Proces sądowy w Aktau Świadectwa oskarżonych o torturach w czasie prowadzenia śledztwa

Niejednokrotne wypowiedzi na temat fizycznego i psychicznego znęcania się w trakcie śledztwa, jak również przebiegu i wyniku procesów sądowych w sprawach dotyczących zdarzeń z 16-17 grudnia 2011 w Zhanaozen, stawiają pod dużym znakiem zapytania obiektywność i rzetelność w system sądownictwa w Kazachstanie, a także zapewnienia władz Kazachstanu dotyczące spełnienia międzynarodowych standardów i zobowiązań.

Republika Kazachstanu, jako członek wielu międzynarodowych organizacji, podjęła szereg zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka i wolności, których obecnie nie dotrzymuje. W szczególności, w dniu 24 stycznia 2006r. Kazachstan ratyfikował Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP), zaś Pierwszy Protokół Fakultatywny - w dniu 30 czerwca 2009r. Biorąc pod uwagę charakter naruszeń stwierdzonych w toku postępowań sądowych, można powiedzieć, że Republika Kazachstanu nie stosuje się do następujących artykułów MPPOiP:

art. 6 – prawo do życia;
art. 7 – wolność od tortur i nieludzkiego traktowania;
art. 9 – wolność od samowolnego pozbawienia wolności i bezpieczeństwo osobiste;
art. 10 – prawo do humanitarnego traktowania osób znajdujących się w areszcie lub w ośrodkach penitencjarnych;
art. 14 – prawo do rzetelnego procesu sądowego.

Ponadto, 26 marca 1998r. Kazachstan przystąpił do Konwencji przeciwko Torturom, zaś 22 października 2008r. ratyfikował Pierwszy Protokół Fakultatywny, uznając tym samym właściwość Komitetu przeciwko torturom i Podkomisji ds. Zapobiegania Torturom. Zgodnie z artykułem 22 Konwencji przeciwko Torturom, osoba podlegająca jurysdykcji Państwa-Strony, które uznaje uprawnienia Komitetu przeciwko Torturom, ma prawo do złożenia skargi indywidualnej w przypadku tortur, okrutnego lub nieludzkiego traktowania albo kar stosowanych wobec niej przez władze tego państwa. Ponadto, państwa, które podpisały i ratyfikowały Pierwszy Protokół Fakultatywny do Konwencji Przeciwko Torturom, zobowiązały się do wdrożenia krajowego mechanizmu zapobiegania torturom, okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu albo karom.

W chwili obecnej można zdecydowanie stwierdzić, że Kazachstan systematycznie ignoruje swoje zobowiązania w zakresie obrony praw i wolności człowieka.

Więcej na temat: Aktau, tortury