Gorące tematy:

Rada Europy w sprawie reformy Interpolu

Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – Interpol – to organizacja, której celem jest zwalczanie przestępczości międzynarodowej dzięki bezpośredniej współpracy państw członkowskich oraz ich służb policyjnych. Interpol jest zbudowany w oparciu o zasadę dobrej woli i powinien być neutralny politycznie, tak by zapewnić poszanowanie podstawowych praw człowieka.

Jednakże w ciągu ostatnich lat okazało się, że istnieje potrzeba przeprowadzenia reform w Interpolu. Międzynarodowe organizacje pozarządowe, w tym Fundacja Otwarty Dialog, odkryły i ujawniły szereg spraw  umotywowanych politycznie, które przeszły przez system Interpolu, łamiąc w ten sposób jego podstawowe zasady. Niestety, zasada dobrej woli nie ma szans zastosowania w przypadku niektórych członków sieci Interpolu, którzy nie przestrzegają podstawowych praw człowieka i wolności obywatelskich, i korzystają z Interpolu, w tym z jego systemu „Red Notice“, do ścigania przeciwników politycznych, niezależnych dziennikarzy i działaczy społeczeństwa obywatelskiego krytykujących władze w swoich krajach.

Potrzeba dyskusji na temat reformy Interpolu została również potwierdzona przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE). Podczas jego ostatniej sesji w Strasburgu (w dniach 23-27 czerwca 2014 r.), członkowie PACE poparli projekt rezolucji w sprawie nadużyć w korzystaniu z systemu i postanowili głębiej zbadać sprawę oraz zapisać wnioski i zalecenia w formie raportu.

Wniosek został zainicjowany przez holenderskiego posła, Pietera Omtzigta i podpisany przez szereg członków w różnych krajach członkowskich Rady Europy i różne partie polityczne.Fundacja Otwarty Dialog z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dotyczącą dalszego zbadania problemu i zapoczątkowania dyskusji na temat konieczności zapewnienia bardziej restrykcyjnych zabezpieczeń prawnych i wprowadzenia większej przejrzystości w funkcjonowaniu systemu Interpolu. Jako Fundacja kontynuujemy nasze prace, mające na celu podniesienie świadomości problemu wśród państw członkowskich oraz wyrażamy zadowolenie z powodu przyłączania się coraz większej liczby organizacji i instytucji europejskich do tej inicjatywy.

Podczas ostatniej sesji w Baku (27 czerwca – 2 lipca) Zgromadzenie Parlamentarne OBWE także wyraziło poparcie dla reformy Interpolu. W punkcie 128 Deklaracji z Baku Zgromadzenie Parlamentarne zawezwało wszystkie kraje członkowskiego do reformy Interpolu, tak by wykluczyć możliwość używania systemu “Red Notice” dla celów politycznych. Jednocześnie zwraca się uwagę, że system ten jest używany przez niektóre kraje do ściagania oponentów politycznych zamiast do celów zgodnych z prawem.

Mamy nadzieję, że Interpol, z nowo wybranym sekretarzem generalnym, zajmie się kwestią wykorzystywania systemu dla celów politycznych. Reformy Interpolu byłyby korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym również dla samej organizacji, ponieważ sprawy umotywowane politycznie podważają jej wiarygodność .

Pobierz pełny tekst rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Pełny tekst Deklaracji z Baku Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE