Gorące tematy:

Projekt internetowej platformy edukacyjnej „Szkoła Wyborów”

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Szkoła Wyborów”. Jest to unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie, którego głównym celem jest edukacja obywatelska, umacnianie wartości demokratycznych i praworządności, popularyzacja właściwych postaw obywatelskich oraz promocja praw człowieka.

Organizatorem projektu jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” UMK, zaś podmiotem wspierającym inicjatywę jednostka działająca przy Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu – Centrum Studiów Wyborczych UMK.

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Państwowej Komisji Wyborczej, Ministerstwa Sprawiedliwości RP, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Parlamentu Studentów RP, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz Instytutu Allerhanda. Ponadto projekt objęty został patronatem Instytutu Badań Polityczno-Prawnych, Fundacji Otwarty Dialog, Instytutu Spraw Obywatelskich, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Forum Młodych Dyplomatów, Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz Samorządu Studenckiego UMK. Patronem wydawniczym projektu jest Wydawnictwo OD. NOWA.

Projekt „Szkoła wyborów” ma postać internetowej platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem www.szkolawyborow.umk.pl. Na portalu zgromadzono materiały kompleksowo omawiające zagadnienia z zakresu wyborów i prawa wyborczego. Atutem projektu jest nowatorski sposób przekazu treści, oparty na multimedialnych narzędziach dydaktycznych. Dzięki temu „Szkoła Wyborów” stanowi innowacyjny i pionierski projekt, który stwarza możliwość oparcia procesu dydaktycznego na powszechnie przyjmowanych w państwach europejskich standardach edukacyjnych, wykorzystujących nowoczesne technologie nauczania. W projekcie przedstawiamy treści merytoryczne przy pomocy atrakcyjnych narzędzi audiowizualnych wykorzystujących obraz i dźwięk,  w tym filmów edukacyjnych czy prezentacji multimedialnych. Postępy w nauce uczniowie mogą sprawdzić rozwiązując testy dostępne on-line.

Proponowana przez nas internetowa platforma edukacyjna pod nazwą „Szkoła Wyborów”, zawierająca materiały dydaktyczne z zakresu prawa wyborczego adresowana jest przede wszystkim do uczniów, nauczycieli oraz studentów. Całość materiałów zgromadzonych na platformie udostępniana jest całkowicie bezpłatnie.

Istotnym walorem „Szkoły Wyborów” jest wsparcie ze strony największych autorytetów z zakresu prawa wyborczego oraz szerzej – prawa konstytucyjnego. Wszystkie materiały dydaktyczne zawarte na portalu przygotowane są pod okiem i przy czynnym udziale wybitnych ekspertów – w tym profesorów prawa, politologii oraz socjologii z takich uczelni jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański. Organizatorzy położyli nacisk na praktyczne objaśnienie procesów i procedur wyborczych. Osoby korzystający z multimedialnych zasobów „Szkoły Wyborów” zyskują niebywałą szansę na konfrontację wiedzy teoretycznej z życiem codziennym. Tak praktyczne ujęcie tematu ma na celu nie tylko wyjaśnienie zawiłych zagadnień z zakresu prawa wyborczego, ale także zainteresowanie młodych ludzi życiem społeczno-politycznym oraz aktywizację postaw obywatelskich w społeczeństwie. W ten sposób „Szkoła Wyborów” staje się użytecznym narzędziem umacniania podstawowych wartości demokratycznych.

Projekt „Szkoła Wyborów”  złożony jest z kilku tematycznych bloków wyborczych. Głównym elementem portalu jest zasób „Lekcje”, pod którym zalazło się 14 interaktywnych lekcji poświęconych takim zagadnieniom jak np.:  AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA, DEMOKRACJA, PODSTAWOWE ZASADY PRAWA WYBORCZEGO, PARTIE POLITYCZNE, WYBORY DO SEJMU, SENATU, WYBORY PREZYDENTA RP, WYBORY DO PE, WYBORY SAMORZĄDOWE, WŁADZA WYKONAWCZA RP, WŁADZA SĄDOWNICZA.

Tematyka zagadnień podjętych w materiałach zawartych w zasobach „Szkoły Wyborów” wychodzi naprzeciw praktyce wyborczej. W projekcie skupiamy się bowiem głównie na zagadnieniach wyborczych, wyjaśniając mechanizmy  i procedury wyborcze w odniesieniu do poszczególnych organów władzy RP. Jak istotna jest to kwestia pokazały m.in. wybory samorządowe 2014, podczas których oddano znaczący odsetek głosów nieważnych, zaś wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wskazywano na brak wiedzy o procedurach wyborczych oraz nieznajomość istoty i kompetencji obieralnych organów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w „Szkole Wyborów” w przystępny sposób omawiamy zarówno przepisy Kodeksu wyborczego jak również przepisy regulujące pozycję prawnoustrojową poszczególnych organów wybieralnych w RP. Jak pokazała praktyka wyborcza edukacja obywatelska, aby była efektywna powinna być prowadzona w sposób kompleksowy.

W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Koordynatorami projektu:

www.szkolawyborow.umk.pl email: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/szkolawyborow 
Twitter: https://twitter.com/SzkolaWyborow

Zapraszamy do wspólnej podróży po „Szkole Wyborów”!