Gorące tematy:

Protestując przeciwko nieludzkiemu traktowaniu, Aleksander Orlow ogłosił strajk głodowy

Aleksander Orlow, obywatel Polski przebywający w odeskim areszcie bez wyroku już od ponad 4 lat, ogłosił strajk głodowy w odpowiedzi na nieznośne warunki przetrzymywania w areszcie i tortury.

Przez cały czas trwania postępowania karnego prowadzonego w sprawie Orlowa wyznaczonych było 146 posiedzeń sądu. W rzeczywistości odbyły się tylko 52, pozostałe z różnych przyczyn zostały odwołane. Jak informuje oskarżony, każdemu doprowadzeniu z aresztu do sądu towarzyszy łamanie jego praw obywatelskich i prowadzi do pogorszenia zdrowia. Doprowadzenie do sądu poprzedza wczesna pobudka, potem długi trwający wiele godzin pobyt w zadymionym, wilgotnym i źle wietrzonym pomieszczeniu (izbie zatrzymań). Ponieważ Aleksander Orlow cierpi na choroby dróg oddechowych (przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma alergiczna), to długie przebywanie w podobnych warunkach negatywnie odbija się na stanie jego zdrowia. Na podobnych zasadach przebiega doprowadzanie więźnia do aresztu po rozprawie w sądzie.

Podobne traktowanie podejrzanego stanowi naruszenie art. 3 Europejskiej Konwencji Obrony Praw Człowieka i Podstawowych Swobód z 1950 roku: „Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”.

W dniu 10.03.2016 r. podczas kolejnego długiego (trwającego około 6 godzin) pobytu w karcerze stan zdrowia Aleksandra Orlowa gwałtownie się pogorszył, w wyniku czego został zmuszony, by zwrócić się o pomoc lekarską. W odpowiedzi na kolejny przypadek nieludzkiego traktowania Aleksander Orlow ogłosił częściowy strajk głodowy (pije tylko wodę). Poinformował o tym kierownictwo zakładu karnego, Prokuraturę Generalną Ukrainy i sędziów prowadzących proces w jego sprawie karnej. „Przypuszczam, że ustalone przez kierownictwo Aresztu Nr 1 w Odessie, organy ścigania i sądowe, zasady dotyczące mojego doprowadzania do sądu na rozprawy, niewątpliwie doprowadzą do poważnego pogorszenia mojego stanu zdrowia, a może i śmierci, są nieludzkie w stosunku do mnie”, – oświadczył Aleksander Orlow w swoim piśmie do sądu.

Długotrwała głodówka może spowodować nieodwracalne szkody na zdrowiu Orlowa, który jest w podeszłym wieku (61 lat) oraz cierpi na chorobę nerek.

W dniu 29.03.2016 r. Aleksander Orlow zwrócił się do sądu z wnioskiem o niedoprowadzanie go do sądu z powodu ciężkiego stanu zdrowia i przeprowadzenie czynności procesowych za pośrednictwem wideokonferencji, co przewiduje art. 85-3 kpk Ukrainy. Sąd nie uwzględnił tego wniosku i Orlow został doprowadzony do sądu. Przy czym samo posiedzenie sądu się nie odbyło w związku z niestawieniem się adwokata strony poszkodowanej.

Fundacja Otwarty Dialog wyraża protest przeciwko skandalicznym faktom okrutnego i nieludzkiego traktowania Aleksandra Orlowa w areszcie Nr 21. Przeczą one wprost ukraińskiemu ustawodawstwu oraz podstawowym zasadom międzynarodowego prawa w zakresie obrony praw człowieka. Wzywamy kierownictwo Państwowej Służby Penitencjarnej Ukrainy i Rzecznika Rady Najwyższej Ukrainy do spraw Praw Człowieka o zwrócenie uwagi na ten przypadek i podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zlikwidowanie faktów łamania praw Aleksandra Orlowa.

Wszystkie osoby, który pragną poprzeć nasze żądania, prosimy o zwracanie się pod następujące adresy:

  • Szef Państwowej Służby Penitencjarnej Ukrainy Palaganyuk Vladimir Nikolaevich – 04050 Kijów, ul Melnikova, 81, e-mail: [email protected];
  • Rzecznik Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka Valeriya Lutkovskaya – 01008 Kijów, ul. Institutckaja, 21/8, e-mail: [email protected]

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Andriy Osavoliyk – [email protected]

Lyudmyla Kozlovska – [email protected]

Fundacja Otwarty Dialog