Gorące tematy:

Wizyta ministra spraw zagranicznych Kazachstanu za zamknietymi drzwiami

W związku z wizytą Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu, Pana Yerzhana Kazykhanova w Polsce i spotkaniem poświęconym priorytetom kazachstańskiej polityki zagranicznej organizowanym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w dn. 22 czerwca br. w Warszawie, Fundacja Otwarty Dialog w sposób oficjalny wyraziła swoje ubolewanie z powodu odmowy możliwości uczestnictwa w spotkaniu przedstawicieli Fundacji.

W związku z brakiem informacji o organizowanym spotkaniu, a następnie potwierdzeniem i ostatecznym odwołaniem możliwości uczestnictwa, Fundacja skierowała pismo do Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z pytaniem o powody determinujące zamknięty dla eksperckich organizacji pozarządowych i mediów charakter spotkania (z odmową spotkali się również zainteresowani dziennikarze i osoby indywidualne).

Fundacja poprosiła o ustosunkowanie się do w/w kwestii również Ministra Spraw Zagranicznych RP jako organ sprawujący nadzór na działalnością PISM. W imieniu Fundacji do organizatora i MSZ zostały przesłane następujące pytania z prośbą o przekazanie ich Panu Ministrowi Kazykhanovowi, których nie mamy możliwości zadać osobiście: 

1. W styczniu 2012 r. odmówiono przyznania wiz 20-osobowej grupie delegowanych przez Fundację Otwarty Dialog w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Ambasady w Astanie obserwatorów na wybory parlamentarne w Republice Kazachstanu. Żadna ze znajdujących się w tej grupie osób nie otrzymała następnie wizy w trakcie kolejnych miesięcy na drodze indywidualnej. Co najmniej 20 osób nie otrzymało wiz w trakcie pierwszego półrocza 2012 r. Na jakich kryteriach opiera się kazachstańska polityka w zakresie wydawania pozwoleń wjazdu polskim obywatelom? Jakie potencjalne zagrożenie mogły stanowić w/w osoby?

2. Jakie jest stanowisko rządu Republiki Kazachstanu wobec rezolucji Parlamentu Europejskiego z dn. 15.03.2012 r. wzywającej m. in. do:

  • intensyfikacji dialogu dotyczącego praw człowieka prowadzonego pomiędzy Unią Europejską a władzami Kazachstanu;
  • dopuszczenia do udziału w tym dialogu podmiotów społeczeństwa obywatelskiego;
  • szybkiej poprawy w obszarze poszanowania wolności zgromadzeń, zrzeszania się, wolności słowa i wyznania, zgodnie z zaleceniami przedstawicieli i organów OBWE, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zobowiązań Kazachstanu i obietnic złożonych przed podjęciem decyzji umożliwiającej Kazachstanowi objęcie przewodnictwa OBWE w 2010 r.,
  • zaprzestania represji wobec niezlaeżnych mediów i organizacji obywatelskich;
  • uwolnienia przetrzymywanych w aresztach polityków opozycyjnych, a wśród nich lidera partii “Ałga”, Vladimira Kozlova?