Gorące tematy:

Statut Fundacji Otwarty Dialog

STATUT

FUNDACJI OTWARTY DIALOG

Postanowienia Ogólne 

 

 §1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Otwarty Dialog, zwana w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona przez „Fundatorów”, aktem notarialnym nr 3938/2009 sporządzonym w dniu 9 grudnia 2009 roku przez notariusza Krzysztofa Młynarskiego w Kraśniku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 § 2 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 § 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

1. Obszarem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów Fundacja może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć w razie potrzeby oddziały i biura poza miejscowością będącą jej siedzibą, jak również inne osoby prawne.

4. Fundacja może się posługiwać swoją nazwą w innych językach.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych RP. 

 

 Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

1.  Wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz innych państwach rozwijających demokrację.

2. Działalność naukowo-badawcza, edukacyjno-szkoleniowa i kulturalna związana z ruchami społecznymi i gospodarczymi, którym zależy na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

3. Wspomaganie rozwoju oświaty i kultury.

4. Prowadzenie międzynarodowych misji obserwacyjnych wyborów na różnych szczeblach państwowych.

5. Promocja i aplikacja sprawdzonych strategii i metod wspierania rozwoju tak na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

6. Działanie na rzecz budowania partnerstwa pomiędzy Polską a innymi krajami.

7. Promocja i wspieranie działań na rzecz integracji państw rozwijających demokrację z innymi podmiotami prawa międzynarodowego.

8. Inicjowanie, promocja i wspieranie działań na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym.

9. Promocja i wspieranie inicjatyw rozwoju samorządu studenckiego w Polsce i za granicą. 

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Promocję i popularyzację idei demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

 

2. Badania statystyczne analizy danych.

3. Współpracę z środkami masowego przekazu.

4. Organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów dla przedsiębiorstw, instytucji, organizacji samorządowych, ruchów społecznych oraz innych organizacji pozarządowych.

5. Doradztwo dla osób reprezentujących przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje samorządowe, ruchy społeczne oraz inne organizacje pozarządowe.

6. Organizowanie imprez, konferencji, seminariów, wystaw, akcji reklamowych i koncertów.

7. Działalność wydawniczą.

8. Tworzenie Funduszy i Programów Stypendialnych.

9. Finansowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży i studentów szczególnie uzdolnionych lub w trudnej sytuacji materialnej.

10. Organizowanie misji obserwacyjnych i wizyt studyjnych związanych z problematyką ochrony praw człowieka, demokracji i rządów prawa.

 

§ 9

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 

 

Majątek i Dochody Fundacji  

 § 10

Majątek Fundacji stanowi:

1. Fundusz założycielski – wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych. Pozostała własność i inne prawa majątkowe, w tym środki finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne środki rzeczowe, w tym nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania

3. Środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn i subwencji,

b) dotacji oraz grantów,

c) spadków oraz zapisów testamentowych,

d) wpływów ze zbiórek, loterii i innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie zezwoleń,

e) dochodów z majątku Fundacji,

f) innych wpływów i dochodów.

§ 12

Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie mogą one stanowić źródła zysków dla Fundatora.

Fundacja winna uwzględnić wolę ofiarodawców, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa i celami Fundacji.

 

 § 13

Zabronione jest:

a)    Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

b)    Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c)    Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

Działalność gospodarcza 

§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza może być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych. Fundacja przeznacza 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 

               1)  16.24 Z Produkcja opakowań drewnianych

               2)  17.12.Z Produkcja papieru i tektury

               3)  17.21.Z Produkcja papieru falistego i tekstury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

               4)  18.12.Z Pozostałe drukowanie

               5)  18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

               6)  18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

               7)  26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

               8)  32.40.Z Produkcja gier i zabawek

               9)  58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

               10)  59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

               11)  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

               12)  62.01.ZnDziałalność związana z oprogramowaniem

               13)  62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

               14)  63.12.Z Działalność portali internetowych

               15)  63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

               16)  63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

               17)  73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

               18)  74.20.Z Działalność fotograficzna

               19) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

               20)  70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem

               21)  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

               22)  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

3. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

 

Władze Fundacji

§15

Władzami Fundacji są:

 

a) Rada Fundacji,

 

b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób.

