Gorące tematy:

Oświadczenie w sprawie wprowadzenia w krajach Unii programu „Szachy w szkole”

Parlament Europejski,

  • uwzględniając art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż sport należy do dziedzin, w których „Unia ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich”;

B.   mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społecazna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień;

C.   mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania;

  1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”;
  2. apeluje do Komisji, by w następnym komunikacie dotyczącym sportu poświęciła należną uwagę programowi „Szachy w szkole” i zapewniła jego dostateczne finansowanie począwszy od 2012 r.;
  3. zwraca się do Komisji o wzięcie pod uwagę wyników wszelkich badań nad wpływem tego programu na rozwój dziecka;
  4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.