Gorące tematy:

Stanowisko Fundacji Otwarty Dialog: sprawa sędziego Dariusza Mazura

Z najwyższym zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o decyzji Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej z dnia 14.11.2019 r., która odmówiła sędziemu Dariuszowi Mazurowi zgody na przeprowadzenie szkoleń dla adwokatów oraz podejmowania zajęć dodatkowych do końca 2019 r.

Sędzia Dariusz Mazur wskazuje, że faktycznym powodem tej decyzji – wbrew twierdzeniom Prezes Sądu Okręgowego o zaległościach w pracy kierowanego przez niego wydziału – było jego wystąpienie w trakcie wydarzenia zorganizowanego przez nas 26.09.2019 r. w ramach międzynarodowej konferencji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Warszawie.

W jego ramach reprezentujący stowarzyszenie sędziowskie “Themis” sędzia Dariusz Mazur, wraz z sędziami Waldemarem Żurkiem i Piotrem Gąciarkiem oraz prokuratorem Krzysztofem Parchimowiczem, prezesem Stowarzyszenia “Lex Super Omnia”, przedstawili członkom delegacji krajowych państw członkowskich OBWE, akredytowanym dyplomatom oraz działaczom na rzecz praw człowieka historię i charakter systemowych ataków na niezależnych sędziów i prokuratorów w Polsce.

Sędzia Mazur w swojej prezentacji opisał m.in. ataki na sędziów prowadzone od 2016 r. za pomocą konta Justice Watch (@KastaWatch) na Twitterze, wskazał na tworzenie swego rodzaju atmosfery nagonki na środowisko sędziowskie przez kierownictwa partii rządzącej, rządu i ministerstwa sprawiedliwości; przedstawił także wpływ bezprecedensowej kampanii nienawiści na codzienną pracę i życie prywatne sędziów.

Jako organizator wydarzenia poczuwamy się do obowiązku zajęcia stanowiska jednoznacznie potępiającego wszelkie próby podważenia niezawisłości sędziowskiej i praw obywatelskich przysługujących także sędziom i prokuratorom.

Prawem i obowiązkiem sędziów jest stanie na straży praworządności – w tym także występowanie w obronie własnej niezawisłości i niezależności wymiaru sprawiedliwości od ingerencji politycznej. W naszej ocenie, czyniący to sędziowie oraz sprzeciwiający się sprowadzeniu prokuratury do roli wykonawcy zamówień politycznych prokuratorzy zasługują na najwyższy szacunek i wsparcie.

Tego rodzaju złośliwe represje, stosowane pod pretekstem walki z przewlekłością postępowań, uznajemy za niedopuszczalne w demokratycznym państwie retorsje. Nie jest tajemnicą, że takie działania mają swoją genezę w upolitycznionych nominacjach prezesów wielu sądów w naszym kraju. Zostały one dokonane na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych z 2017 r. – szeroko kontestowanej z punktu widzenia jej zgodności z konstytucyjnymi gwarancjami trójpodziału władzy i statusu sędziów.

Nie sposób natomiast uznać wystąpienia sędziego Dariusza Mazura w ww. wydarzeniu za naruszenie zasady apolityczności sędziów – jego tematyka i związana z nią dalsza dyskusja poświęcona była wyłącznie atakom na sędziów i prokuratorów w obliczu demontażu praworządności w Polsce. Biorący w niej udział prelegenci występowali zatem w imieniu własnych grup zawodowych upominając się o należne im – i w konsekwencji wszystkim obywatelom – prawa i gwarancje ich ochrony, mające zapewnić profesjonalną bezstronność i rzetelność postępowań sądowych. Nie należy także odwracać ciągu przyczynowo-skutkowego: faktycznie nadzwyczajna aktywność publiczna sędziów w ostatnich latach związana jest z palącą koniecznością obrony Konstytucji i prawa do wykonywania zawodu w oparciu o jej standardy.

Pragniemy nadmienić, że alarmujące wystąpienia w tej materii wstrząsnęły obecną na sali zagraniczną publicznością, spotykając się z dużym zainteresowaniem, a momentami nawet niedowierzaniem zgromadzonych.

Zajmując się prawami człowieka w krajach niedemokratycznych i niepraworządnych spotykamy się z podobnymi w swym charakterze represjami wymierzonymi w sędziów, prokuratorów i adwokatów sprzeciwiających się władzy i wywieranej na nich presji. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w Rosji, Turcji, Mołdawii, Azerbejdżanie, Kazachstanie. W sposób oczywisty szczególnie przykrą sytuacją jest pojawienie się w tym gronie Polski, uważanej do niedawna na świecie za wzorzec przemian demokratycznych.

Jednoznacznie potępiając decyzję Prezes Dagmary Pawełczyk-Woickiej, wyrażamy pełną solidarność z sędzią Dariuszem Mazurem. Chylimy czoła przed prezentowaną przez niego i innych sędziów postawą, która godność urzędu przedkłada nad szybkie awanse i gratyfikacje finansowe.

Ufamy, że szykanowani przez politycznych nominatów sędziowie będą spotykać się z rosnącym uznaniem społecznym i zdecydowanymi reakcjami ze strony inicjatyw obywatelskich oraz instytucji europejskich i międzynarodowych.

Będziemy dokładać starań w tym celu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
[email protected]