Gorące tematy:

ODF apeluje do Austrii, Grecji i Cypru o przyspieszenie ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a Ukrainą

W marcu ubiegłego roku podpisana została polityczna część umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą, a jej pozostałe części obydwie strony podpisały dopiero kilka miesięcy później, 27 czerwca 2014 roku. Za sprawą m.in. protestu Rosji władze Unii odroczyły wejście w życie części porozumienia o wolnym handlu, która ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Umowa stowarzyszeniowa przewiduje szeroką współpracę nie tylko gospodarczą i polityczną, ale także wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Po upływie roku pełne wdrożenie części politycznej umowy, zależne od przeprowadzenia procesu ratyfikacji przez Ukrainę oraz UE i wszystkie kraje członkowskie, jest wciąż wstrzymywane przez pojedyncze kraje. Dlatego Fundacja Otwarty Dialog wraz z innymi organizacjami pozarządowymi wystosowała petycje do władz Austrii, Grecji oraz Cypru, apelując o sprawną ratyfikację umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską oraz Ukrainą. 

Umowę do tej pory ratyfikowały: Ukraina, Parlament Europejski oraz kraje takie jak: Rumunia, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Malta, Słowacja, Estonia, Węgry, Szwecja, Polska, Chorwacja, Dania, Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Luksemburg, Hiszpania oraz Portugalia. Osiemnaście krajów członkowskich UE zakończyło już proces legislacyjny związany z przyjęciem umowy, podczas gdy pozostałe znajdują się w jego finalnym stadium i w niedługim czasie ratyfikują umowę. Tylko trzy unijne państwa – Austria, Cypr, Grecja – nie zainicjowały jeszcze procesu ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej bądź znajdują się na wczesnym etapie procesu. Tym samym blokują one szybkie wejście w życie porozumienia.  
Przewidywane na początek 2016 roku, wejście w życie części handlowej układu pozwoli m.in. na zintegrowanie rynków UE i Ukrainy. Zobliguje także Ukrainę do przeprowadzenia szeregu reform oraz przestrzegania zasad demokracji, praw człowieka oraz rządów prawa.

Petycja organizacji pozarządowych skierowana do władz Austrii:

Zobacz także petycje skierowane do władz Grecji oraz Cypru