Gorące tematy:

Podsumowanie pomocy humanitarnej przekazanej przez Fundację Otwarty Dialog w 2015 roku

W 2015 r. Fundacja Otwarty Dialog kontynuowała program pomocy humanitarnej skierowany do potrzebujących na Ukrainie. Kategorie potrzebujących nie uległy zmianie i należały do nich: szeroko rozumiane struktury obronne, służby medyczne i inicjatywy obywatelskie zajmujące się dalszą dystrybucją bądź świadczeniem pomocy.

Skala pomocy humanitarnej uległa istotnej redukcji w związku z mniejszą ilością środków finansowych pozostających w dyspozycji i znaczącym spadkiem skuteczności w ich pozyskiwaniu przez Fundację w stosunku do poprzedniego raportowanego okresu (21.11.2013 – 25.11.2014). W roku 2015 sytuacja humanitarna na Ukrainie pozostawała trudna, ale względnie stabilna. W większym też niż dotychczas stopniu na te wyzwania zaczęły odpowiadać struktury państwowe. Mając na uwadze te czynniki, Fundacja skoncentrowała się na innych priorytetach, a aktywne działania w tym obszarze ulegały stopniowemu wygaszeniu w kolejnych miesiącach.

W roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła, na postawie zezwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji następujące zbiórki publiczne na cele pomocowe:

  • 2015/237/OR – Zbiórka na rzecz osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie
  • 2015/546/OR – Wsparcie społeczeństwa i państwa ukraińskiego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie
  • Zbiórka na rzecz dalszego funkcjonowania przez siebie centrum “Ukraiński Świat” – 2015/1814/OR – Ratujmy Ukraiński Świat!

Niniejsze sprawozdanie koncentruje się na pomocy humanitarnej i nie zawiera szczegółowej prezentacji kosztów dotyczących funkcjonowania centrum “Ukraiński Świat”. Podkreślić należy także, że znacząca część środków (68 630,75 PLN) pozyskanych na jego utrzymanie w ramach prowadzonej zbiórki wiązała się z darowiznami zbieranymi w trakcie koncertów chopinowskich, które Fundacja organizowała z inicjatywy i we współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Ulicy Smolnej. W związku z zawartą pomiędzy nami umową, były one rozliczane przez Fundację, ale większość z nich była następnie przekazywana Stowarzyszeniu, które ponosiło koszty organizacji koncertów. Pozostałe środki służyły utrzymaniu centrum. Kwota wykazana w sprawozdaniu (117 023,54 PLN) obejmuje tylko bezpośrednie wydatki Fundacji, bez kosztów ponoszonych przez wspierającą działalność Fundacji firmę Silk Road Biuro Analiz i Informacji Sp. z o.o.

Należy zauważyć, że w związku ze zmianą (liberalizacją) przepisów za środki publiczne w rozumieniu ustawy O zasadach prowadzenia zbiórek publicznych nie są uznawane darowizny mające charakter przelewów bankowych, a jedynie datki zbierane do puszek kwestarskich (najczęściej przez wolontariuszy). Informacje o rozliczeniu ww. zbiórek dostępne są na ministerialnym portalu: http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index. Prezentowane zestawienie obejmuje natomiast wszystkie wydatki poniesione przez Fundację na pomoc humanitarną w ww. okresie, bez względu na pochodzenie środków czy też formę darowizn.

Sprawozdanie nie obejmuje przekazywanych na Ukrainę darów rzeczowych od osób fizycznych, firm, organizacji i innych instytucji, których wartość była większości przypadków trudna do oszacowania. Istotnym wyjątkiem w tym zakresie i największą akcją tego typu był konwój z pomocą humanitarną, który Fundacja pomogła zorganizować firmie Solaris Bus & Coach SA oraz związanej z nią “Fundacji Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym”. W ramach tego projektu zostało przekazanych 10 ton pomocy o wartości ok. 100 000 zł dla przesiedleńców (uchodźców wewnętrznych) w okolicach Słowiańska na wschodniej Ukrainie. Akcja odbywała się z osobistej inicjatywy współwłaścicielki firmy Solaris, Solange Olszewskiej, przy wsparciu pracowników i partnerów biznesowych Solarisa.

W związku z poważnym podejrzeniem wyłudzenia środków przeznaczonych na cele pomocowe przez jednego z wolontariuszy, Fundacja poinformowała organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 304 kodeksu postępowania karnego (ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r., Dz. U. z 2013, poz. 1247) o doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, polegające w praktyce na niedostarczeniu zakupionego sprzętu w wysokości 19 890,67 PLN. Kwota ta została ujęta w niniejszym sprawozdaniu w sekcji “odpisy”. Fundacja domaga się także zwrotu sprzeniewierzonych środków na drodze cywilnej. W chwili obecnej postępowania trwają.

Rezultaty prowadzonych działań, w tym wyniki poszczególnych zbiórek do puszek, jak i potwierdzenia przekazania pomocy humanitarnej były na bieżąco publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Fundacji: www.odfoundation.eu, www.bronezhylety.com, www.facebook.com/opendialogfoundation oraz EuroMajdanu Warszawa: www.facebook.com/euromajdanwarszawa

W okresie 1-31 stycznia 2015 r. koordynatorką programu pomocy humanitarnej pozostawała Natalia Panchenko, a od lutego 2015 r. – Natalia Steć.

Partnerem Fundacji w prowadzonych działaniach była Fundacja “EuroMajdan Warszawa”.

Bartosz Kramek, Przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog, Prokurent

Zobacz także: