Gorące tematy:

Fundacja Otwarty Dialog udziela pomocy humanitarnej aktywistom Euromajdanu

Pierwsza pomoc humanitarna została udzielona w dniu 30 grudnia 2013 roku organizacji pozarządowej „Centrum Swobód Obywatelskich” w celu wsparcia prac grupy ds. monitoringu obywatelskiego OZON oraz gorącej linii „Euromajdan SOS”.

Fundacja „Otwarty Dialog” podjęła decyzję o udzieleniu pomocy humanitarnej aktywistom Euromajdanu w oparciu o wyniki własnej misji obserwacyjnej, prowadzonej w Kijowie od pierwszych dni protestów obywatelskich, które rozpoczęły się z końcem listopada 2013 roku.

W toku swojej pracy członkowie misji przyczynili się do zorganizowania trzech wizyt polskich posłów, a także wizyt przedstawicieli organizacji obrony praw człowieka i dziennikarzy, aby umożliwić im zapoznanie się z przebiegiem pokojowych protestów i stanem przestrzegania praw obywatelskich ich uczestników.

Pierwszym odbiorcą pomocy humanitarnej stała się organizacja pozarządowa „Centrum Swobód Obywatelskich”, odpowiedzialna za powołanie grupy ds. monitoringu obywatelskiego „OZON” oraz inicjatywy „Euromajdan SOS”. Organizacja ta wystosowała do naszej Fundacji otwarty list z prośbą o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy.

Krótko o organizacjach, którym udzielono pomocy:

Inicjatywa „Euromajdan SOS” została podjęta w celu zapewnienia pomocy prawnej ofiarom tragicznych wydarzeń mających miejsce w nocy z 29 na 30-go listopada, gdy studenci — uczestnicy pokojowej demonstracji na placu Niepodległości w Kijowie — zostali brutalnie rozpędzeni przez stróżów prawa.

Inicjatywa „Euromajdan SOS” zgromadziła obrońców praw człowieka, aktywistów społeczeństwa obywatelskiego, prawników, dziennikarzy i inne zainteresowane osoby różnych zawodów. Celem inicjatywy było udzielanie pomocy prawnej poszkodowanym uczestnikom protestów Euromajdanu w Kijowie i innych miastach na terenie całego kraju, a także gromadzenie i analizowanie informacji, mających za zadanie pomóc w ochronie uczestników pokojowych demonstracji oraz dostarczać okresowych informacji na temat rozwoju wydarzeń.

„Euromajdan SOS” zapewnia funkcjonowanie trzech całodobowych „gorących linii”, przyjmujących skargi od poszkodowanych, ich krewnych, przyjaciół, a także dziennikarzy, świadków wydarzeń i innych osób. W dniach od 30 listopada do 11 grudnia liczba połączeń odbieranych przez „gorące linie” wynosiła około 100 dziennie.

Obecnie główne zadania inicjatywy „Euromajdan SOS” obejmują następujące problemy:

1. Obrażenia powstałe w następstwie działań funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, mających na celu ograniczenie konstytucyjnego prawa do organizowania pokojowych zgromadzeń;

2. Nielegalne przetrzymywanie uczestników pokojowych zgromadzeń;

3. Ochrona uczestników pokojowych zgromadzeń w przypadku wszczęcia przeciwko nim spraw karnych lub administracyjnych;

4. Poszukiwania uczestników pokojowych zgromadzeń, uznanych za zaginionych po brutalnym rozpędzeniu demonstracji;

5. Problemy wywierania presji na studentów ze strony kierownictwa uczelni, utrudnianie przyjazdu na plac Niepodległości i inne.

Grupa ds. monitoringu obywatelskiego „OZON” zaangażowana jest w proces społecznej kontroli działań władz w czasie trwania pokojowych zgromadzeń oraz procesów w sprawach toczonych przeciwko uczestnikom demonstracji.

Członkowie grupy rejestrują naruszenia i przestępstwa popełniane w czasie trwania pokojowych zgromadzeń i procesów sądowych oraz pomagają w nawiązaniu dialogu pomiędzy demonstrantami a funkcjonariuszami milicji. Na podstawie wyników własnych obserwacji publikują wnioski i zalecenia, a także podejmują działania prawne w celu rozwiązania wykrytych problemów systemowych.

 

Pomoc humanitarna Fundacji Otwarty Dialog

W celu wsparcia prac inicjatywy „Euromajdan SOS” oraz grupy „OZON”, zgodnie z prośbą „Centrum Wolności Obywatelskich”, Fundacja „Otwarty Dialog” przekazała w charakterze bezzwrotnej pomocy materialnej kamery mające służyć do rejestracji zgromadzeń i przesłuchań, urządzenia gwarantujące wydajną komunikację i koordynację prac obserwatorów oraz inny sprzęt biurowy, niezbędny do pracy gorącej linii.

Fundacja Otwarty Dialog w dalszym ciągu monitoruje sytuację na Ukrainie i gromadzi dane na temat potrzeb obrońców praw człowieka, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy. W toku udzielania pomocy humanitarnej Fundacja postępuje według zasady kierowania pomocy do najważniejszych obszarów społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.

Zachęcamy do współpracy wszystkie organizacje i osoby prywatne, pragnące wnieść swój wkład w procesy tworzenia społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i wspierania praw obywateli tego kraju.