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

4. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Fundacji, dla ważności podejmowanych przez nią uchwał łącznie z uchwałami dotyczącymi zmian w statucie, Rada Fundacji powinna liczyć, co najmniej trzech członków. W przypadku, gdy w Radzie Fundacji pozostaje jeden członek, zostaje on zobowiązany w ciągu trzech miesięcy rozszerzyć skład Rady Fundacji do wymaganej, minimalnej liczby jej członków.

5. Rada Fundacji na posiedzeniu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji oraz mianuje spośród jego członków jej Prezesa, zwanego dalej Prezesem Fundacji, określa zasady wynagradzania Zarządu oraz zatwierdza zakres uprawnień jego członków.

 

Tryb powołania i odwołania członków Zarządu

§17

1. Rada Fundacji na dwa tygodnie przed posiedzeniem w przedmiocie powołania lub odwołania członka Zarządu informuje daną osobę listem poleconym o woli podjęcia przedmiotowej uchwały.

2. Powołanie i odwołanie członka Zarządu wymaga podjęcia uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji.

3. Uchwała o powołaniu i odwołaniu członka Zarządu wymaga dla swojej ważności zgody na jej podjęcie wyrażonej uprzednio na piśmie przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

4. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu bez uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady Fundacji wyrażonej na piśmie uchwałę taką uznaje się za bezwzględnie nieważną i bezskuteczną.

 § 18

 

Rada Fundacji wytycza ogólne kierunki działalności Fundacji i wykonuje inne czynności przewidziane niniejszym statutem.

 

 § 19

 

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy co najmniej 1/3 składu jej członków, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.

2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. Powołanie lub odwołanie członka Rady Fundacji następuje uchwałą Rady Fundacji powziętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego. Członek Rady Fundacji nieobecny na posiedzeniu może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu jej członkowi lub wyznaczyć zewnętrznego pełnomocnika.

4. Uchwała o powołaniu i odwołaniu członka Rady Fundacji wymaga dla swojej ważności zgody na jej podjęcie wyrażonej uprzednio na piśmie przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na zaproszenie Rady Fundacji na jej posiedzeniach w charakterze obserwatora mogą brać udział członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.

 

§ 20

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz mianowanie Prezesa Fundacji.

2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium.

3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

5. Nadzór nad ogólną działalnością Fundacji.

6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd Fundacji w szczególności:

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz;

b) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;

c) kieruje bieżącą działalnością Fundacji;

d) realizuje uchwały Rady Fundacji;

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

f) tworzy i likwiduje jednostki oraz struktury organizacyjnej Fundacji;

g) uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz plany finansowe;

h) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia;

i) organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą fundacji.

2. Do kompetencji Zarządu należy występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Fundacji oraz połączenia lub likwidacji Fundacji.

3. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata licząc od dnia jego powołania. Zarząd może sprawować swoją działalność dłużej niż jedną kadencję.

4. Na miesiąc przed zakończeniem kadencji Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności i przedkłada go Radzie Fundacji.

5. Rada Fundacji co roku udziela absolutorium Zarządowi.

 

§22

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Sposób Reprezentacji

§ 24

Oświadczenia składa jednoosobowo Prezes Zarządu, dwóch zzłonków Zarządu działających łącznie bądź prokurent powołany w drodze uchwały Zarządu.

 

Przepisy Przejściowe i Końcowe

§ 25

Rada Fundacji zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Statutu, a także celów działalności Fundacji w nim zawartych. Zmiany wchodzą w życie na drodze uchwały Rady Fundacji większością co najmniej ¾ jej składu.

 § 26

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w sprawie likwidacji Fundacji.

2. O likwidacji Fundacji decyduje większość  ¾ głosów członków Rady Fundacji za zgodą Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną Fundację lub organizację o zbliżonych celach działania.

 § 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, z 1991 r., poz. 203).