Gorące tematy:

Budżet państwowy Ukrainy: mechanizmy bilansowania. Część II

Część 2. Zmniejszenie wydatków z budżetu państwa (sekwestr)

W dniu 27 marca 2014 Rada Najwyższa Ukrainy, po przedstawieniu przez rząd, przyjęła zmiany w budżecie państwowym Ukrainy na 2014 rok. Głównym celem wniesienia zmian do budżetu państwa jest zagwarantowanie jego realności (dostosowanie wskaźników makroekonomicznych do bieżącej sytuacji gospodarczej), zmniejszenie nieefektywnych i nie pierwszoplanowych wydatków, oraz dokonanie rewizji źródeł wpływów do budżetu (za styczeń – luty niedobór z tytułu podatków i opłat w budżecie państwa w zakresie wpływów wyniósł 5 mld UAH (0,330 mld euro).

Premier Ukrainy Arseniy Yatsenyuk na spotkaniu z przedstawicielami europejskiego biznesu w dniu 3 marca, zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Biznesu, oświadczył, że oczekuje się zmniejszenia wydatków z budżetu państwa na kwotę 60-85 mld UAH (4 – 4,6 mld euro).
Na podstawie wyników prac rządu (Ministerstwa Finansów), jakie zostały przeprowadzone w ramach przeglądu wydatków z budżetu państwa na 2014 rok, zostały one zmniejszone w zakresie ogólnego funduszu budżetu państwa o kwotę 30,5 mld UAH (2,0 mld euro) i zwiększone w zakresie specjalnego funduszu budżetu państwa o kwotę 4,2mld UAH (0,28 mld euro).

W ten sposób redukcja wydatków z budżetu państwa może zostać podzielona na kilka podstawowych grup:

 1. Redukcja wydatków na utrzymanie aparatu państwowego (prezydenta, rządu, ministerstw i resortów, administracji obwodowych);
 2. Redukcja wydatków inwestycyjnych i wsparcia dla poszczególnych gałęzi gospodarki;
 3. Redukcja scentralizowanych wydatków socjalnych (odwołanie decyzji w sprawie podwyższenia minimalnego poziomu wynagrodzenia za pracę, minimum egzystencji i innych działań);
 4. Optymalizacja transferów dokonywanych między budżetami oraz częściowe odwołanie dodatkowych dotacji z budżetu państwa.

Redukcja wydatków na aparat państwowy – 1,5 mld UAH (0,1 mld euro):

 1. Redukcja wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie dla pracowników aparatu Rady Najwyższej, Administracji Prezydenta, Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Urzędu Administracji Państwowej, Sekretariatu Gabinetu Ministrów, centralnych organów władzy wykonawczej, a także innych organów, w wyniku redukcji liczby zatrudnionych tam pracowników i poziomu ich premii – 0,48 mld UAH (0,032 mld euro);
 2. Redukcja wydatków na utrzymanie osobowego transportu samochodowego aparatu Rady Najwyższej, Urzędu Administracji Państwowej i Sekretariatu Gabinetu Ministrów w związku z 50 procentową redukcją osobowego transportu samochodowego – 19,5 mln UAH (1,3 mln euro);
 3. Inne wydatki aparatu państwowego (w tym redukcja wydatków na wybory prezydenckie) – 1,0 mld UAH (0,07 mld euro);

Redukcja wydatków inwestycyjnych i wsparcia dla poszczególnych gałęzi gospodarki: 
12.5 mld UAH (0,833 mld euro): Należy zaznaczyć, że zaproponowany przez rząd Arseniya Yatsenyuka sekwestr wydatków z budżetu państwa, nosi charakter systemowy, co przewiduje zredukowanie praktycznie wszystkich nieefektywnych i nie pierwszoplanowych wydatków, przewidzianych w budżecie państwa. Zredukowane zostały wydatki 17 centralnych organów władzy wykonawczej. Należy wyróżnić następujące grupy wydatków:

1. Zmniejszenie centralnych wydatków inwestycyjnych z budżetu państwa o kwotę 3,7 mld UAH (0,25 mld euro).
Inne wydatki inwestycyjne zostaną wykorzystane następująco: 

 • inwestycje centralne – 3,7 mld UAH (0,16 mld euro);
 • za pośrednictwem Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1,0 mld UAH (0,06 mld euro);
 • subwencja na rozwój społeczny i gospodarczy dla lokalnych budżetów – 0,5 mld UAH (0,03 mld euro).

Podział tych środków będzie się odbywał na podstawie transparentnego konkursu projektów, z uwzględnieniem ich atrakcyjności inwestycyjnej, efektu gospodarczego i społecznego odziaływania na rozwój tej, czy innej gałęzi lub obszaru.

2. Redukcja wydatków na wsparcie dla poszczególnych gałęzi gospodarki, regionów oraz poszczególnych projektów – 11,7 mld UAH (0,78 mld euro). Do najważniejszych zadań można zaliczyć:

 • zredukowanie państwowego wsparcia budowy zakładów wydobywczych węgla kamiennego i torfu oraz ich wyposażenia technicznego- 2,3 mld UAH (0,157 mld euro);
 • odwołanie decyzji w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa państwowego”Krajowa Spółka Produkcji Energii Atomowej „Energoatom” – 1,6 mld UAH (0,107 mld euro);
 • zredukowanie państwowego wsparcia zakładów wydobywczych węgla kamiennego na częściowe pokrycie kosztów własnych gotowych wyrobów węglowych – 1,1 mld UAH (0,075 mld euro);
 • prowadzenie działań w zakresie społecznego i gospodarczego rozwoju terenu za pośrednictwem Fundusz Rozwoju Regionalnego – 0,9mld UAH (0,06 mld euro);
 • inne działania, związane z finansowaniem poszczególnych projektów i programów – 5,8 mld UAH (0,2 mld euro).

Redukcja wydatków na cele socjalne – 7,72 mld UAH (0,514 mld euro):

 1. Minimum egzystencji – odwołanie podwyżki minimum egzystencji dla podstawowych grup społecznych i demograficznych, oszczędność środków przeznaczonych na dokonywanie wypłat świadczeń socjalnych – 0,42 mld UAH (0,028 mld euro);
 2. Zasiłek przyznawany z tytułu urodzeniu dziecka – ustalona zostaje jednolita wysokość zasiłku z tytułu urodzeniu dziecka, niezależnie od ilości wcześniej urodzonych dzieci – 41 280[7] UAH i zostaje on połączony z zasiłkiem przyznawanym na opiekę nad dzieckiem do czasu ukończenia przez dziecko wieku trzech lat – oszczędność 3,8 mld UAH (0,253 mld euro);
 3. Fundusz Emerytalny – zakłada się zredukowanie Funduszu Emerytalnego o kwotę 3,5 mld UAH (0,237 mld euro). Zmiana wskaźników budżetu Funduszu Emerytalnego jest związana z odwołaniem decyzji w sprawie podwyższenia funduszu pracy, wielkości minimum egzystencji dla bezrobotnych i rewizją wskaźnika inflacji.

Optymalizacja transferów środków budżetowych przekazywanych między budżetami oraz częściowe odwołanie dodatkowych dotacji z budżetu państwa – 5,9 mld UAH (0,395 mld euro):

Uwzględniając sztywne zasady wprowadzania oszczędności, został zoptymalizowany wykaz transferów środków przekazywanych z budżetu państwowego do budżetów lokalnych, oraz zmniejszona ich wielkość do kwoty 124,3 mld UAH (8,3 mld euro). Przy tym zmniejszeniu ulegną:

 1. Dotacja wyrównująca z budżetu państwa dla budżetów lokalnych, w przypadku przekroczenia kwoty wydatków w stosunku do wpływów z lokalnych budżetów w wysokości – 0,291 mld UAH (0,01 mld euro). Wielkość dotacji jest obliczana zgodnie ze wzorem ustalonym przez rząd;
 2. Dodatkowe dotacje – 0,47 mld UAH (0,031 mld euro). Zostają odwołane praktycznie wszystkie dotacje dodatkowe, które były ukierunkowane na finansowanie poszczególnych projektów o charakterze infrastrukturalnym (za głównych beneficjentów tych dotacji rząd Nikolaya Azarova uznał obwody dniepropietrowski, doniecki i ługański);
 3. Dotacje z funduszu ogólnego na kwotę 2,7 mld UAH (0,179 mld euro). W głównej mierze środki o charakterze społecznym, które były finansowane z budżetu państwa poprzez budżety lokalne. Zmniejszenie subwencji jest skutkiem zrewidowania podstawowych standardów społecznych i odwołania poszczególnych programów społecznych, które powinny być finansowane ze środków ministerstw, resortów lub lokalnych organów samorządowych
 4. Wydatki państwowego funduszu rozwoju regionalnego o kwotę 2,5 mld UAH (0,165 mld euro). 

###

Viktor Mazyarchuk
Ekspert w dziedzinie zarządzania instytucjami publicznymi
Wykształcenie:

 • Lwowska Akademia Handlowa – magister w zakresie „Międzynarodowych stosunków gospodarczych”.
 • Harvardzki Instytut Administracji Państwowej im. Johna F. Kennedy – Szkolenie kadry zarządzającej

Zajmował różne stanowiska w komerycyjnych firmach działających w dziedzinie consultingu inwestycyjnego i zarządzania projektami. Od 2010 do 2013 roku był zatrudniony w służbie państwowej, jako doradca ministra gospodarki Ukrainy, zastępca dyrektota Departamentu Bezpieczeństwa Finansowego Ministerstwa Sytuacji Nadzywczajnych Ukrainy i zastępca dyrektora Państwowej Agencji do spraw Inwestycji i Zarządzania Narodowymi Projektami Ukrainy.

Volodymyr Panchenko
Wykształcenie:

 • Uzyskał stopień magistra zarządzania biznesem w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania w Kijowie [Международный институт менеджмента]
 • Krajowa Akademia Zarządzania Instytucjami Państwowymi [Национальная академия государственного управления]
 • Posiada stopień naukowy doktora (Historia gospodarki)

Doświadczenie zawodowe:

 • 2011-2013 – dyrektor/członek zarządu Międzynarodowego Ośrodka Badań Perspektywicznych, doradca ministra Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy.
 • 2010-2011 – dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej i Innowacyjnej Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy.
 • 2009-2010 – dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych w Narodowej Agencji Kosmicznej Ukrainy
 • 1991-2009 – dyrektor generalny  j.v. «IBOYA»

 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Viktor Mazyarchuk  – [email protected]
Volodymyr Panchenko – [email protected]