Czeska; EPP), poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Lyudmyla Kozlovska, Prezes Fundacji Otwarty Dialog (ODF)
  • Patrick Henry, przewodniczący Komisji Praw Człowieka ‘Rady Stowarzyszeń Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawników Europy’ (CCBE)
  • Leyla Yunus, obrończyni praw człowieka z Azerbejdżanu i dyrektor ‘Instytutu na rzecz Pokoju i Demokracji’ (IPD)
  • Botagoz Jardemalie, kazachska uchodźczyni polityczna w Belgii, prawniczka i członkini nowojorskiej izby adwokackiej
  • Bakhytzhan Toregozhina, kazachska przywódczyni grupy działającej na rzecz praw człowieka i aktywności młodzieży ‘Ar-Rukh-Hak’
  • Ana Ursachi, mołdawska prawniczka i obrończyni praw człowieka, założycielka ruchu społecznego ‘#NuMaTem’ (‘Nie boję się’)

Wkrótce potwierdzimy obecność innych mówców.

Uczestnicy z zewnątrz proszeni są o rejestrację do dnia 12 lutego, przesyłając swój adres email, imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, serię i nr dowodu osobistego/paszportu do [email protected].