Gorące tematy:

Astana chce zmusić Paraskevich do złożenia zeznań obciążających Ablyazova

Usiłując uzyskać dostęp do Tatiany Paraskevich, jednego z najważniejszych świadków w sprawie opozycyjnego polityka Mukhtara Ablyazova, Kazachstan nie cofa się przed użyciem żadnych metod: aktywnie współpracuje z ukraińskimi i rosyjskimi organami ścigania; próbuje wpływać na Czechy i Rosję w sprawie ekstradycji Tatiany Paraskevich, jak również podjął próbę ułożenia się z oskarżoną, proponując jej złożenie zeznań obciążających Mukhtara Ablyazova w zamian za wycofanie wszystkich zarzutów przeciwko niej. Przebywający w Rosji krewni Tatiany Paraskevich wciąż są poddawani naciskom organów ścigania i ryzykują, że zostaną aresztowani.

Tatiana Paraskevich to była współpracownica opozycyjnego polityka Mukhtara Ablyazova. Obecnie na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej wszczęto przeciwko niej sprawy karne, mające niezwykle wątpliwy charakter, w których zarzuca się jej dokonanie przestępstw finansowych. Jako cywilny powód w sprawach karnych przeciwko Tatianie Paraskevich występuje kazachstański „BTA Bank”, chociaż według relacji samej zainteresowanej, nigdy w tym banku nie pracowała.

Przypomnijmy, 15.05.2012 Tatiana Paraskevich została zatrzymana na terenie Republiki Czeskiej na wniosek ukraińskich organów ścigania. 07.06.2012 Prokuratura Generalna Ukrainy skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Czeskiej wniosek o ekstradycję Tatiany Paraskevich. 21.02.2013 Sąd Najwyższy w Pradze zatwierdził decyzję w sprawie ekstradycji Tatiany Paraskevich, pomimo tego, że wcześniej dwukrotnie, 05.10.2012 i 02.01.2013, Sąd Krajowy w Pilznie podejmował decyzję o niedopuszczalności wydania Tatiany Paraskevich.

Obecnie Tatiana Paraskevich już od ponad 1,5 roku przebywa w areszcie tymczasowym w Pilznie. 09.04.2013 złożyła wniosek o udzielenie jej międzynarodowej ochrony w Republice Czeskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wciąż zajmuje się rozpatrywaniem jej wniosku, chociaż zgodnie z czeskim ustawodawstwem decyzję powinno było podjąć jeszcze w czerwcu 2013 r. Dopóki trwa procedura udzielania międzynarodowej ochrony minister sprawiedliwości nie może zezwolić, ani też zakazać wydania Tatiany Paraskevich.

14.06.2013 wniosek o ekstradycję Tatiany Paraskevich złożyła również Prokuratura Federacji Rosyjskiej.

Kazachstan aktywnie uczestniczy w sprawie Tatiany Paraskevich 

Dokładnie nie wiadomo, czy sprawa przeciwko Tatianie Paraskevich w Kazachstanie została wszczęta, lecz mimo to, kazachstańska strona aktywnie uczestniczy w jej ścigani karnym, podejmując próby doprowadzenia do ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę lub do Rosji z terenu Republiki Czeskiej.

Pomimo tego, że kazachstański „BTA Bank” nie jest stroną, ani w sprawie ekstradycji, ani w sprawie udzielenia międzynarodowej ochrony Tatianie Paraskevich, to upoważnieni przez bank adwokaci niejednokrotnie zwracali się z pismami do organów sądowych (w tym do Sądu Krajowego w Pilznie) i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej.

08.10.2013, kiedy adwokat Marina Machytkova przebywała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej (MSW RCz), w aktach sprawy dotyczących udzielenia międzynarodowej ochrony Tatianie Paraskevich, odnalazła pakiet dokumentów pochodzący od przedstawiciela kazachstańskiego „BTA Banku”. Okazało się, że 07.10.2013 Jan Vaniček reprezentujący interesy kazachstańskiego „BTA Banku” w Republice Czeskiej, złożył w MSW RCz pakiet dokumentów, który miał doprowadzić do wydania odmowy w sprawie udzielenia międzynarodowej ochrony dla Tatiany Paraskevich. Adwokat skierował również wniosek do wydziału uchodźców i polityki migracyjnej MSW RCz w sprawie raportu dotyczącego sprawy Tatiany Paraskevich. Jan Viniček chciał się dowiedzieć, na jakim etapie znajduje się sprawa, oraz czy przekazany przez niego pakiet dokumentów został, bądź zostanie wzięty pod uwagę.

Adwokat Machytkova wykonała kopie tych dokumentów przy użyciu telefonu komórkowego. Po kilku dniach, 10.10.2013, stało się wiadome, że dokumenty kazachstańskiego „BTA Banku” nie zostały dołączone do akt sprawy dotyczącej udzielenia międzynarodowej ochrony dla Tatiany Paraskevich, ponieważ zgodnie z czeskim ustawodawstwem, przy rozpatrywaniu dokumentów mogą zostać uwzględnione tylko te, które pochodzą od niej samej bądź upoważnionego przez nią adwokata.   

Nie mniej jednak, dokumenty te wyraźnie wskazują na to, kto faktycznie stoi za sprawą wydania decyzji o dopuszczalności ekstradycji Tatiany Paraskevich i udzieleniu jej odmowy międzynarodowej ochrony w Czechach.

Do pisma przewodniego skierowanego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czech adwokat kazachstańskiego „BTA Banku” załączył następujące dokumenty:

  1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w dwóch redakcjach – według starego i nowego Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, ten ostatni przyjęto w kwietniu 2012 roku);
  2. Wyrok Sądu Najwyższego w Pradze w sprawie dopuszczalności ekstradycji Tatiany Paraskevich; 
  3. Opinia prawna ukraińskiego eksperta dotycząca braku „elementu politycznego” w sprawie Tatiany Paraskevich. 

Ukraiński ekspert Anzhela Strizhevskaya 03.09.2013 roku sporządziła opinię prawną w sprawie Tatiany Paraskevich. Ekspert zaznaczyła, iż zapoznała się ze sprawą tylko na podstawie kopii dokumentów procesowych (karnych). W swojej opinii prawnej przedstawiła ona kilku ważnych wniosków:

1. Po przeanalizowaniu informacji znajdujących się na stronie Fundacji „Otwarty Dialog”, dotyczących sprawy Tatiany Paraskevich (artykuł „ Sprawa Tatiany Paraskevich: podjęcie decyzji o ekstradycji może zagrażać życiu i zdrowiu zatrzymanej”, ekspert Anzhela Strizhevskaya doszła do wniosku, że podejrzana złożyła oświadczenie o swoim pragnieniu uzyskania statusu uchodźcy politycznego z powodu politycznego prześladowania na terenie Ukrainy. Nie mniej jednak, we wskazanym wyżej materiale naszej Fundacji, nie mówi się o tym wprost. Nie są też nam znane przypadki, aby Tatiana Paraskevich mówiła o politycznym prześladowaniu prowadzonym wobec niej na terenie Ukrainy. Anzhela Strizhevskaya doszła do wniosku, że „obecnie brak jest obiektywnych podstaw, aby twierdzić, że istnieją jakiekolwiek polityczne motywy prześladowania Tatiany Paraskevich na Ukrainie, w związku z czym, brak jest jakichkolwiek podstaw do przyznania jej statusu uchodźcy politycznego z Ukrainy”. Taki wniosek ukraińskiego eksperta jest dziwny z prawnego punktu widzenia, ponieważ Tatiana Paraskevich posiadając obywatelstwo Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu, może ubiegać się przyznanie statusu międzynarodowej ochrony tylko z powodu prześladowania na terenie tych obu państw, w żadnym razie nie z powodu prześladowania przez Ukrainę.

2. W swojej opinii prawnej Anzhela Strizhevskaya zwraca uwagę na to, że Tatiana Paraskevich zwróciła się do odpowiednich organów Republiki Czeskiej z wnioskiem u przyznanie jej statusu uchodźcy politycznego dopiero po dłuższym pobycie w tym kraju, a nie przy pierwszej sposobności. Jednakże ekspert nie uwzględnia faktu, że Tatiana Paraskevich przybyła do Republiki Czeskiej w celu odbycia leczenia i pierwotnie nie miała zamiaru szukania międzynarodowej ochrony w tym kraju. Warto też wziąć pod uwagę, że Tatiana Paraskevich przez długi okres czasu nie wiedziała o tym, że ukraińskie i rosyjskie organy ścigania wszczęły przeciwko niej sprawę karną, a więc nie miała podstaw, aby niepokoić się o swoje bezpieczeństwo. Jak wyjaśniła Fundacji „Otwarty Dialog” Marina Machytkova, adwokat Tatiany Paraskevich, jej klientka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie międzynarodowej ochrony dopiero w chwili, kiedy dowiedziała się, że grozi jej ściganie ze strony Federacji Rosyjskiej.

3. Anzhela Strizhevskaya również szczegółowo uzasadnia twierdzenie na temat braku współpracy pomiędzy służbami specjalnymi Ukrainy, Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej, z uwagi na deklaracje ukraińskich władz deklarujących europejską drogę rozwoju kraju. Fundacja „Otwarty Dialog” uważa, iż okoliczność ta jest niewystarczająca dla twierdzenia, że Tatianie Paraskevich nic nie zagraża na Ukrainie.  

Przedstawione wnioski eksperta bronią stanowiska Kazachstanu, jako strony zainteresowanej sprawą. Potwierdza to fakt, iż dana opinia prawna wraz z innymi dokumentami została przedłożona przez adwokatów kazachstańskiego „BTA Banku” w instancjach sądowych Republiki Czeskiej, mając za zadanie przyczynić się do ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę.

Opinia ukraińskiego eksperta stwierdzająca, że w sprawie Tatiany Paraskevich brak jest politycznego elementu może oznaczać, iż w przypadku jej ekstradycji na Ukrainę, nie będzie ona mogła liczyć na uzyskanie azylu politycznego w tym kraju. Tym samym kazachstańskie władze wcześniej zatroszczyły, aby zabrakło jakichkolwiek przeszkód przeprowadzenia ekstradycji Tatiany Paraskevich z Ukrainy do Kazachstanu.

Biorąc pod uwagę ścisłą i wszechstronną współpracę organów ścigania i służb specjalnych Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, kazachstańskie organy ścigania i służby specjalne od razu uzyskają dostęp do Paraskevich, jak tylko znajdzie się ona na terenie Ukrainy lub Federacji Rosyjskiej. Tym bardziej, że była już podejmowana próba nawiązania kontaktu z Tatianą Paraskevich w czeskim więzieniu. Adwokaci Tatiany Paraskevich obawiają się, że w przypadku jej ekstradycji na Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej, może ona zostać po prostu uprowadzona przez kazachstańskie służby specjalne. W ciągu ostatnich lat służby specjalne Kazachstanu niejednokrotnie zastraszały i dokonywały zamachów na opozycyjnych polityków i obywatelskich aktywistów na terenie państw postsowieckich.

Nie ma gwarancji, że na Ukrainie lub w Federacji Rosyjskiej Tatiana Paraskevich będzie bezpieczna, że nie będzie bezprawnie przesłuchiwana lub niesprawiedliwie sądzona. Tym bardziej, że w Federacji Rosyjskiej sprawę Tatiany Paraskevich prowadzą ci sami śledczy, którzy zajmowali się „sprawą Magnickiego” (między innymi śledczy Nikolay Budilo). 05.10.2012 podczas jawnej rozprawy w Sądzie Krajowym w Pilznie, która odbyła się w sprawie ekstradycji Tatiany Paraskevich, zaznaczyła ona, że ze strony rosyjskich organów ścigania prowadzone są naciski na członków jej rodziny (80-letnią matkę, męża, syna i córkę). Wszyscy oni byli wzywani na przesłuchania i grożono im aresztowaniem. Śledczy Nikolay Budilo groził sędziwej matce Tatiany Paraskevich, że ją aresztuje, jeśli nie wymyśli ona oskarżeń przeciwko Mukhtarowi Ablyazovowi. Warto zaznaczyć, że ten sam śledczy przesłuchiwał Tatianę Paraskevich w czeskim więzieniu 19.11.2012. Rosyjscy śledczy grozili również 22-letniej córce Tatiany Paraskevich porwaniem lub relegowaniem z uniwersytetu. Rodzina Paraskevich boi się przebywać w Rosji, gdyż obawia się nacisków ze strony organów ścigania. 

Kazachstańskie lobby mogło wpłynąć na wyrok Sądu Najwyższego w Pradze, który orzekł o dopuszczalności ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę

W rękach adwokatów reprezentujących kazachstański „BTA Bank” znalazł się wyrok Najwyższego Sądu w Pradze, który orzekł o dopuszczalności ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę. Jak mogło do tego dojść? Jest to niezrozumiałe, choćby dlatego, że wyrok ten nie jest publiczny i dostęp do niego miał tylko Sąd Najwyższy w Pradze, Sąd Krajowy w Pilznie oraz adwokaci Tatiany Paraskevich. Marina Machytkova poinformowała, że nie przekazywała nikomu podobnych dokumentów.

Uzyskane dokumenty stanowią dowód na to, że kazachstańskie lobby próbowało wywrzeć bezprecedensowy wpływ, aby usankcjonowano ekstradycję Tatiany Paraskevich na Ukrainę i odmówiono jej międzynarodowej ochrony w Czechach.

Ponadto adwokat Tatiany Paraskevich przypomniała, że takie próby miały miejsce już wcześniej. 08.08.2012 kierownictwo banku reprezentowane przez pełniącego obowiązki przewodniczącego zarządu kazachstańskiego BTA Banku Baysenbayeva Askhata udzieliło pełnomocnictwa, w którym upoważniło czeskiego adwokata Vojtĕcha Trapla „do reprezentowania interesów Banku wobec wszystkich organów administracyjnych i sądów bądź innych organów w Republice Czeskiej w sprawie ekstradycji obywatelki Federacji Rosyjskiej Paraskevich Tatiany Nikolayevny […] przebywającej w więzieniu deportacyjnym w Pilznie, a także wszystkich innych spraw dotyczących ekstradycji Paraskevich Tatiany Nikolayevny na Ukrainę […] Pełnomocnik jest upoważniony do niezależnej reprezentacji i podejmowania wszelkich działań, które Pełnomocnik uważa za potrzebne dla celu obrony interesów Banku w sprawie ekstradycji obywatelki Federacji Rosyjskiej Paraskevich Tatiany Nikolayevny”.

Fundacja „Otwarty Dialog” dowiedziała się również, że 04.09.2012 adwokat Vojtĕch Trapl, działając w imieniu kazachstańskiego „BTA Banku”, skierował pismo do Mariny Machytkovej. Do pisma zostały dołączone informacje, wśród których oprócz tych, dotyczących ścigania karnego klientki Machytkovej, znalazła się propozycja podjęcia współpracy z „BTA Bankiem”. „Proponujemy współpracę ze śledztwem i SA „BTA Bank”, polegającą na złożeniu prawdziwych zeznań dotyczących działalności M. Ablyazova i zagarnięcia aktywów SA „BTA Bank”. W przypadku wyrażenia zgody przez T. Paraskevich na współpracę ze śledztwem, SA „BTA Bank” występujący jako powód cywilny w sprawie karnej może wystąpić z wnioskiem do organów ścigania o zaprzestanie ścigania karnego T. Paraskevich na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej” – napisano w informacji.W swoim piśmie Vojtĕch Trapl podkreślił, że propozycja współpracy powinna zostać przekazana Tatianie Paraskevich dosłownie w ustnej formie, bez wręczania jej pisma z propozycją. Zaproponował także, że w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez Tatianę Paraskevich, ukraińskie i rosyjskie organy śledcze niezwłocznie skontaktują się z nią, aby w efekcie końcowym doprowadzić do zaprzestania ścigania karnego. Vojtĕch Trapl poinformował także, że chętnie spotkałby się z Tatianą Paraskevich osobiście, jednak nie posiada do tego stosownych pełnomocnictw. 

W ten sposób działania przedstawiciela kazachstańskiego „BTA Banku” potwierdziły, że sprawa karna przeciwko Tatianie Paraskevich to tylko sposób, aby zmusić ją do wystąpienia w charakterze świadka i złożenia zeznań przeciwko kazachskiemu opozycjoniście Mukhtarowi Ablyazovowi, który nadal pozostaje głównym celem kazachstańskich służb specjalnych. W takiej sytuacji oczywisty staje się polityczny kontekst ścigania karnego Tatiany Paraskevich.

17.10.2012 adwokat Jan Vaniček skierował pismo do Sądu Najwyższego w Pradze, w którym wprost napisano, że kazachstański „BTA Bank” jest stroną zainteresowaną w sprawie ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę, mimo, że nie posiada on statusu strony w procesie ekstradycji. W piśmie zostało wyrażone niezadowolenie z postanowienia Sądu Krajowego w Pilznie wydanego 05.10.2012 (o niewydawaniu Paraskevich na Ukrainę), a także przytoczony został szereg wniosków, stanowiących argument na korzyść dopuszczalności ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę. Wcześniej, 28.09.2012, pismo o podobnej treści zostało skierowane do Sądu Krajowego w Pilznie. Była w nim również zawarta propozycja uchylenia kaucji, na której wniesienie zezwolono Tatianie Paraskevich. Zdaniem strony poszkodowanej (kazachstański „BTA Bank”), oskarżona mogła wykorzystać zwolnienie do ucieczki, a w konsekwencji uniknięcia odpowiedzialności karnej.

W ten sposób dokumenty znajdujące się w posiadaniu Fundacji „Otwarty Dialog” stanowią potwierdzenie, że Kazachstan aktywnie próbuje wpływać na ekstradycję Tatiany Paraskevich z Republiki Czeskiej na Ukrainę. Niewykluczone, że właśnie kazachstańskie lobby wpłynęło na wyrok Sądu Najwyższego w Pradze wydany 21.02.2013, w którym orzeczono o dopuszczalności ekstradycji Tatiany Paraskevich.   

Międzynarodowa społeczność wciąż nalega, aby stwierdzona została niedopuszczalność ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej

21.10.2013 międzynarodowa organizacja praw człowieka „Amnesty International” wystąpiła z oficjalnym oświadczeniem, w którym zaapelowała do międzynarodowej społeczności, aby domagała się ona od władz Republiki Czeskiej podjęcia działań mających na celu niedopuszczenie do ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej. „Jeśli dojdzie do ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej to może ona zostać przekazana do Kazachstanu. Grożą jej tortury, niehumanitarne traktowanie, a także niesprawiedliwy proces sądowy, z powodu jej związków z kazachskim opozycjonistą Mukhtarem Ablyazovem”, – stwierdza w oświadczeniu ” Amnesty International”.

Wcześniej z oficjalnym oświadczeniem w sprawie Tatiany Paraskevich wystąpiło także „Amnesty International” Republiki Czeskiej i Czeski Komitet Helsiński. Organizacje obrony praw człowieka zaapelowały do władz kraju o niedopuszczenie do ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę, ponieważ kraj ten systematycznie łamie Konwencję Obrony Praw Człowieka.

W rocznym raporcie „Amnesty International” za 2013 zaznacza się, że na Ukrainie tortury oraz okrutne traktowanie przez milicję „pozostawały powszechnym zjawiskiem i nadal były dokonywane bezkarne”. Według informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w 2010 roku odnotowano 40 przypadków zgonów osób zatrzymanych. Według danych obrońców praw człowieka, w 2010 roku na Ukrainie z powodu stosowania tortur i innego rodzaju niehumanitarnego traktowania przez organy ścigania, ucierpiało do 790 tysięcy osób, zaś w 2011 roku ofiarami przemocy ze strony milicji stało się ponad milion obywateli. Ukraina zignorowała zalecenie Rady ONZ do spraw praw człowieka dotyczące utworzenia niezależnego organu do badania przypadków stosowania tortur przez milicję .

09.10.2013 posłowie Parlamentu Europejskiego Piotr Borys i Marek Migalski zwrócili się z zapytaniem do Komisji Europejskiej, w którym odnotowali zwiększenie liczby aresztowań wśród przedstawicieli opozycji w Republice Kazachstanu. W charakterze jaskrawych przykładów przytoczyli aresztowanie Tatiany Paraskevich w Republice Czeskiej oraz Aleksandra Pavlova w Hiszpanii.

Komentując sytuację wokół Tatiany Paraskevich, Martin Rozumek, przewodniczący czeskiej „Organizacji Pomocy dla Uchodźców” powiedział, że przesłanki dla udzielenia jej międzynarodowej ochrony istnieją. „Chodzi o niedemokratyczne państwa – Kazachstan i Rosję, które wystarczająco często wykorzystują instrumenty ścigania karnego, aby zmusić kogoś do powrotu do kraju… To już jest utarta procedura – oskarżają kogoś o poważne przestępstwo i żądają jego ekstradycji do państwa, które jest niedemokratyczne, i którego system sądowniczy nie działa sprawiedliwie”.

Kazachstańskie władze są zainteresowane dokonaniem ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej, ponieważ takie działanie otworzy im dostęp do jednego z najważniejszych świadków w sprawie – opozycyjnego polityka Mukhtara Ablyazova. W tym celu kazachstańska strona wynajęła adwokatów lobbujących w organach sądowych Republiki Czeskiej za ekstradycją Tatiany Paraskevich. Tym samym Kazachstan miesza się w wewnętrzne sprawy niezależnego państwa.

Sprawę Tatiany Paraskevich na pewno można uważać za politycznie motywowaną, gdyż jej ściganie jest związane z kazachskim opozycjonistą Mukhtarem Ablyazovem. Tatiana Paraskevich jest potrzebna organom śledczym Republiki Kazachstanu, ponieważ może się stać ważnym źródłem informacji przeciwko kazachskiej opozycji.

W związku z tym Fundacja „Otwarty Dialog” apeluje do władz Republiki Czeskiej o niedopuszczenie do ekstradycji Tatiany Paraskevich na Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej oraz o udzielenie jej międzynarodowej ochrony.

W przypadku, jeśli jednak dojdzie do ekstradycji na Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej, to właściwe organy Republiki Czeskiej są zobowiązane, aby wyraźnie określić ograniczenia (co przewiduje art. 576 § 2 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, które będą wiążące przy podejmowaniu odpowiednich decyzji procesowych na Ukrainie (między innymi, w kwestii braku możliwości przekazania Tatiany Paraskevich w ramach ekstradycji państwu trzeciemu, a także niedopuszczalności prowadzenia jakichkolwiek przesłuchań Tatiany Paraskevich przez organy śledcze innych państw lub w ich interesach). Niestety rosyjskie prawo nie przewiduje stosownej procedury, dlatego też znacznie większe ryzyko stanowi przekazanie Tatiany Paraskevich z Federacji Rosyjskiej do Kazachstanu.

Wszystkie osoby zainteresowane udzieleniem pomocy, prosimy o wysyłanie listów z poparciem naszych postulatów pod niżej podane adresy:

  • Tomas Haisman, Dyrektor Wydziału do spraw Uchodźców i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej – Nad Štolou 936/3, kod pocztowy 170 34, Praha 7. Tel. +420 974 832 495, +420 974 832 502, e-mail: [email protected];
  • Jakub Machačka, szef rządowej rady do spraw praw człowieka w Republice Czeskiej – bulwar Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01, Tel.: +420 224 002 111, e-mail: [email protected];
  • Marie Benešova, pełniąca obowiązki Ministra Sprawiedliwości Republiki Czeskiej: ulica Vyšehradská 16, rejon Praha 2, miasto Praga, kod pocztowy 128 10, tel. +420 221 997 106, +420 221 997 111, fax: +420 224 919 927, e-mail: [email protected];
  •  Jan Kohout, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej – Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, tel. +420 224 181 111, e-mail: [email protected].